Счетоводни статии и протоколи при режима Касова отчетност на ДДС

29.12.2013, 14:58 64059 63

0 Потребители и 2 Гости преглежда(т) тази тема.


Катя Крънчева

Колеги, ето накратко нашето решение за:

Счетоводни статии и протоколи при режима Касова отчетност на ДДС

В индивидуалния сметкоплан се създава нова сметка 463 с две подсметки, както следва:
Сметка 463 “Разчети за ДДС по Режима за Касова отчетност”
- подсметка 463/1 “Разчети при покупки по Режима за Касова отчетност на ДДС”
- подсметка 463/2 “Разчети при продажби по Режима за Касова отчетност на ДДС”
*Подсметка 463/2 е необходима само за прилагащи режима за касова отчетност на ДДС, тоест за лица, които не прилагат режима, тази сметка не се създава.

В примерите сме разгледали по-често срещаните варианти във връзка с прилагането на Режима за касовата отчетност по ДДС и сме предложили примерни счетоводни статии за фактурите, плащанията и протоколите за касова отчетност. Настоящата разработката е по целесъобразност кратка, като при необходимост ще допълним темата в КиК Инфо с още примери и разяснения. Очаквайте скоро нашето решение за лесно издаване на протоколи за касова отчетност.

Вариант 1: Ние сме лице, неприлагащо режима за Касова отчетност и получаваме фактура от доставчик, който прилага режима.

Получаваме фактура за оказана услуга на стойност 960 лева, със стойност на услугата 800 лева и ДДС в размер на 180 лева, която ще бъде платена 30% (288 лева) при получаване на услугата и 70% (672 лева) в срок до 30 дни след датата на данъчното събитие. За доставката се прилага режима за касова отчетност, тоест тя не е сред изброените в чл. 151а, (2) от ЗДДС. Върху фактурата е изписан текст “касова отчетност”.

1. Осчетоводяване на разхода
Дебит с/ка 602: 800 лв.
Дебит с/ка 463/1: 160 лв.
-----------------------------------
Кредит с/ка 401: 960 лв.

Данъкът по фактурата не участва при определянето на резултата за ДДС. Фактурата се включва с код 11 в дневника за покупки за месеца, през който е издадена.

2. За осчетоводяване частично плащане от на 30%, което правим на датата на данъчното събитие
Дебит с/ка 401: 288 лева
Кредит с/ка 503: 288 лева

Нашият доставчик трябва да ни издаде Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, (3) от ЗДДС, във връзка с частичното плащане от 30%, което сме направили на датата на данъчното събитие. По този протокол ние ще имаме право на данъчен кредит. Протоколът следва да бъде издаден в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането. Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата.

3. За осчетоводяване на Протокола по чл. 151в, (3) ЗДДС, във връзка с частичното плащане от 30%
Дебит с/ка 463/1: 240 лв.
Дебит с/ка 453/1: 48 лв.
-----------------------------------
Кредит с/ка 463/1: 288 лв.

Данъкът по протокола участва при определянето на резултата за ДДС. Протоколът се включва с код 91 в дневник покупки, като имаме право да включим протокола в месеца на издаването му или в един от следващите 12 месеца.

4. За осчетоводяване на 70% доплащане по фактурата, което правим в срок от 30 дни след датата на данъчното събитие
Дебит с/ка 401: 672 лева
Кредит с/ка 503: 672 лева

Нашият доставчикът трябва да ни издаде Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, (3) от ЗДДС, във връзка с доплащането от 70%, което сме направили в срок от 30 дни след датата на данъчното събитие. По този протокол ние ще имаме право на данъчен кредит. Протоколът следва да бъде издаден в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането. Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата.

5. За осчетоводяване на Протокола по чл. 151в, (3) от ЗДДС, във връзка с доплащането от 70%.
Дебит с/ка 463/1: 560 лв.
Дебит с/ка 453/1: 112 лв.
-----------------------------------
Кредит с/ка 463/1: 672 лв.

Данъкът по протокола участва при определянето на резултата за ДДС. Протоколът се включва с код 91 в дневник покупки, като имаме право да включим протокола в месеца на издаването му или в един от следващите 12 месеца.

Вариант 2: Ние сме лице, прилагащо режима за Касова отчетност и получаваме фактура от доставчик, който също прилага режима.

Действията са същите, както при Вариант 1.

