Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

288 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Предложенията за промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са свързани с необходимостта от синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и с Решение № 7 от 17.04.2018 г. на Конституционен съд на Република България, а също така с измененията в Административнопроцесуалния кодекс и приетата Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. 

Промените в КСО, свързани с изчисляване на индивидуалния коефициент  за пенсиите, които се отпускат с начална дата след 31.12.2018 г., обуславят промените в наредбата относно документите за осигурителен доход, които се представят при подаване на заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и тези, свързани с дохода, от който се изчислява индивидуалния коефициент, когато няма данни по чл. 5, ал.4, т. 1 от КСО или в представените документи доходът не е посочен по месеци, както и когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца.

Във връзка с Решение № 7 от 17.04.2018 г. на Конституционния съд на Р България и конкретизиране на разпоредбите на КСО за случаите, при които се прилагат международните договори, по които Р България е страна и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, са изменени и съответните разпоредби от наредбата с цел уеднаквяване на използваните понятия.

Направени са предложения за промени с цел синхронизиране на наредбата с приетите изменения в Административнопроцесуалния кодекс по отношение регламентирането на електронен обмен на документи между гражданите и администрацията по реда на Закона за електронното управление.

Предложени са и промени, свързани с Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и със Закона за платежните услуги и платежните системи и с Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар.Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
288