Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

79
Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) е основният акт в Република България, регулиращ...
Проект на Наредба за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по операти
ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

126
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

395
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се въвеждат...
Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

136
Разработването на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в изпълнение на...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г.

202
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за...
Проект на ПМС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Проект на ПМС за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с ПМС № 112 от 2009 г.
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

140
Проектът на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за...