Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Гама
(Gamma) - параметър за оценяване на опции, който измерва зависимостта на делтата от движението на цената на базовия актив.