Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Технически анализ
метод за анализиране на пазара чрез изучаване на историческото движение на цените на финансовите инструменти, представени на графики. Изчисляват се индикатори, базирани на ценовото движение и се следи формирането на ценови конфигурации. В този вид анализ особено внимание се отделя и на от-ношението на цените и обема на търговия.
Тик
(Tick) - най-малкото прието изменение в цената на даден финансов инструмент.
Тренд
(Trend) - главната посока на движение на пазара.
Търговец на пода
(Floor trader) - член на борсата, който обикновено търгува на пода за своя сметка.