Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
32.40.12Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека
58.21.3Игри в онлайн режим
58.21.30Игри в онлайн режим
32.40Игри и детски играчки
58.11.5Издаване на книги срещу заплащане (по договор или еднократно)
58.11.50Издаване на книги срещу заплащане (по договор или еднократно)
32.40.4Изделия за колективни игри
23.44.12Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан
23.44.11Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан
32.99.51Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти
20.51.13Изделия за фойерверки
32.30.14Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика
23.65.12Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия
23.99.12Изделия от асфалт или от подобни продукти
23.61Изделия от бетон за строителството
23.61.1Изделия от бетон за строителството
22.19.7Изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит); изделия от втвърден каучук
23.62Изделия от гипс за строителството
23.62.1Изделия от гипс за строителството
23.62.10Изделия от гипс за строителството
23.99Изделия от други неметални минерали, н.д.
23.99.1Изделия от други неметални минерали, н.д.
23.99.19Изделия от други неметални минерални материали, н.д.
16.29.22Изделия от естествен корк
16.29.2Изделия от корк, слама и други материали за плетене; кошничарски изделия
22.23.19Изделия от пластмаси за строителството, н.д.
16.29.25Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия
23.19.2Изделия от стъкло за техническа употреба
23.19.26Изделия от стъкло, н.д.
25.93Изделия от тел, вериги и пружини
25.93.1Изделия от тел, вериги и пружини
23.69.19Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д.
27.40.11Изделия, наречени "капсуловани фарове и прожектори"
23.99.14Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати
23.99.15Изкуствен корунд
20.60.2Изкуствени влакна
20.41.42Изкуствени восъци и восъчни препарати
20.60Изкуствени и синтетични влакна
20.60.24Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали
32.99.55Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове
22.21.21Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси
13.10.32Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене
38.11.49Излезли от употреба автомобили, компютри, телевизори и друго оборудване за разкомплектоване
38.11.53Излезли от употреба пневматични гуми от каучук
26.60Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.60.1Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.30.1Излъчващи радио- и телевизионни предаватели; телевизионни камери
45.20.3Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
45.20.30Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
43.29.11Изолационни строителни работи
27.33.14Изолационни части от пластмаси
71.20.13Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически
71.20.12Изпитвания и анализ на физичните свойства
71.20.11Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата
38.12.21Използвани (облъчени) горивни елементи за ядрени реактори
28.94.23Изстисквачки за пране
13.20.5Имитация на кожухарски кожи, получени чрез тъкане
13.20.50Имитация на кожухарски кожи, получени чрез тъкане
30.92.2Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности
30.92.20Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности
27.90.41Инвертори, изправители и статични преобразуватели
64.99.11Инвестиционни банкови услуги
17.23.11Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина <= 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните <= 36 см, а другата <= 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъ
17.12.76Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение
01.28.13Индийски орехчета, амоми и кардамоми, непреработени
71.12.1Инженерни услуги
71.12.19Инженерни услуги за други проекти
71.12Инженерни услуги и технически консултации
71.12.12Инженерни услуги по проектиране на сгради
71.12.13Инженерни услуги, свързани с енергийни проекти
71.12.17Инженерни услуги, свързани с индустриални и промишлени проекти
71.12.18Инженерни услуги, свързани с проекти в областта на далекосъобщенията, радиото и телевизията
71.12.16Инженерни услуги, свързани с проекти за доставяне на води и канализационни проекти
71.12.15Инженерни услуги, свързани с проекти за управление на отпадъци (опасни и неопасни)
71.12.14Инженерни услуги, свързани с транспортни проекти
28.30.84Инкубатори и брудери за птицевъдството
20.20.11Инсектициди
32.50.11Инструменти и апарати за зъболечение
32.99.53Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране
16.29.11Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал
72.00.13Интердисциплинарни експериментални разработки
72.00Интердисциплинарни изследвания и експериментални разработки
72.00.1Интердисциплинарни научни изследвания и експериментални разработки, с изключение на оригинали
72.00.12Интердисциплинарни приложни изследвания
72.00.11Интердисциплинарни фундаментални изследвания
50.40.14Интермодален превоз на товари по вътрешни водни пътища
49.41.14Интермодален превоз на товари с автомобилен транспорт
51.21.11Интермодален превоз на товари с въздушен транспорт по разписание
49.20.14Интермодален превоз на товари с железопътен транспорт
50.20.14Интермодален превоз на товари с морски и крайбрежен транспорт
26.12.2Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри
26.12.20Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри
27.90.2Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация
27.90.20Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация
79.90.12Информационни услуги за туристи
63.99.1Информационни услуги, н.д.
63.99.10Информационни услуги, н.д.
58.19.21Информационно съдържание за възрастни в онлайн режим
20.20.13Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията