Преминаване от НСС към МСС съгласно МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО

Време на провежданена 22.10.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициБойка Брезоева, регистриран одитор
Програма
В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който (§ 59 и 60 от ПЗР) се правят промени в Закона за счетоводството (ЗСч), регламентиращи приложимата счетоводна база на предприятията в България, в сила от 07.05.2019 г. Според новата ал. 2 към чл. 34 от ЗСч се разширява кръгът на предприятията, които следва да прилагат Международните счетоводни стандарти (МСФО/МСС) при изготвянето и представянето на финансови отчети. Сред тях са всички кредитни и финансови институции, доставчици на платежни услуги и други предприятия, конкретно изброени в закона. Ако до момента някои от тези предприятия са прилагали НСС, те следва да преминат към МСФО/МСС, като приложат изискванията на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане.
С настоящия семинар се цели да се разгледат изискванията на МСФО 1, в т.ч. изготвянето на встъпителен отчет за финансовото състояние по МСС към датата на преминаване към МСС.

Програма:
1. Основна информация за МСС/МСФО и механизма на разработване и приемане на стандартите в ЕС.
2. Финансов отчет по МСФО. Общи изисквания съгласно МСС 1 Представяне на финансови отчети.
3. Преминаване към МСФО. Дата на преминаване и избор на подходяща счетоводна политика по МСФО.
4. Изготвяне на встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО. Признаване на активи и пасиви по МСФО. Изключения от преизчисляването с обратна сила (задължителни освобождавания и освобождавания по избор).
5. Корекции от преминаването към МСФО.
6. Пояснения към встъпителния отчет за финансовото състояние по МСФО.
7. Обяснение за преминаването към МСФО в първия финансов отчет по МСФО.
8. Изготвяне на равнения на собствения капитал и на общия всеобхватен доход.
9. Отчет за паричните потоци по МСФО.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
20 пъти