Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
61.20Далекосъобщителни услуги по безжичен път
61.20.4Далекосъобщителни услуги чрез безжичен интернет
61.10.4Далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
61.10Далекосъобщителни услуги чрез фиксирани мрежи
22.22.14Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси
17.22.12Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна
96.02.11Дамски фризьорски услуги
30.30.1Двигатели за въздухоплавателни и космически средства; наземни авиотренажори; части за тях
27.11.22Двигатели за променлив ток, еднофазни
27.11.23Двигатели за променлив ток, с мощност <= 750 Вт, многофазни
27.11.25Двигатели за променлив ток, с мощност > 75 кВт, многофазни
27.11.24Двигатели за променлив ток, с мощност > 750 Вт, но <= 75 кВт, многофазни
29.10.1Двигатели с вътрешно горене за автомобили
28.11.1Двигатели с вътрешно горене, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
30.91.3Двигатели с вътрешно горене, използвани за мотоциклети
20.15.34Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат
10.41.72Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
20.20.14Дезинфекционни средства
03.00.11Декоративни риби от естествени водоеми
03.00.12Декоративни риби от развъдници
28.49.23Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини
01.21.11Десертно грозде
01.28.17Джинджифил, сушен, непреработен
21.20.23Диагностични реактиви и други лекарствени продукти
20.15.72Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)
02.30Диворастящи и недървесни продукти
02.30.4Диворастящи продукти, годни за консумация
02.30.40Диворастящи продукти, годни за консумация
74.10.2Дизайнерски оригинали
74.10.20Дизайнерски оригинали
30.20.12Дизел-електрически локомотиви
29.10.13Дизелови двигатели за моторни превозни средства
28.11.13Дизелови двигатели, без автомобилните
01.13.21Дини
01.13.2Дини и пъпеши
26.11.2Диоди и транзистори
26.11.21Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци
20.14.23Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни
16.23Дограма и други изделия от дървен материал за строителството
16.23.1Дограма и други изделия от дървен материал за строителството (без сглобяеми постройки)
22.23Дограма и други изделия от пластмаси за строителството
22.23.1Дограма и други изделия от пластмаси за строителството; линолеуми и подобни подови настилки
28.30.82Доилни машини
14.14.24Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
14.14.22Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
23.41Домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
23.41.1Домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
17.22Домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
17.22.1Домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
25.99.1Домакински, хигиенни или тоалетни изделия, от неблагородни метали
01.13.34Домати
01.49.11Домашни зайци, живи
01.47.1Домашни птици, живи
01.47Домашни птици, живи и яйца
14.19.31Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт)
14.19.3Допълнения за облекло от кожи; облекло от филц или нетъкани материали; облекло от текстилни материали, промазани или покрити с пластмаси или други покрития
13.10.23Дреб от вълна или от фини животински косми
49.10.19Друг превоз на пътници с железопътен транспорт, междуселищен и международен
49.39.13Друг специализиран превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
13.99.19Друг текстил и изделия от текстил, н.д.
17.12.59Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити
17.12.79Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
03.00.13Друга риба, негодна за консумация от човека, жива, от естествени водоеми, вкл. фуражи и храна за аквакултури
03.00.14Друга риба, негодна за консумация от човека, жива, от развъдници, вкл. фуражи и храна за аквакултури
23.44Друга техническа керамика
23.44.1Друга техническа керамика
26.70.19Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника
17.23.14Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани
20.15.39Други азотни торове и смеси от торове
20.16.56Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми
27.12.23Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение <= 1000 В
28.29.6Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване, за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата
28.29.60Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване, за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата
59.20.34Други аудиодискове и касети
20.12.24Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори
11.07.19Други безалкохолни напитки
24.20.14Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана
24.20.13Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана
27.51.24Други битови електронагревателни уреди
27.51.2Други битови електроуреди, н.д.
