Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

14
Основната цел на Наредбата е да уреди условията и реда за уведомяване на министъра на...
Проект на Закон за социалните услуги

Проект на Закон за социалните услуги

34
Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга...
Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“

60
Република България, като държава членка на Европейския съюз е пълноправен участник в общата митническа система...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

72
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в...
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния п
Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

50
Отчетът за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

450
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен...
Проект на Закон за хората с увреждания

Проект на Закон за хората с увреждания

179
Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на Програмата за управление...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

113
С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще...
Проект на Закон за изменение на Валутния закон

Проект на Закон за изменение на Валутния закон

151
С проекта на ЗИВЗ се предлага регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали...