Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017-2018 г./ Проект на План за действие за 2019-2020 г. - за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд 'Социална закрила"

Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд 'Социална закрила"

815
Фонд “Социална закрила” (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

927
Направените в проекта предложения са във връзка с въведените в закона изменения, относно определяне мястото...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

696
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове се...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

644
С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на Наредбата за документите, необходими...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

647
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация...
Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

663
Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за...
Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

682
Публикуван е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник...
Изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г.

Изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г.

973
 за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на...