Проверка за задължителен одит

Проверката има за цел да определи дали предприятието задължително подлежи на финансов одит за 2019 година от регистриран одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.