ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.

910 Коментирай
ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец ноември 2018 г. е положително в размер на 2 896,5 млн. лв. (2,7 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 3 286,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 389,7 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към ноември 2018 г. са в размер на 35 809,6 млн. лв. или 93,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3 448,3 млн. лв. (11,2 %), а постъпленията от помощи нарастват с 457,9 млн. лв. (36,8 %). Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29 273,2 млн. лв., което представлява 94,0 % от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към месец ноември 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,3 % (2 495,1 млн. лева). Приходите от преки данъци са в размер на 5 246,4 млн. лв. или 91,1 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 428,2 млн. лева (8,9 %). Приходите от косвени данъци са в размер на 14 397,0 млн. лв., което е 95,0 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към ноември 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 989,5 млн. лв. (7,4 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 9 302,2 млн. лв. или 95,1 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.11.2018 г. е 61,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4 844,9 млн. лв. (94,1 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 212,5 млн. лв. или 111,8 % спрямо разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 043,9 млн. лв. или 95,1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 8 585,8 млн. лв., което представлява 94,0 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,2 % (1 002,8 млн. лева).   Неданъчните приходи са в размер на 4 833,5 млн. лв., което представлява 102,8 % спрямо годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 1 702,9 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2018 г. възлизат на 32 913,1 млн. лв., което е 83,7 % от годишните разчети[1]. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 29 517,5 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.   Нелихвените разходи са в размер на 31 266,2 млн. лв., което представлява 83,9 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2018 г. са в размер на 28 335,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 880,6 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 50,2 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 652,7 млн. лв. или 90,4 % от планираните за 2018 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 994,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Размерът на фискалния резерв[2] към 30.11.2018 г. е 11,3 млрд. лв., в т.ч. 11,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2018 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.   [1] Разчети към ЗДБРБ за 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 13.12.2018  г.) [2] Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
910