Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Извънборсов пазар
(Over-the-Counter (OTC) Market) - пазари, на които финансовите инструменти (валути, акции) не се търгуват на организирани борси, а по телефон, интернет, терминали.
Изоставащи индикатори
(Lagging Indicators) - технически индикатори, които показват главния тренд и потвърждават или отричат сигналите на водещите индикатори.
Изпълни или унищожи
(Fill-or-Kill - FOK) - поръчка, която трябва да бъде изпълнена веднага или отменена.
Или по-добра
(Or Better - OB) - вариация на лимитирана поръчка, която се използва, когато пазарът е над зададената цена.
Индекс на потребителските цени
(Consumer Price Index -CPI) - основен измерител на инфлацията. Показва промяната в цените на потребителска кошница спрямо предходен период.
Истинска стойност
(Intrinsic Value) - сумата, с която една опция е "в гшри".