Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за социалните услуги

Проект на Закон за социалните услуги

378
Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга...
Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“

350
Република България, като държава членка на Европейския съюз е пълноправен участник в общата митническа система...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

413
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в...
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния п
Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

300
Отчетът за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

833
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен...
Проект на Закон за хората с увреждания

Проект на Закон за хората с увреждания

571
Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на Програмата за управление...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

361
С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще...
Проект на Закон за изменение на Валутния закон

Проект на Закон за изменение на Валутния закон

391
С проекта на ЗИВЗ се предлага регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали...
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски