Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Бар графика
(Bar Chart) - графика, на която цените на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска за дадена борсова сесия се изобразяват чрез "барове". Дневният диапазон между най-ниската и най-високата стойност се изобразява чрез вертикална линия. Цените на отваряне и затваряне се отбелязват с малки черти съответно отляво и отдясно на линията.
Бик
(Bull) - борсов играч, който очаква цените да се повишават Пазар на биковете (Bull Market) - пазар, на който цените се повишават.
Бичи спред
(Bull Spread) - прилага се при пазарите на фючърси. Покупка на контракт с доставка през близък месец и продажба на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
Борса за фючърси
(Futures Exchange) - централизиран пазар с установени правила и регулиране, където продавачи и купувачи могат да търгуват фючърсни контракти.
Брокер
(Broker) - компания или физическо лице, които изпълняват поръчки за търговия с финансови инструменти от името и за сметка на индивидуални или институционални клиенти.
Брокер на пода
(Floor Broker) - физическо лице, което изпълнява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти на пода на борсата.
Брутен вътрешен продукт -
(Gross Domestic Product - СВР) - стойноста на стоките и услугите, произведени от икономиката на една държава за определен период от време (обикновено една година).