Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Дата на падеж
(Expiration Date) - последният ден, на който може да бъде упражнена опцията или на който може да бъде търгуван фючърсен контракт.
Делта
(Delta) - показател, измерващ с колко се изменя премията на опцията при единица изменение на цената на базовия актив. Интерпретира се и като вероятността дадена опция да влезе "в пари" преди падежа си.
Ден за първо предупреждение
(First Notice Day) - първия ден, в който клиринговата къща предупреждава продавача, че ще трябва да направи доставка по фючърсен договор. Клиринговата къща информира и купувача за наближаване на срока за реална доставка. След този ден маржинът по позицията се увеличава.
Дисконтова лихва
(Discount Rate) - лихвата, начислявана от Федералния резерв по заеми за банките, членки.
Дневна поръчка
(Day order) - поръчка, която има валидност само за борсовата сесия, през която е пласирана.
Дневна търговия
(Day trade) - покупка и продажба на фючърси, акции или валути в рамките на един ден. В този случай денят се завършва без открита позиция.
Дневни граници за търгуване
(Daily Trading Limit) - максимални ценови диапазон, в който може да се движи цената на даден фючърсен контракт или акции. Определя се от борсата.
Дълга позиция
(Long position) - позиция, при откриването на която е закупен даден актив.