Вариант 3: Ние сме лице, прилагащо режима за Касова отчетност и получаваме фактура от доставчик, който не прилага режима.

Действията са същите, както при Вариант 1, но с разликите, че нашият доставчик (който не прилага режима), не ни издава Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, (3) от ЗДДС, а ние трябва да издадем друг вид протокол - Протокол за определяне размера на данъчния кредит по чл. 151г, (8) от ЗДДС . Този протокол следва да издадем в 5-дневен срок от датата, на която е извършено плащането, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането. Данъкът по протокола участва при определянето на резултата за ДДС. Протоколът се включва с код 92 в дневник покупки, като имаме право да включим протокола в месеца на издаването му или в един от следващите 12 месеца. Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата, към която се издава. Обръщаме внимание, че протоколите, които издаваме по чл. 151г, (8) ЗДДС остават за нашето счетоводство, тоест не е нужно да ги предаваме на доставчика.

Пример 4: Ние сме лице, прилагащо режима за Касова отчетност и издаваме фактура за доставка, за която се прилага режима, тоест доставката е в обхвата на режима, съгласно чл. 151а, (2) от ЗДДС.

Издаваме фактура за извършена услуга на стойност 1200 лева, със стойност на услугата 1000 лева и ДДС в размер на 200 лева, която ще бъде платена на 100% в срок до 30 дни след датата на данъчното събитие. За доставката се прилага режима на касова отчетност, тоест доставката не е сред изброените в чл. 151а, (2) от ЗДДС. Върху фактурата трябва да изпишем текст “касова отчетност”.

1.За осчетоводяване на прихода
Дебит с/ка 411: 1200 лв.
-----------------------------------
Кредит с/ка 703: 1000 лв.
Кредит с/ка 463/2: 200 лв.

Данъкът по фактурата не участват при определянето на резултата за ДДС. Фактурата се включва с код 11 в дневника за продажбите за месеца, през който е издадена.


2. За осчетоводяване на полученото плащане от нашия клиент след 30 дни
Дебит с/ка 503: 1200 лева
Кредит с/ка 411: 1200 лева

При плащането трябва да издадем протокол по чл. 151в, (3) от ЗДДС. Трябва да предадем екземпляр от протокола на клиента. Издаваме протокола в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането. Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата.

3.За осчетоводяване на Протокола по чл. 151в, (3) от ЗДДС
Дебит с/ка 463/2: 1200 лв.
----------------------------------
Кредит с/ка 463/2: 1000 лв.
Кредит с/ка 453/2: 200 лв.

Данъкът по протокола участват при определянето на резултата за ДДС. Протоколът се включва с код 91 в дневник продажби за месеца, през който е издаден.

Пример 5: Ние сме лице, прилагащо режима за Касова отчетност и издаваме фактура за доставка, за която не се прилага режима, тоест доставката е извън обхвата на режима, съгласно чл. 151а, (2) от ЗДДС.

Действията са същите, както преди влизането на режима в сила.


Настоящата разработка е част от резюметата на основните данъчни закони за 2014 г, публикувани в сайта КиК Инфо. В съответните теми във форума има възможност за публикуване на коментари така, че всеки да може да се включи под публикацията с въпрос, мнение или да си потвърди информацията.
 
Автор на статията: Катя Крънчева
управляващ съдружник в K&K Accounting
www.kik.bg


Другите теми:
Резюме на Специалния режим за касова отчетност на ДДС, в сила от 01.01.2014
Резюме на промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014г.

Катя Крънчева

След кратка консултация с колегите ми по предложение за по-голямо удобство и аналогия с 453 (респективно 453/1 и 453/2), променихме номерата на сметките и подсметките за разчетите по Режима за Касова отчетност на ДДС. Промените са нанесени по-горе.

Нова сметка 463 “Разчети за ДДС по Режима за Касова отчетност” и подсметки:
- подсметка 463/1 “Разчети при покупки по Режима за Касова отчетност на ДДС”
- подсметка 463/2 “Разчети при продажби по Режима за Касова отчетност на ДДС”
*Подсметка 463/2 е необходима само за прилагащи режима за касова отчетност на ДДС, тоест за лица, които не прилагат режима, тази сметка не се създава.

