Новото Приложение 4 към ГДД по чл.92 от ЗКПО - II тема

03.02.2014, 11:30 192568 302

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


antea

 • Публикации: 189 / 35
3. "Свързани лица" са:
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
Не разбирам обаче в кой код на справка 1 би могло да се посочи възнаграждението за личен труд. По код 6 ли? И нали това възнаграждение се декларира в ГД по чл.50 на база на издадена справка по чл. 45 ал. 2т.2. Мисля, че става въпрос за друг вид сделки, но не и за възнаграждението за личен труд. Увеличение на фин. резултат има само при нач. и неизплатени възнаграждения на ред 6 в декл. по чл. 92.
Моля за мнение, че съвсем се обърках.


аз не смятам да декларирам възнаграждения за личен труд в това приложение, точно защото не откривам подходящ код (не мога да го приравня на продажба на услуга), а и защото самото ФЛ е длъжно да си подаде годишна лична декларация за тази сума

Latinova

 • Публикации: 155 / 6
ДУК на собственик  на ЕООД попада ли в тома приложение ?

alfa

 • Публикации: 2020 / 233
ДУК на собственик  на ЕООД попада ли в тома приложение ?

Да попадат , код 2 , колона  2.1


Кейт

 • Публикации: 89 / 2
Благодаря Antea. И аз окончателно стигнах до извода, че не трябва да се вписват в приложение 4 възнагражденията за личен труд на собствениците на дружествата. Те си подават декл по чл. 50.

antea

 • Публикации: 189 / 35
да, ама ето, че alfa смята, че ДУ може да бъде приравнено на покупка на услуга

аз не смятам така, и не бих го декларирала в Приложение 4
поради липса на други подходящи легални дефиниции, по-скоро бих се позовала на текстовете от ЗДДС, според които не е независима икономическа дейност (а от тук извеждам, че не съществува доставка - покупка или продажба) дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово.

Кейт

 • Публикации: 89 / 2
Виж отговора на gal4eto от 31 Януари относно ДУК-а - отношение работодател- работник, т.е. в изключенията.

Катя Крънчева

Някакво указание за това Приложение 4 се чака от НАП  разбрах ...

А до тогава за по-нетърпеливите: Възнаграждения по ДУК и личен труд на СОЛ, не ги включваме в Приложение 4, нали?

Кейт

 • Публикации: 89 / 2
Точно така. Поне аз така мисля и правя.

antea

 • Публикации: 189 / 35
и аз така ще подавам - без да ги включвам такива, независимо дали попадат в изключенията или не, първо трябва да си отговорим дали са сделки и същността им дали се вмества в дадените кодове за "продажби/покупки"

време да чакам указания от НАП нямам, може да излезе и през март... ако чак толкова дадат указания, които да се различават от здравия разум, ще подавам корекция

Катя Крънчева

Точно така. Поне аз така мисля и правя.
И аз така мисля да направим, Кейт.
Обаче ще изчакаме указание до края на февруари преди подаването на ГДД, че да не се налага после да подаваме коригираща.

Да не се окаже, че нещо пак не сме разбрали НАП, както със служебната бележка тази година...

vankalova

 • Публикации: 10 / 0
Здравейте, в ситния шрифт на Приложение №4 е записано "В колони 1, 2 и 3 се посочва общата стойност за годината на сделките или други транзакции по съответния код" Аз го разбирам така - посочва се Дт оборот на 411 или Кт401 само за свързани лица, съответно се посочва нововъзникналата главница по заем за финансиране и начислената лихва за годината. Въпросът ми е ако имаме плащане по фактурите или по заема независимо  кога са възникнали те -  2012 или 2013,то това следва ли да се посочва?

gal4eto

 • Публикации: 173 / 18
Колеги, бях на семинар, на който ни обърнаха внимание на следното:

