Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
Проект на ПМС за определяне  нов размер на минималната работна заплата през 2019 година

Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата през 2019 година

1226
 
С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи нов размер на...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

571
Във връзка с осъществяване на процедурата, както и съгласно изискванията на Решение ECB/2014/5 и подаденото...
Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г.

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г.

500
Стратегията за управление на държавния дълг обхваща тригодишния период 2019 – 2021 г., като е...
Проект на Решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

510
Основната цел на Наредбата е да уреди условията и реда за уведомяване на министъра на...
Проект на Закон за социалните услуги

Проект на Закон за социалните услуги

747
Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга...
Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“

558
Република България, като държава членка на Европейския съюз е пълноправен участник в общата митническа система...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

634
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в...
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния п