Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

444
С проекта се предлага Наредба № 3 от 2005 г. да бъде допълнена, като в...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

515
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на...
Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

610
С влизането в сила на Закона за хората с увреждания се регламентира правото на хората...
Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

377
Предложеният проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е изготвен в...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

256
С проекта на акт се предлагат промени, които целят привеждане на нормативната уредба в съответствие...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

457
 
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

401
С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни...
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ

Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ

502
Проект за изменение на Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за...
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности