Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Кабел
(СаЬ1е) - название в дилърския жаргон за британския паунд (GBP)
Киви
(Kiwi) - название в дилърския жаргон за новозеландския долар ( NZD)
Клиринг
(Clearing) - процес, при които клиринговата къща на борсата подържа сметките на своите членове, като се отразяват всички направени сделки и се контролира достатъчността на маржина в зависимост от движението на цените.
Клирингов член
(Clearing House) - това са компании, членове на клиринговата къща на дадена борса. Те са отговорни за изпълнението на ангажиментите, поети от техните клиенти при отварянето на позиция.
Клирингова къща
(Clearing) - институция към борсата, отговаряща за сетълмент на търговските сметки, сделките, подържане на маржина, регулиране на реалните доставки и публикуване на данните за тъговия. Клиринговата къща е третата страна по всички опционни или фючърсни договори.
Кол опция
(Call Option) - опция, даваща правото, без да задължава купувача, да придобие (открие дълга позиция) в базовия актив на предварително определена цена на упражняване преди настъпване на датата на падеж.
Комисия по търговията със стокови фючърси
(Commodity Futures Trading Commission - CFTC) - Федерална комисия в САЩ, създадена през 1974 година по Закона за търговията със стокови фючърси. Комисията има пет членове, един от които е председател. Назначава се от Президента след одобрение от Сената и е независима от всички министерства. С приемането на Закона за модернизиране на стоковите фючърси от 2000 година (Commodity Futures Modernization Act of 2000). Комисията регулира и търговията на валутния пазар.
Крива на доходността
(Yield Curve) - графика, на която по вертикалната ос е изобразена доходността на облигации, а по хоризонталната ос - времето до падежа. Кривата на доходността се нарича положителна, когато облигациите с по-дълъг срок до падежа имат по-голяма доходност.
Кръстосано хеджиране
(Cross- Hedging) използване на различен, но сходен фючърсен контракт. Например хеджинг на рибено масло чрез фючърси на соево масло.
Купи/продай при затваряне
(Виу/Sеll Оп Close) - поръчка за покупка/продажба , която трябва да се изпълни при отваряне на борсата .Реално тоша става в последните 10-15 минути от сесията.
Купи/продай при отваряне
(Вuy Оn Open) - поръчка за покупка/продажба която трябва да се изпълни при отваряне на борсата. Реално това става в първите 10-15 минути от сесията.
Къса позиция
(Short position) - позиция, която е открита чрез продажба на акции, без те да са притежавани, продажба на фючърс, продажба на кол или покупка на пут опция.