ПМС за допълнение на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Ре

387 Коментирай
ПМС за допълнение на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Ре

Предложеното допълнение с проекта на Постановление на Министерския съвет има за цел прецизиране на разпоредбата на т. 5.2 , буква „б“  от Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ.С предложеното допълнение се предлага  разширяване на кръга на лицата, които могат да се възползват от клаузите в Споразумението, като това са предимно юридически лица извършващи дейност в областта на образованието, културата и здравеопазването. По този начин с предложената промяна ще се постигне равнопоставеност между икономическите оператори извършващи облагаеми и освободени доставки по смисъла на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изпълняващи проекти финосирани със средства по фондове от Споразумението.

 

 

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 05.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.2.2018 г.
387