Декларират се сделките, а не плащанията, т.е. ако сделката ти е сключена в 2012г., но плащането е в 2013, то сделката не се включва в приложението.
Например: Имаме договор за заем от 2012г. Уговорено е, че лихвата ще се плаща в края на всяка година. Само че в 2013г. не е платена лихвата, но лицата си я начисляват. Тази лихва се декларира в приложението. Ако се върне главницата в 2013 тя не се включва, защото сделката е била сключена в 2012г.
Аналогично с ДУК-овете и личния труд. Ако договорите или протоколите на ОС са от 2012 - не се декларират.

alfa

 • Публикации: 2020 / 233
Слагам тук , отговор , който зададох до Експертис , по отношение на това подлежат ли на деклариране ДУК и личния труд:

Трябва ли в Приложение 4, Справка 1 към ГДД по чл. 92 ЗКПО 2013г. да се попълват:

1. Изплатения личен труд на собственика на фирмата- самоосигуряващо се лице?
2. Изплатените възнаграждения на лице по Договор за управление и контрол?

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

Отговор: Декларирането на сделки със свързани лица е предвидено да става в Приложение № 4, Справка 1 със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Попълването на самата справка така е регламентирано, че събираната информация има за цел не да идентифицира съответното свързано лице, а да предостави обобщена информация в лева, за наличието на сделки, търговски или финансови взаимоотношения със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим за съответната данъчна година. В тази връзка следва да поясним, че подлежащата на деклариране финансова информация се диференцира на седем отделни категории, в зависимост от утвърдената номенклатура на кодовете, за която се събира информацията на отделен ред.
   Съгласно утвърдената бланка на справката, НАП събира информация за следните 6 типа сделки:
   Код 1 (попълва се на ред 1 от справката) - покупки/продажби на стоки и продукция, имоти или други активи;
   Код 2 (попълва се на ред 2 от справката) - покупки/продажби на услуги;
   Код 3 (попълва се на ред 3 от справката) - покупки/продажби, свързани с нематериално имущество (търговска марка, патент, права по лицензионни споразумения, ноу-хау и др.;
Код 4 (попълва се на ред 4 от справката) - получени/предоставени заеми – главница;
Код 5 (попълва се на ред 5 от справката) - възнаграждения за вътрешногрупови услуги;
Код 6 (попълва се на ред 6 от справката) - други, в т. ч. разходи/приходи от лихви.
   Съгласно изискванията за попълване на справката, в нея не се попълват данни за свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК, т.е. за свързаните лица, които са:
   Съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително;
   Работодател и работник;
   Лицата, едното, от които е направило дарение на другото.
   
   Изплатените възнаграждения за предоставен личен труд от съдружниците и по договори за управление и контрол следва да се посочат в Приложение № 4, ред 2 (код 2 от номенклатурата), колона 2.1., тъй като същите представляват изплатени възнаграждения за предоставени услуги, на свързани с дружеството лица.
   
   На последния ред № 7 от справката, данъчно задълженото лице самичко следва да посочи съответната сума от всяка колона (т.е. ред № 7 не е автоматичен сбор от сумите, посочени в редове от № 1 до № 6) сумата, която представлява отклонение от пазарните цени и с която следва да се увеличи счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат по реда на Глава Четвърта от ЗКПО (Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане). Ето защо обръщаме внимание на нашите читатели, че посочените от данъчно задълженото лице суми на ред № 7 от Справка 1 на Приложение 4 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО не е обвързана с някоя друга сума от самата данъчна декларация или от приложенията към нея.
   Внимание! Независимо от факта, че попълнените данни в Справка 1 на Приложение № 4 могат да не окажат влияние върху определянето на дължимия корпоративен данък (т.е. ред № 7 не е попълнен от ДЗЛ), то не подаването или неточното попълване на приложение към ГДД по чл. 92 от ЗКПО води до опасността от налагане на имуществена санкция по реда на чл. 262 от ЗКПО в размер от 100 до 1 000 лева.

