Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време,почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г.

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време,почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г.

1397
С промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се усъвършенства нормативната уредба относно...
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

458
Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси...
Проект на Инструкция за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи

Проект на Инструкция за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи

29
Проектът на Инструкция за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи...
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел по чл. 10а от Закона за хазарта
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

2181
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е публикуван за обществени...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

50
Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда прецизиране правомощията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

425
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са...
Проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2013 г.)

Проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2013 г.)

151
Планът за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението...
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook