Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

880
С цел облекчаване на стопанската дейност и за осигуряване на необходимото ниво на контрол върху...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
ПМС за изменение  на ПМС № 37  от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г.
Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017-2018 г./ Проект на План за действие за 2019-2020 г. - за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд 'Социална закрила"

Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд 'Социална закрила"

1042
Фонд “Социална закрила” (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

1179
Направените в проекта предложения са във връзка с въведените в закона изменения, относно определяне мястото...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

951
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове се...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

911
С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на Наредбата за документите, необходими...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

871
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация...
Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

899
Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за...