27.52.12Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива
01.11.79Други бобови растения без шушулки
01.11.69Други бобови растения със зелени шушулки
20.30.2Други бои и лакове и подобни продукти; бои за художници; печатарски мастила
20.30.22Други бои и лакове; сикативни препарати; кит
86.10.19Други болнични услуги
86.10.15Други болнични услуги, предоставяни от лекари
25.72.12Други брави и резета от неблагородни метали
75.00.19Други ветеринарномедицински услуги
10.20.33Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура
03.00.46Други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми
03.00.45Други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени, от развъдници
03.00.6Други водни растения, животни и продукти от тях
03.00.69Други водни растения, животни и техните продукти, н.д.
08.12.22Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст
20.42.15Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето)
10.85.19Други готови ястия
61.90Други далекосъобщителни услуги
61.90.1Други далекосъобщителни услуги
61.90.10Други далекосъобщителни услуги
61.20.49Други далекосъобщителни услуги чрез безжичен интернет
61.10.49Други далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
43.39Други довършителни строителни работи
43.39.1Други довършителни строителни работи
43.39.19Други довършителни строителни работи, н.д.
01.19Други едногодишни растения
74.20.19Други експонирани и проявени фотографски плаки и филми
27.32Други електрически и електронни проводници и кабели
27.32.1Други електрически и електронни проводници и кабели
27.32.13Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение <= 1000 В
27.32.14Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1000 В
27.90Други електрически съоръжения
27.90.1Други електрически съоръжения и части за тях
27.90.4Други електрически съоръжения, н.д.
27.11.42Други електрически трансформатори с мощност <= 16 кВА
27.11.43Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА
29.31.2Други електрически части и устройства за автомобили
01.42.1Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи
01.42.11Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи (без телета)
01.42Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи и сперма от тях
01.49.1Други живи животни, отглеждани в стопанства
01.49.19Други живи животни, отглеждани в стопанства, н.д.
01.49Други живи животни, отглеждани в стопанства; продукти от тях
24.20.33Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър <= 406,4 мм, от стомана
24.20.23Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
65.12.9Други застраховки, без животозастраховане, н.д.
65.12.90Други застраховки, без животозастраховане, н.д.
10.39.17Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия
01.13.9Други зеленчуци, н.д.
01.13.90Други зеленчуци, н.д.
43.12.12Други земни работи
01.11.49Други зърнено-житни растения
32.40.3Други играчки, вкл. играчки музикални инструменти
32.40.39Други игри и играчки, н.д.
58.19Други издателски услуги
32.30.15Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни
23.69Други изделия от бетон, гипс и цимент
23.69.1Други изделия от бетон, гипс и цимент
32.12.14Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни
22.19.73Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук
23.69.11Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д.
16.29.1Други изделия от дървен материал
16.29Други изделия от дървен материал; изделия от корк, слама и материали за плетене
15.12.19Други изделия от естествени или възстановени кожи (вкл. изделия за технически цели)
22.19Други изделия от каучук
25.99.2Други изделия от неблагородни метали
25.99.29Други изделия от неблагородни метали, н.д.
22.29Други изделия от пластмаси
22.29.2Други изделия от пластмаси, н.д.
23.19Други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
17.29Други изделия от хартия и картон
17.29.1Други изделия от хартия и картон
32.99.5Други изделия, н.д.
20.60.23Други изкуствени прежди, единични
20.13.61Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода
25.73.3Други инструменти за ръчна работа
25.73.30Други инструменти за ръчна работа
63.99Други информационни услуги, н.д.
20.15.59Други калиеви торове
58.11.16Други картографски издания, различни от тези във вид на книги и брошури, печатни
23.49Други керамични изделия, н.д.
23.49.1Други керамични изделия, н.д.
13.93.19Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц)
58.11.19Други книги, брошури и подобни издания, печатни
96.02.19Други козметични услуги
28.13.28Други компресори
25.11.23Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий
70.22Други консултантски услуги по стопанско и друго управление
70.22.3Други консултантски услуги по стопанско управление
70.22.30Други консултантски услуги по стопанско управление
14.19.19Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени
13.92.2Други конфекционирани текстилни изделия
13.92.29Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани)
13.92.16Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия
01.13.59Други кореноплодни и грудкови зеленчуци с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация
01.13.49Други кореноплодни и грудкови зеленчуци, без тези с високо съдържание на нишесте или инулин
28.15.2Други лагери, зъбни предавки, фрикционни колела, трансмисионни валове и колена, вериги с шарнирно свързване
21.20.2Други лекарствени продукти
29.10.24Други леки автомобили, нови
01.13.19Други листни или стъблени зеленчуци
30.20.13Други локомотиви; тендери
10.41.19Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
01.11.9Други маслодайни семена
01.11.99Други маслодайни семена, н.д.
01.26.9Други маслосъдържащи плодове
01.26.90Други маслосъдържащи плодове
28.41.3Други машини за обработка на метал
28.41.34Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал
28.94.2Други машини за текстил и облекло, вкл. шевни машини
28.93.17Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини)
28.30.85Други машини и апарати за птицевъдството
28.30.8Други машини и апарати за селското и горското стопанство
28.30.39Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки
28.30.52Други машини и устройства за сенокос
28.30.59Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба
28.29Други машини с общо предназначение, н.д.
28.99Други машини със специално предназначение, н.д.
31.09Други мебели
31.09.1Други мебели
31.09.13Други мебели от дървесина
31.09.11Други мебели от метал
32.50.5Други медицински и хирургически продукти
32.50.50Други медицински и хирургически продукти
86.23.19Други медицински услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
86.22.19Други медицински услуги, предоставяни от лекари специалисти
03.00.42Други мекотели, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми
03.00.44Други мекотели, живи, пресни или охладени, от развъдници
25.99Други метални изделия, н.д.
25.11.2Други метални конструкции и части от тях
08.99.29Други минерали, н.д.
08.91.19Други минерални суровини за химическото производство и за торове
01.29Други многогодишни растения
43.29.19Други монтажни работи на инсталации, н.д.
30.91.13Други мотоциклети; кошове
32.20.15Други музикални инструменти
11.04Други недестилирани алкохолни напитки
08.99Други неметални материали и суровини, н.д.
01.19.39Други необработени растителни материали
38.11.39Други неопасни нерециклируеми отпадъци
38.11.59Други неопасни рециклируеми отпадъци, н.д.
20.13.52Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали
23.49.12Други нестроителни керамични изделия, н.д.
19.20.39Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ
19.20.4Други нефтени продукти
25.71.13Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр
26.80.13Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани
28.13.12Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото
28.13.13Други обемни ротационни помпи за течности
28.49Други обработващи машини
23.70.12Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти
85.59Други образователни услуги, н.д.
85.59.1Други образователни услуги, н.д.
20.12.19Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите
16.24.13Други опаковки от дървен материал и части за тях
22.22.19Други опаковки от пластмаси
17.21.15Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини
38.12.23Други опасни медицински отпадъци
38.12.29Други опасни отпадъци
26.70.2Други оптични уреди и елементи и части за тях
62.01.29Други оригинали на софтуер
27.40.3Други осветители
27.40.30Други осветители
20.13Други основни неорганични химични вещества
20.13.6Други основни неорганични химични вещества, н.д.
20.14Други основни органични химични вещества
38.11.54Други отпадъци от каучук
80.10.19Други охранителни услуги
96.09Други персонални услуги, н.д.
96.09.1Други персонални услуги, н.д.
20.20.19Други пестициди и агрохимикали
28.99.14Други печатарски машини и устройства, без офис техника
58.19.19Други печатни материали
30.12.19Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута
30.11.5Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
30.11.50Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
13.91.19Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
01.13.3Други плодни зеленчуци
01.13.39Други плодни зеленчуци, н.д.
01.25.9Други плодове, н.д.
01.25.90Други плодове, н.д.
16.21.14Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали
22.21.42Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси
22.21.4Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от пластмаси
22.21.41Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси
28.22.18Други подемно-транспортни машини
01.28.19Други подправки, непреработени
43.91.19Други покривни работи
20.16.59Други полимери в първични форми, н.д.
20.16.5Други полимери в първични форми; йонообменни смоли на основата на полимери
28.13Други помпи и компресори
52.29.12Други посреднически услуги при превоз на товари
27.90.52Други постоянни електрически кондензатори
53.20Други пощенски и куриерски услуги
53.20.1Други пощенски и куриерски услуги
53.20.19Други пощенски и куриерски услуги, н.д.
30.99Други превозни средства, н.д.
30.99.1Други превозни средства, н.д.
30.99.10Други превозни средства, н.д.
65.20.6Други презастрахователни услуги, различни от животозастраховане
65.20.60Други презастрахователни услуги, различни от животозастраховане
10.13.15Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв
10.51.56Други продукти от естествени съставки на млякото
01.49.2Други продукти от животински произход
01.49.24Други продукти от животински произход, годни за консумация
01.49.28Други продукти от животински произход, негодни за консумация
10.20.42Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека
20.14.19Други производни на въглеводородите
74.90.19Други професионални и технически консултации, н.д.
74.90Други професионални услуги, н.д.
74.90.2Други професионални, технически и бизнес услуги, н.д.
74.90.20Други професионални, технически и бизнес услуги, н.д.
43.33.2Други работи по полагане на подови настилки, стенни облицовки и тапети
43.33.29Други работи по полагане на подови настилки, стенни облицовки и тапети, н.д.
20.13.13Други радиоактивни химични елементи, изотопи и съединения; сплави, дисперсии, керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения
22.29.29Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д.
28.99.3Други разнообразни машини със специално предназначение, н.д.
85.59.19Други разнообразни образователни услуги, н.д.
32.99Други разнообразни продукти на производството, н.д.
88.99.19Други разнообразни социални услуги без настаняване, н.д.
82.99.19Други разнообразни спомагателни услуги за стопанската дейност, н.д.
96.09.19Други разнообразни услуги, н.д.
20.59.5Други разнообразни химични продукти
20.59.59Други разнообразни химични продукти, н.д.
32.99.59Други разнородни изделия, н.д.
10.41.59Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени
10.41.29Други растителни масла, сурови
73.11.19Други рекламни услуги
29.20.23Други ремаркета и полуремаркета
38.32.29Други рециклирани метални суровини
38.32.39Други рециклирани неметални суровини
07.29.19Други руди на цветни метали и техните концентрати
26.52.12Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри
22.29.22Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси
28.92.26Други самоходни машини за земни работи
01.24.2Други семкови и костилкови плодове
01.24.29Други семкови и костилкови плодове, н.д.
25.73.6Други сечива и инструменти
25.73.60Други сечива и инструменти
26.20.3Други системи за обработка на информация, н.д.
26.20.30Други системи за обработка на информация, н.д.
88.99Други социални услуги без настаняване, н.д.
88.99.1Други социални услуги без настаняване, н.д.
87.90.13Други социални услуги с настаняване за възрастни
87.90.11Други социални услуги с настаняване за деца и младежи
43.99Други специализирани строителни работи, н.д.
74.10.19Други специализирани услуги в областта на дизайна
29.10.59Други специални автомобили
58.14.19Други списания и периодични издания, печатни
52.21.29Други спомагателни услуги в автомобилния транспорт
52.21.19Други спомагателни услуги в железопътния транспорт
52.29Други спомагателни услуги в транспорта
52.29.2Други спомагателни услуги в транспорта, н.д.
52.29.20Други спомагателни услуги в транспорта, н.д.
52.22.19Други спомагателни услуги във водния транспорт
84.11.29Други спомагателни услуги за държавното управление
82.99Други спомагателни услуги за стопанската дейност, н.д.
82.99.1Други спомагателни услуги за стопанската дейност, н.д.
66.29Други спомагателни услуги по застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.29.1Други спомагателни услуги по застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.29.19Други спомагателни услуги по застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
52.23.19Други спомагателни услуги, свързани с въздушния транспорт
90.02.19Други спомагателни услуги, свързани с изпълнителското изкуство
66.19.29Други спомагателни услуги, свързани с инвестиционно банкиране
66.19Други спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.19.99Други спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.19.9Други спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
15.20.29Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)
31.00.13Други столове и седалки
42.99.19Други строителни съоръжения, н.д.
42.99Други строителни съоръжения, н.д.; строителни и монтажни работи по общо изграждане на други съоръжения, н.д.
32.20.12Други струнни музикални инструменти
10.72.19Други сухи сладкарски изделия
69.20.29Други счетоводни услуги
38.11.5Други събрани неопасни рециклируеми отпадъци
13.96Други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.96.1Други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.99Други текстилни изделия, н.д.
26.30.23Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи)
59.12.19Други технически услуги по производство на филми и телевизионни предавания
20.15.7Други торове, минерални или химични
20.15.79Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат
28.30.2Други трактори за селското и горското стопанство
01.22.19Други тропически и субтропически плодове
24.20.24Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
22.21.29Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси
24.20.35Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър <= 406,4 мм, от стомана
45.19.39Други търговски услуги по продажби на дребно на автомобили, н.д.
45.19.3Други търговски услуги по продажби на дребно на други автомобили над 3.5 т
45.11.3Други търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.11.39Други търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили, н.д.
45.40.3Други търговски услуги по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях
45.40.30Други търговски услуги по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях
45.32.2Други търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили
45.32.29Други търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, н.д.
12.00.19Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове
26.51.6Други уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
28.29.39Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване
62.09Други услуги в областта на информационните технологии
62.09.2Други услуги в областта на информационните технологии, н.д.
62.09.20Други услуги в областта на информационните технологии, н.д.
93.19Други услуги в областта на спорта
93.19.1Други услуги в областта на спорта
93.19.19Други услуги в областта на спорта, н.д.
85.42.42Други услуги на висшето образование на образователна и научна степен "доктор"
85.42.32Други услуги на висшето образование на образователно-квалификационна степен "магистър"
85.42.22Други услуги на висшето образование на образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър" и "бакалавър"
85.42.12Други услуги на висшето образование по краткосрочни програми
97.00.19Други услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
94.99.19Други услуги на други организации с нестопанска цел, н.д.
85.20.12Други услуги на началното образование
85.41.12Други услуги на общото образование след средно образование, но не висше
53.10.19Други услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
85.31.12Други услуги на прогимназиалното общо образование
85.32.12Други услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение
85.41.14Други услуги на професионалното обучение след средно образование, но не висше
85.31.22Други услуги на средното общо образование
85.32.22Други услуги на средното професионално образование и обучение
79.11.19Други услуги на туристически агенции по транспортни резервации
39.00.22Други услуги по възстановяване
39.00.2Други услуги по възстановяване и специализиран контрол на замърсяванията
65.12.33Други услуги по застраховане на летателни средства
65.12.35Други услуги по застраховане на плавателни съдове
65.12.29Други услуги по застраховане на сухопътните превозни средства, без релсови превозни средства
84.24.19Други услуги по защита на националната сигурност и опазване на обществения ред
78.30.12Други услуги по наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси
78.30.16Други услуги по наемане и предоставяне на медицински персонал
78.30.11Други услуги по наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии и далекосъобщенията
78.30.13Други услуги по наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и търговските сделки
78.30.15Други услуги по наемане и предоставяне на персонал за хотелиерството и ресторантьорството
78.30.19Други услуги по наемане и предоставяне на персонал, н.д.
78.30.14Други услуги по наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността, строителството, транспорта или складирането
38.21.29Други услуги по обезвреждане на неопасни отпадъци
84.11.19Други услуги по общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище
84.25.19Други услуги по пожарна безопасност и защита при бедствия
81.29Други услуги по почистване
81.29.1Други услуги по почистване
81.29.19Други услуги по почистване, н.д.
96.01.19Други услуги по пране и почистване на текстил
64.92.19Други услуги по предоставяне на кредити от институции, различни от паричните финансови институции, н.д.
64.19.29Други услуги по предоставяне на кредити от парични финансови институции
78.30Други услуги по предоставяне на работна сила
78.30.1Други услуги по предоставяне на работна сила
65.20.22Други услуги по презастраховане на сухопътните превозни средства, без релсови превозни средства
49.42.19Други услуги по преместване
56.29Други услуги по приготвяне и доставяне на храна
73.20.19Други услуги по проучване на пазари
59.13.12Други услуги по разпространение на филми, видеопродукция и телевизионни предавания
79.90.3Други услуги по резервации, н.д.
87.90Други услуги по социални грижи с настаняване
87.90.1Други услуги по социални грижи с настаняване
39.00.23Други услуги по специализиран контрол на замърсяванията
74.20.29Други услуги по специализирано фотографиране
60.20.13Други услуги по създаване и излъчване на "видео по поръчка"
71.20.19Други услуги по технически изпитвания и анализи
55.20.19Други услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване, без ежедневно обслужване
45.19.49Други услуги по търговско посредничество с други автомобили
45.11.49Други услуги по търговско посредничество с леки и лекотоварни автомобили
70.22.2Други услуги по управление на проекти, без строителните
70.22.20Други услуги по управление на проекти, без строителните
81.29.13Други услуги по хигиенизиране
86.90Други услуги по хуманно здравеопазване
86.90.1Други услуги по хуманно здравеопазване
86.90.19Други услуги по хуманно здравеопазване, н.д.
92.00.29Други услуги, свързани с организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития
92.00.19Други услуги, свързани с организиране на хазартни игри
93.29.1Други услуги, свързани с отдих, н.д.
79.90Други услуги, свързани с пътувания и резервации
93.29Други услуги, свързани с развлечения и отдих
93.29.2Други услуги, свързани с развлечения, н.д.
66.11.19Други услуги, свързани с управление на финансови пазари
11.03Други ферментирали напитки
11.03.1Други ферментирали напитки
11.03.10Други ферментирали напитки
64.99Други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
64.99.1Други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
20.15.49Други фосфорни торове
74.20.3Други фотографски услуги
74.20.39Други фотографски услуги, н.д.
27.51.28Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари
20.59Други химични продукти, н.д.
63.11.19Други хостинг услуги и услуги по доставяне на информационна инфраструктура
10.89Други хранителни продукти, н.д.
24.45Други цветни метали
24.45.3Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави
24.45.30Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави
28.13.14Други центробежни помпи за течности; други помпи
01.23.19Други цитрусови плодове
26.20.15Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство
30.30.5Други части за въздухоплавателни и космически средства
30.30.50Други части за въздухоплавателни и космически средства
26.52.23Други части за часовници
29.32Други части и принадлежности за автомобили
29.32.3Други части и принадлежности за автомобили, н.д.
29.32.30Други части и принадлежности за автомобили, н.д.
32.91.19Други четки, н.д.
69.10.19Други юридически услуги
01.25.19Други ягодоплодни, вкл. боровинки
01.21.12Друго грозде, прясно
65.12Друго застраховане, без животозастраховане
58.19.2Друго информационно съдържание в онлайн режим
58.19.29Друго информационно съдържание в онлайн режим, н.д.
10.20.15Друго месо от риба (дори смляно), замразено
10.51.5Друго мляко и млечни продукти
85.52.19Друго неформално обучение в областта на културата
14.19Друго облекло и допълнения за облекло
23.19.1Друго полуобработено стъкло
14.12.3Друго работно облекло
14.12.30Друго работно облекло
20.12.22Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход
20.12.2Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; други багрилни вещества
02.20.14Дърва за горене от иглолистни дървесни видове
02.20.15Дърва за горене от широколистни дървесни видове
16.10.25Дървен материал на парчета или на частици
16.10Дървен материал, нарязан и рендосан
16.10.12Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната
16.10.11Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина
16.10.1Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение; дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани
16.10.39Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета
16.10.31Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти
16.10.22Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук
16.10.23Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука
16.10.21Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина
16.10.2Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни; дървесен талаш и дървесно брашно; дървен материал на парчета или частици
20.14.72Дървени въглища
16.29.13Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал
15.20.32Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д.
16.29.14Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал
16.10.32Дървени траверси за релсов път, импрегнирани
16.10.13Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани
16.10.24Дървесен талаш и дървесно брашно
17.11.1Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали
02.10.3Дървостой
02.10.30Дървостой
28.49.21Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави
01.24.22Дюли