Речник на финансовите термини

Напиши дума
Такси
определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други
Тарифа
официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги
Текуща бюджетна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица
Текущи активи
активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение
Транзакции
касови потребности на външната търговия, например внос на стоки и услуги
Трансфер
прехвърляне, превод по извършени плащания
Транш
предварително договорена сума по финансова операция, която се предоставя или ползва на части при определени условия
Трасант
Издател на преводна полица (трата)
Трасат
Лице, приемащо полицата (тратата), което по този начин се задължава да заплати преводната полица
Трата
менителница, прилагана в международните разплащания, представляваща писмено нареждане на издателя до неговия длъжник за заплащане на трето лице
Трезор
банково хранилище за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности
Търговски банки
акционерни дружества, основен компонент на финсово - кредитната система. Търговските банки поддържат постоянни контакти със своите клиенти и, акумулирайки техните свободни парични средства, предоставят заеми и широк спектър от финансови услуги
Търговски ефекти
всички инструменти за влагане на пари на капиталовия и паричния пазар - ценни книжа, облигации, бонове, акции, полици, менителници, записи на заповед и др
Търговски кредит
Стокова форма на кредит, възникваща при отсрочване на плащането; задължение, оформено с полица
Търговски регистър
регистър, който се води към окръжните съдилища, където се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона
Търговско дружество
юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства
Търсене на пари
пазарен индикатор, представляващ съотношение между масата на паричните средства, държани от населението и нивото на лихвените проценти в икономиката, влияещи върху намеренията да се влагат пари под формата на влогове или депозити, отколкото да се инвестират в други активи