Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

467
 
Предлаганите промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са свързани с изменение на...
Проект ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

324
 
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

536
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен във връзка...
Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
Проект на ПМС за определяне  нов размер на минималната работна заплата през 2019 година

Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата през 2019 година

903
 
С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи нов размер на...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

367
Във връзка с осъществяване на процедурата, както и съгласно изискванията на Решение ECB/2014/5 и подаденото...
Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г.

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г.

309
Стратегията за управление на държавния дълг обхваща тригодишния период 2019 – 2021 г., като е...
Проект на Решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

319
Основната цел на Наредбата е да уреди условията и реда за уведомяване на министъра на...