Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Валиден до отмяна
(Good ‘til Canceled - GTC) - поръчка, дадена на брокер, която е валидна докато бъде изпълнена или отменена от наредителя.
Валутен пазар
(Forex Market) - 24 часов извънборсов пазар, на който се извършват сделки чрез интернет, терминали и по телефона.
Вертикален спред
(Vertical Spread) - спред, съставен от опции с един и същ месец на падеж, но с различни цени на упражняване.
Водещи индикатори
(Leading Indicators) - технически индикатори, които предхождат промените в движението на цените. Генерираните от тях сигнали трябва да бъдат потвърдени от графиката на цената или от изоставащ индикатор
Волатилност
(Volatility) - измерител на промяната на цените на финансов инструмент за даден период от време. Изчислява се най-често като то стандартно отклонение на процентното изменение на цената или чрез осредняване на ценовите диапазони.
Времева стойност
(Time Value) - сумата, която купувачите на опция са склонни да платят над истинската й цена, поради очакването, че с течение на времето цената на базовия актив ще се движи в посоката на откритата позиция.