Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

750
Предложенията за промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са свързани с необходимостта от...
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

886
Целта на предлаганите промени в посочения нормативен акт е оптимизиране на възможностите за изпълнение на...
Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

937
С проекта се предлага Наредба № 3 от 2005 г. да бъде допълнена, като в...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

1068
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на...
Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

1216
С влизането в сила на Закона за хората с увреждания се регламентира правото на хората...
Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

1010
Предложеният проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е изготвен в...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

805
С проекта на акт се предлагат промени, които целят привеждане на нормативната уредба в съответствие...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

1079
 
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за...