Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Федерални фондове
(Federal Funds) - депозити на банките, членки във Федералния резерв. Тези фондове се използват и за заеми от една банка на друга.
Фигура
(Figure) - кръгло число (например 1.3300 или 103.00) или ши пипа (например разликата между 1.2910 и 1.3010).
Фондов индекс
(Stock index) - обобщаващ индикатор, с помощта на които се изследшат промените ш цените на група акции. Поведението на самият индекс зависи най-много от акциите, които са включени и метода на изчисление.
Фондов пазар
(Stock Market) - пазар накоито се осъществяват сделки с акции на публични компании.
Форуърден контракт
(Forward Contract) - договор , при които продавачътсе съгласява да достави даден актив на определена бъдеща дата. За разлика от фючърсните контракти, тези не са стандартизирани и се договорчт между участниците.
Фундаментален анализ
(Fundamental Analysis) - метод за предвиждане на бъдещето движение на цените чрез анализаиране взаймодествието на търсенето и предлагането на даден актив.
Фючърсен контракт
(Futures Contract) - стандартизиран контракт за бъдеща покупко-продажба на финансов инструмент или стока с отложена доставка. Има предшарително определени параметри за количество и качество на актива, като и за време и място на доставка.