Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Сетълмънт цена
(Settlement Price) - последната цена за дадена борсова сесия. Въз основа на нея клиринговата къща определя печалбата и загубите по откритите позиции, маржин изискванията, ценовите гаранции за следващия ден.
Система на Федералния резерв
(Federal Reserve System) - системата на централно банкиране в САЩ, създадена през 1913 година Включва Борда на управителите, Федерален комитет за открития пазар (взема решения за лихвената политика) и 12 банки, членки на Федералния резерв.
Скалпиране
(Scapl) - търгуване за малки печалби. Обикновено позицията се отваря и затваря за няколко минути и се цели извличане на печалба от много малки движения.
Спекулатор
(Speculator) - търговец, който купува и продава финансови инструменти с цел извличане на печалба от ценовите разлики. Спекулаторът не участва на пазарите във връзка с осъществяването на някаква производствена дейност или с цел реална доставка на базовия актив.
Споразумение за обратно изкупуване
(Repurchase Agreements - Repo) - споразумение между купувач и продавач, обикновено на ДЦК. в което продавачът се съгласява да изкупи обратно ценните книжа на покъсна дата.
Спот
(Спот) - този термин се отнася за сделки, при които обикновено има реална доставка и незабавно плащане. Например при валутните спот сделки плащането е до два работни дни.
Спот пазар
(Spot Market) - пазар, на който се извършва реална доставка на стоки, валути и финансови инструменти.
Спред
(Spread) - на валутните пазари това е разликата между курсовете "купува" и "продава". При търговията с фючърси тов e комбинация от дълга и къса позиция във фючърси или опции с различни месеци на доставки или от сходни пазари.
Стоп поръчка
(Stop order) - поръчка за покупка или продажба, когато пазарът достигне определена точка. Тази поръчка става пазарна, когато цената достигне зададеното ниво. Стоп поръчка за покупка се пласира на цена, която е по-висока от пазарната в момента. Стоп поръчка за продажба се пласира на цена, която е по-ниска от пазарната в момента. Стоп поръчките могат да се използват за откриване на позиции или предпазване от загуби.
Суиси
(Swissie) - название в дилърския жаргон за швейцарския франк СНF