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
Колеги, бях на семинар, на който ни обърнаха внимание на следното:

Декларират се сделките, а не плащанията, т.е. ако сделката ти е сключена в 2012г., но плащането е в 2013, то сделката не се включва в приложението.
Например: Имаме договор за заем от 2012г. Уговорено е, че лихвата ще се плаща в края на всяка година. Само че в 2013г. не е платена лихвата, но лицата си я начисляват. Тази лихва се декларира в приложението. Ако се върне главницата в 2013 тя не се включва, защото сделката е била сключена в 2012г.
Аналогично с ДУК-овете и личния труд. Ако договорите или протоколите на ОС са от 2012 - не се декларират.

Аз лично намирам много голяма логика в това, мислила съм го в този смисъл, че има разлика между сделка и плащане по сделка. Не съм обаче сигурна, че съставителите на Приложение 4 при създаването му като документ са обмислили нюансите на нещата. Ние се опитваме да тълкуваме, но най-доброто е да се излезе със Становище какво да правим т.е. какъв е бил замисълът на създалите Приложението законотворци. Другият вариант е всеки да постъпи според собственото си убеждение и степен на защитимост на тезата си.

antea

 • Публикации: 189 / 35
ами аз не мога да се съглася с това
тъй като същите представляват изплатени възнаграждения за предоставени услуги, на свързани с дружеството лица.

1. по смисъл на КСО това не са услуги, а извършване на трудова дейност, упражняване на труд, което е и основанието да ни търсят задължително осигуряване по тези възнаграждения

2. по смисъла на ЗДДС дейността по приравнено на трудово правоотношение не е независима икономическа дейност, съответно не е налице доставка (на услуги)

3. покупките на услуги по същество представляват доставки, които подлежат на документиране по смисъла на ЗСчетоводството (чрез първичен документ, съставен от издателя му) или чрез фактура по смисъла на ЗДДС - колко от управителите по ДУ или самоосигуряващите се собственици издават документ за извършена услуга на дружеството си (предполагам 0% от всички), и колко си получават възнагражденията и се подписват във ведомости?

4. в ГОД, по утвърдени от НСИ методики, въпросните суми за възнаграждения се посочват в Отчета за труда, а не като разбивка на стандартните външни услуги

позовавам се на нормативни актове, различни от ЗКПО, доколкото в него няма съответните легални определения, които биха дали категорична яснота що е то покупка, дали е услуга или възнаграждение за труд и тн.

и изобщо можеха да бъдат доста по-прецизни в указанията по тази справка, вместо да ни казват кои са очевидните изключения, доколкото и сами можем да се сетим, че едно ЮЛ няма съпруг/а, нито роднини по всякаква линия

ditzve

 • Публикации: 669 / 28
Много отговори,много тълкувания и пак не става категорично ясно/имайки в предвид изключенията/,дали сделките между фирми на роднини трябва да се декларират.пък и за личния труд и ДУК,също няма еднозначни отговори от различните експерти,одитори и т.н.А и чаканото указание от НАП не идва.Та наистина май,всеки ще действа по собствено усмотрение.

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
... доколкото и сами можем да се сетим, че едно ЮЛ няма съпруг/а, нито роднини по всякаква линия

 :good:
Антеа, много точен макар и метафоричен отговор за съпрузите и роднините по права линия !

SBR

 • Публикации: 329 / 10
 "  На последния ред № 7 от справката, данъчно задълженото лице самичко следва да посочи съответната сума от всяка колона (т.е. ред № 7 не е автоматичен сбор от сумите, посочени в редове от № 1 до № 6) сумата, която представлява отклонение от пазарните цени и с която следва да се увеличи счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат по реда на Глава Четвърта от ЗКПО (Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане). Ето защо обръщаме внимание на нашите читатели, че посочените от данъчно задълженото лице суми на ред № 7 от Справка 1 на Приложение 4 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО не е обвързана с някоя друга сума от самата данъчна декларация или от приложенията към нея."

Това трябва ли да се разбира така-имам сделки,декларирам ги,но в ред 7 не попълвам нищо,защото няма отклонение от пазарните цени?

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook