Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изм. и доп. на НАРЕДБА №РД-07-1/04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

49
До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на...
ОТЧЕТ за 2016г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030)

ОТЧЕТ за 2016г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030)

51
Отчетът за 2016 г. за изпълнение на  актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението...
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
МЕТОДИКА за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Проект на Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 г.-2020 г.

Проект на Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 г.-2020 г.

32
Стратегията е изготвена от Министерството на финансите (дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“) на...
Проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

278
Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

95
С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се прецизират част...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

67
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор има за цел...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз