Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
32.11Сечене на монети
52.10Складиране и съхраняване на товари
03.12Сладководен риболов
43.13Сондиране и пробиване
88.10Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
87.30Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
87.20Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
46.76Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
46.38Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
74.10Специализирани дейности в областта на дизайна
81.22Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
46.18Специализирано търговско посредничество с други групи стоки
02.40Спомагателни дейности в горското стопанство
09.10Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
09.90Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
01.62Спомагателни дейности в животновъдството
85.60Спомагателни дейности в областта на образованието
01.61Спомагателни дейности в растениевъдството
52.22Спомагателни дейности във водния транспорт
52.23Спомагателни дейности във въздушния транспорт
90.02Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
61.30Спътникова далекосъобщителна дейност
42.11Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.99Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
41.20Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.13Строителство на мостове и тунели
30.12Строителство на плавателни съдове за отдих
30.11Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
42.12Строителство на подземни и надземни релсови пътища
42.22Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.21Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91Строителство на хидротехнически съоръжения
24.32Студено валцуване на тесни ленти
24.31Студено изтегляне на пръти
24.34Студено изтегляне на тел
24.33Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
69.20Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
43.11Събаряне и разрушаване
02.30Събиране на диворастящи и недървесни продукти
38.11Събиране на неопасни отпадъци
38.12Събиране на опасни отпадъци
37.00Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
36.00Събиране, пречистване и доставяне на води
60.10Създаване и излъчване на радиопрограми
60.20Създаване и излъчване на телевизионни програми