Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на НД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

251
С предлаганите изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия...
Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната.

Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната.

300
С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да приеме нова Методика за определяне...
Проект на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Проект на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

315
Съгласно действащата Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл....
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

413
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит е изготвен...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

450
Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са направени...
Проект на  Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

375
 
От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а...
Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

433
На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, във връзка с...
Проект на Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.; проекти на План за изпълнение на стратегията 2019 г. и План за изпълнение на стратегията за периода 2020-2021 г.
Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

553
С проекта на постановление се предлагат промени в  Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с...