Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Пазарна поръчка
(Market Order) - поръчка за покупка или продажба на финансов актив на възможно най-добрата цена, възможно най-бързо.
Пазарна при достигане
(Market if touched) - поръчка, която автоматично става пазарна при достигане на зададената цена.
Пазарна при затваряне
(Market on close) - поръчка за покупка или продажба на финансов актив преди затваряне на пазара.
Паричен баланс
(Cash balance) - това са средствата, които са налични по сметка за търгуване в началото на деня. Стойността им не се изменя през деня и се изчислява в края на предходния ден.
Паричен сетьлмънт
(Cash Settlement) - транзакция, извършвана при фючърсите на фондови индекси, при която се прави сетълмънт на база стойността на индекса в последния ден за търговия. При фючърсите на стоки и финансови инструменти например се прави решша доставка.
Пип
(Pip) - последната цифра след десетичната точка в котировката на валутната двойка. Например един пип при ЕUR/USD е 0.0001, а при USD/JPY e 0.01.
Пит
(Pit) - обособени места на борсовия под, където се търгуват фючърси и опции от един вид (например фючърси на царевица).
Платежен баланс
(Balance of payment) - обобщение на международните транзакции (търговия със стоки и услуги, капиталови транзакции и движение на резервите на централната банка) на дадена държава за определен период от време.
Поддържащ маржин
(Maintenance Margin) - минималната стойност на една сметка, която се изисква за поддържане на открита позиция във фючьрси или къси опции. Тя обикновено е по-малка от пьрвоначалния маржин. Ако стойността на сметката ви падне под поддържащия маржин, вие получавате обаждане от брокера (margin call). Ако искате да запазите отворената си позиция, трябва да възстановите сметката си до размера на първоначалния маржин.
Позиционен търговец
(Position trader) - инвеститор, който открива дълга или къса позиция и я държи за по-дълъг период от време.
Последен ден за търгуване
(last trading day) - последният ден, в който може да се търгува даден фючърсен контракт или опция. Срещу незатворените позиции трябва да бъде направена реална доставка на базовия актив или паричен сетълмънт.
Пут опция
(Put option) - опция, даваща правото, без да задължава купувача да продаде (открие къса позиция) в базовия актив на предварително определена цена на упражняване преди настъпване на датата на падеж.
Първичен дилър
(Primary Dealer) - финансови институции, определени от централната банка, които участват при ачасирането на емисии държавни ценни книжа.
Първичен пазар
(Primary market) - пазар, на който за първи път се предлагат нови емисии ценни книжа (акции и облигации).
Първоначален маржин
(Initial Margin) - минималната сума, която се изисква за отваряне на позиция във фючърс или опция. Първоначалният маржин е специфичен за различните контракти, като зависи основно от волатилността на пазара.