Другото предложение е да се създадат само нови посметки на съществуващата 453:
- подсметка 453/11 “Разчети при покупки по Режима за Касова отчетност на ДДС”
- подсметка 453/12 “Разчети при продажби по Режима за Касова отчетност на ДДС”
*Подсметка 453/12 е необходима само за прилагащи режима за касова отчетност на ДДС, тоест за лица, които не прилагат режима, тази сметка не се създава.

scarletrumy

  • Публикации: 15 / 2
А в коя статия на баланса смятате, че трябва да се отрази салдото по сметки 4631 и 4632?

antea

  • Публикации: 188 / 35
аз общо-взето ще го правя по сходен начин, с разликата, че няма да минавам и данъчната основа от протоколите през разчетната сметка (в случая тук 463)

имам предвид следното записване:

3. За осчетоводяване на Протокола по чл. 151в, (3) ЗДДС, във връзка с частичното плащане от 30%
Дебит с/ка 463/1: 240 лв.
Дебит с/ка 453/1: 48 лв.
-----------------------------------
Кредит с/ка 463/1: 288 лв.


бих го направила така : Дт 4531/Кт 4631 - 48 лв и толкова, нали протоколът ни дава информация точно за конкретната сума на данъчния кредит

но може би пропускам някоя основателна причина от там да минава и данъчната основа? ако няма такава, тогава това са изкуствени обороти, които биха затруднили една бърза справка за засечка колко точно кредит сме приспаднали през месеца на база извършени плащания

Катя Крънчева

аз общо-взето ще го правя по сходен начин, с разликата, че няма да минавам и данъчната основа от протоколите през разчетната сметка (в случая тук 463)

имам предвид следното записване:
бих го направила така : Дт 4531/Кт 4631 - 48 лв и толкова, нали протоколът ни дава информация точно за конкретната сума на данъчния кредит

но може би пропускам някоя основателна причина от там да минава и данъчната основа? ако няма такава, тогава това са изкуствени обороти, които биха затруднили една бърза справка за засечка колко точно кредит сме приспаднали през месеца на база извършени плащания

И данъчната основа участва в редовете в дневника за покупки и сборните клетки в Справката декларация. Дали софтуерът ще включи данъчната основа 240 лева в дневника, само подадено ДДС 48 лева? - мисля, че повечето софтуери не работят на този принцип. Затова в контировката трябва да участва и данъчната основа, за да влезе коректно в дневника.

От ППЗДДС:
При положение че е издаден протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона (код 91) или протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим (код 93) или протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14 от правилника (код 92), същият се отразява, като се попълват съответните колони (9, 10, 11, 12, 13) на дневник за покупките.

antea

  • Публикации: 188 / 35
ясно, не се сетих, че може да е заради някаква особеност на софтуера
при мен специално (Ажур 7) записването на данъчния документ и разнасянето на данъчна основа и ДДС в съответния дневник по необходимите колони е обвързано единствено с условието да има някаква контировка по този документ, ако ще и да е нулева, така че затова си съставям само статия, свързана с ДДС, когато вкарвам всякакви видове протоколи

Катя Крънчева

В Ажур 7 може ли за даден документ да имаш контировка с една стойност, но в дневника същият този документ да кореспондира с друга стойност? ... Аз съм свикнала стойностите на данъчните основи и ДДС-тата от дневника да имат съответните счетоводни записи едно към едно.

antea

  • Публикации: 188 / 35
да, може
ако сумите в контировката се различават от стойностите на данъчна основа и ДДС точно преди окончателно записване на документа вади предупредително съобщение, че се различават (така се избягват технически грешки), но след потвърждение си записва и данъчния документ в дневника, както трябва да е попълнен правилно, и самата контировка към него, така както я е измислил счетоводителят... което според мен дава една доста добра оперативност при многообразието от случаи, в които трябва да се осчетоводява само ДДС по някакъв документ

Катя Крънчева

А в коя статия на баланса смятате, че трябва да се отрази салдото по сметки 4631 и 4632?

