Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

Време на провежданена 16.05.2019, с начален час 9,30
Място на провежданеСофия, хотел Хемус
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
За участвали в предишни наши семинари 192 лв. с дд
Лектори / участнициДимитър Войнов - данъчен консултант
Програма
специализирано обучение на 16.05. 2019г.на тема:

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО
Данъчно третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг.
Разглеждане на практически примери
Лектор:
Димитър Войнов
Място на провеждане: София, хотел Хемус
Начало: 09,30ч – 17,00ч.

Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно
МСФО 16 „Лизинг“:
- Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг
- Принципно отчитане на лизинга. Признаване на:
актив с право на ползване
пасив по лизинга
разходи за амортизации
разходи за лихва по пасива по лизинга
- Изключения от принципа на отчитане:
краткосрочни лизингови договори
наети активи с ниска стойност
- Първоначална оценка на актива с право на ползване
- Първоначална оценка на пасива по лизинга
- Лизингови плащания, включени в оценката на пасива по лизинга
- Последваща оценка на актива с право на ползване
- Последваща оценка на пасива по лизинга
- Анекси
- Представяне на лизинговите договори в ГФО
- Отчитане на заварените лизингови договори към 1 януари 2019 г.
Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:
- Възприета данъчна политика
- Разграничаване на ЗКПО от МСФО 16
- Дефиниране на оперативен лизинг за данъчни цели
- Принципно данъчно третиране:
непризнаване на счетоводните разходи/приходи по МСФО 16
незавеждане на активите с право на ползване в ДАП
признаване за данъчни цели на разходи за наем
- Нов подход на данъчно регулиране:
препращане към национален счетоводен стандарт
водене на второ данъчно счетоводство
- Данъчно третиране и проблеми при специфични случаи:
наети активи, които се използват и за лични цели (автомобили и др.)
неплатени наеми към физически лица
данъчни временни и постоянни разлики, свързани с наети активи
капитализиране на наеми в активи
прекратяване на оперативен лизинг
продажба с обратен оперативен лизинг
промяна в класификацията на лизингов договор
лизинги, които попадат в изключенията
- Данъчно третиране на заварените лизингови договори към 1 януари 2019 г.
- Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г., имащи отношение към данъчното третиране на лизинговите договори
Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:
- принципно запазване на данъчното третиране от предходните години
- коригиране на заведените активи в ДАП при определени условия
Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“:
- Отчитане при наемателите на:
разходите за наем - линеен или друг метод
допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
получените стимули от наемодателите
- Отчитане при наемодателите на:
приходите от наем – линеен или друг метод
отдадените под наем активи
първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
приходите от извършени услуги
предоставените стимули на наемателите
Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели, прилагащи НСС
- припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели
- данъчно третиране на промяната в счетоводната политика, в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова
Условия и цениЦЕНА
За един участник – 170 лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192 лв.с ддс за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56
Публикувал семинараРускова
Организатор на семинараМагистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
Телефон0888807911
Имейлmagisterd@abv.bg
Сайтwww.magisterdixit.net
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ, Други
152 пъти