Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Обем
(Volume) - броят транзакции, направени с даден финансов инструмент за определен период от време.
Обръщащ бар
(Reversal Bar) - бар, нивото на затваряне на който е в противоположна посока на предхождащия тренд и е близо да съответния екстремум. Ако трендът досега е бил низходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е над нивото на отваряне. Ако трендът досега е бил възходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е под нивото на отваряне.
Обърнат пазар
(Inverted Market) - състояние на пазарите на фючърси, когато отношението между цените на различните месеци за доставка се различава от нормалното. Например при фючърсите на царевица, когато цената на близкия месец е по-висока от тази на по-далечния.
Ози
(Aussie) - название в дилърския жаргон за австралийския долар AUD.
Операции на открития пазар
(Ореп Маrкеt operations) - покупка и продажба на държавни ценни книжа от страна на централната банка с цел регулиране на паричното предлагане.
Опционна премия
(Option Premium) - цената на дадена опция. Парична сума, която купувачът дава на продавача на опцията, за да придобие правата, свързани с нея.
Опция
(Option) - контракт, даващ правото, но без да задължава притежателя си да купи (кол опция) или продаде s(пут опция) даден финансов инструмент (базов актив) на определена цена преди настъпването на падежа на опцията.
Опция "в пари"
(In-the-Money option) - кол опция е "в пари", ако цената на упражняване е под текущата пазарна цена на базовия актив. Пут опция е "в пари", ако цената на упражняване е над текущата пазарна цена на базовия актив.
Опция "извън пари"
(Out of the money option) - опция без “истинска" стойност. При кол опциите, когато цената на упражняване е над пазарната, а при пут опциите - когато цената на упражняване е под пазарната.
Опция "при пари"
(At the money option) - опция, на която цената на упражняване е равна или приблизително рашна на текущата пазарна цена на актива.
Открит интерес
(Open Interest) - брой отворени позиции във фючърси, за които притежателите им имат задължение към борсата, защото все още не са направили реална достака или офестна сделка.
Отменяща поръчка
(Canceling order) - поръчка, кочято премахва предишната поръчка от пазара.
Офсетна операция
(offset) - операция, която е противоположна на тази, с кочто сме отворили позиция. Например , ако сме купили финансов актив и сме отворили дълга позиция, чрез офсетна сделка.