По националните стандарти в СС1 има изискване активите и пасивите да не се компенсират, освен когато това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт. Затова предлагам в общия случай: 
Дебитното салдото по сметка 463/1 в Актив --> Текущи активи --> Други вземания
Кредитното салдото по сметка 463/2 в Пасив --> Задължения --> Други задължения

За проверките в оборотката:
Сметка 463/1, не може да има начално или крайно кредитно салдо.
Сметка 463/2, не може да има начално или крайно дебитно салдо.

delphine

  • Публикации: 6408 / 1047
Аз имам чести случаи, при които една фактура е с комбинирано плащане. Примерно общата стойност е 1200 лв. и имам касов бон за 300 лв. , а останалата част е по банка. Вероятно, ако аз съм лице , нерегистрирано по режима на КО , а тази фактура е получена от регистриран по режима на КО доставчик ще си ползвам ДДС-то на тези 300 лв. при включване на фактурата в дневниците, а данъчния кредит на останалите 900 лв. след плащане на фактурата и съответно получаване на протокола по чл.151 в ал.3 / разновидност на разработения в темата пример 1 /.

Катя Крънчева

Не. По-скоро, ако доставчикът при издаването на фактурата приеме да му платите частично В БРОЙ, то той няма да има право да напише върху фактурата текст "касова отчетност". От там насетне действаш по общия ред.

delphine

  • Публикации: 6408 / 1047
За случаи, в които не се прилага режима на КО :
...............
10. доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;

От тука за платената в брой сума автоматично следва извода, че имам право на ДК, но останалата част от доставката си е в обхвата на режима.......още се чудя.......Иначе, ако доставчикът не напише " касова отчетност " ми са развързани ръцете при всяко положение и си ползвам ДДС-то.

savina

  • Публикации: 78 / 3
Толкова много усложнения, само за едно отлагане на ддс, протоколи, сч.статии има ли смисъл??? :no: Кой доставчик има интерес да не му се плаща стоката или услугата или да се плаща много много късно?

Катя Крънчева


От тука за платената в брой сума автоматично следва извода, че имам право на ДК, но останалата част от доставката си е в обхвата на режима.......

Не мисля така. И логиката ми е следната - за доставка, която е платена частично в брой, то хипотезата в точка 10 от чл. 151а (2) е вярна, тоест е вярно, че "възнаграждението не се изплаща по банков път ...", затова тази доставка остава извън обхвата на режима. Предполагам, че ще има някакво разяснение за такива случаи, а до тогава остави твоят доставчик да определя дали да впише или не текста "касова отчетност" върху фактурата, което пък ще определи и твоите действия. :)

Например, аз в позицията на доставчик, прилагащ КО, не бих допуснала да имам доставка и съответно фактура с текст "касова отчетност", по която частично ще ми се плаща в брой и частично по банков път, докато изрично не съм сигурна и не прочета черно на бяло, че в този частен случай частта от платеното по банка може да бъде в обхвата на режима, а другата част (в брой) ще остава извън обхвата. Очаквах в ППЗДДС този въпрос (за частично плащане в брой и частично по банков път) да го има засегнат, но щом няма, то не ми се рискува.

Катя Крънчева

Толкова много усложнения, само за едно отлагане на ддс, протоколи, сч.статии има ли смисъл??? :no: Кой доставчик има интерес да не му се плаща стоката или услугата или да се плаща много много късно?


Не са кой знае какви усложненията, всъщност. И въпросът не е в това, че доставчикът няма интерес да НЕ му плащат въобще или късно. Въпросът е в закъснението от клиента.  Протоколи правим при какви ли не други случаи, в момента се сещам за още 3-4 други. А счетоводните статии ... все пак сме сме счетоводители - какво има да ни притесняват? :)

Да, режимът има смисъл. Той е за тези малки фирми, на които клиентите ИСКАТ да плащат със закъснение. В същото време, доставчиците трябва да внесат сумата на ДДС-то по фактурата, която не са получи и често нямат средствата за това. В тази тема сме писали за смисъла от въвеждането на режима, ако искате запознайте се нея: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8017.0.html

savina

  • Публикации: 78 / 3
Няма за какво да се запознавам с него, няма никакъв смисъл, ако целта беше да се облекчат фирмите или книжата, да го бяха намалили с 1% това ддс, а не да се чудят какви още НОВОСТИ да въвеждат. Кога ще бъдем като в др.държави от ЕС, да не се сменят ежегодно или постоянно законите и правилниците, та да се работи спокойно, не постоянно да следим да не излезе някоя промяна , та да отнесем някоя глоба..  :no: :blink: :hmmm:

Ако имам такива доставчици или ще си им плащам в текущия месец, (та тарикатите да не могат да ползват тази простотия) или ще ги игнорирам като доставчици. Добре, че контрагентите ми не отговарят на условията за оборот  ;D ;D ;D

Катя Крънчева

Разбирам, Вас режимът не Ви интересува. :) Няма смисъл да се включвате в темата ми тогава. А когато се включвате във форума тук, то любезно бих искала да Ви помоля за по-умерен изказ, защото искам и на мен да ми е приятно, като Ви чета.

