Английски език за счетоводители

Време на провежданеот 02.04.2019 до 09.05.2019, с начален час 18:15
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС228 BGN
Вечерно обучение с продължителност 20 учебни часа.
Лектори / участнициМарияна Мирчева, старши преподавател в УНСС
ПрограмаДати за провеждане на обучението:
2.04., 04.04., 9.04., 11.04., 16.04., 18.04., 23.04., 02.05., 07.05. и 09.05 - 10 вечери по 2 учебни часа..

Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците!

Програма на обучението:
1. Въведение в счетоводството:
- Дефиниция и същност.
- Професии и кариера в счетоводството.
- Основна терминология.
- Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
2. Финансови отчети:
- Отчет за приходите и разходите.
- Балансов отчет.
- Отчет за паричните потоци.
- Активи и пасиви.
- Умения – езикът на графиките.
3. Данъчно счетоводство:
- Данъчни системи; видове данъци.
- Амортизация на материални и нематериални активи.
- Умения –задаване на косвени въпроси.
4. Управленско счетоводство:
- Бюджет.
- Разходно счетоводство. Видове разходи.
- Глаголите ‚do’ и ‘make’.
5. Одит:
- Видове одит.
- Одиторски доклад.
- Финансов риск.
- Фразеология – изрази с ‚money’, предлози.
6. Финанси на фирмата:
- Собствен капитал на фирмата.
- Заемен капитал .
- Банкрут.
Условия и цениЦена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
134 пъти