Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Маркетмейкър
(Market maker) - големите банки и финансови компании, които определят текущата стойност на котировките на финансовите инструменти чрез двустранно котиране (купува/продава) и извършване на пазарни операции за своя сметка.
Маркиране към пазара
(Mark-to Market) - преизчисляване на печалбата/загубата на маржин сметките в съответствие с движението на пазарната цена.
Месец за доставка
(Delivery Month) - предварително определен месец, през които трябва да се осъществи реална "оставка по фючьрсен контракт.
Мечи спред
(Bear Spread) - прилага се при пазарите на фючърси. Продажба на контракт с доставка през близък месец и покупка на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
Мечка
(Веаr) - борсов играч, който очаква цените да се понижават.