В темата коментираме счетоводните статии и протоколи при режима Касова отчетност на ДДС, както и различни казуси, които биха възникнали във връзка с режима. Затова ще помоля и включванията да са същество, за да е полезно и за другите участници във форума.

Твърдението Ви, че в другите държави членки на ЕС не се правят ежегодно или често промени по данъчното законодателство не отговаря на истината. Например една част от промените, които се правят в България са във връзка с транспонирането на нови Европейски Директиви, които същевременно се транспонират и в законодателствата на други държави членки, а това означава подобни промени и при тях. Специално режимът за Касовата отчетност на ДДС вече е въведен в 20 от 28 държави членки на ЕС.

gal4eto

  • Публикации: 173 / 18
Относно счетоводните записвания имам едно предложение.
По новите сметки да си следя само разчетите за ДДС. За данъчната основа, която трябва да отразя в дневника да създам разчетна сметка от гр.44 - Разчети за дан.основа "касова отчетност". Тази сметка няма да има никога салдо. Тя ще служи само да вкараме основата в дневника.
Ползвам данните от пример 1.
Точки 1 и 2 - същите.
Точка 3 - осчетоводяване на протокола
4531/4631 - 48
44/44 -240
Точка 4 - същата
Точка 5 - За останалата сума, която е платена
4431/4631-112
44/44 - 560
Така по сметка 4631 салдото ще е винаги само дебитно и ще ни показва колко данъчен кредит има неползван.
Стига програмата да ви позволява да правите сложни счетоводни статии с повече от една сметка и в дебита и в кредита. Моята може.

Освен това се сещам са доста често срещан случай.
Издадена е фактура по режим "касова отчетност". Изминали са 2-3 месеца и вместо по банка фактурата се плати в брой. Дали би се счело от НАП за неправомерно прилагане на режима?

Катя Крънчева

Привет, и така става, ако софтуерът позволява едновременно от двете страни на Дебита и Кредита много редове. Повечето мисля, че са от страта школа и не позволяват.
 
За осчетоводяването, което съм дала също ще важи това, което сте написала: "Така по сметка 4631 салдото ще е винаги само дебитно и ще ни показва колко данъчен кредит има неползван."

Относно въпроса Ви:
Издадена е фактура по режим "касова отчетност". Изминали са 2-3 месеца и вместо по банка фактурата се плати в брой. Дали би се счело от НАП за неправомерно прилагане на режима?
Не би следвало да е нарушение, защото към момента на издаването на фактурата се е очаквало тя да бъде платена по банков път. В този смисъл, към момента на издаването тя е коректно издадена. В следващ момент, когато бъде платена в брой, вместо по банков път, то имаме промяна в обстоятелствата. Тоест вече фактурата е погрешна и следва да приложим чл. 116 ЗДДС. "Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови."

Това значи, че след плащането в брой анулираме първата фактура със или без Протокол по чл. 116, ал. 4 (зависи от това дали фактурата вече е включена в отчетните регистри) и издаваме нова фактура без текст "касова отчетност", защото плащането е минало по касов път и режимът за тази доставка не може да бъде приложен. От тази нормална и законна практика няма данъчен ефект, така че никоя от трите страни (доставчик, получател и НАП) не би следвало да има нищо против.

tony_atanasova

  • Публикации: 8 / 0
Ако е инцидентен случай би могло да се приеме за грешка, но иначе това е добър вариант да се "уговаря" плащане по банка за да се приложи режима и да се отложи плащането на ДДС във времето и след това да кажем, че сме сгешили.... Аз мисля, че ако това се случи два три месеца след издаване на фактурата по режим касова отчетност, има данъчен ефект, защото сме си поотложили плащането на ДДС /става въпрос за доставчика, т.к. клиента и без това може да си го ползва 12 след това/. Мисля, че ще има становище по този въпрос, но според мен не би трябвало да се допуска плащане в брой на по-късен етап след като фактурата е по режима.

В момента тук са: 0 Потребители и 2 Гости


Facebook група

Харесайте ни във Facebook