Oблагане на Земеделски производител

14.05.2012, 15:21 32351 26

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


AAlex

 • Публикации: 288 / 5
Здравейте КиК Инфо  :smile1: Има предложение да водя счетоводството на един ЗП,но честно казано не съм много навътре с нещата за ЗП. Питах тук там как стой въпросът с облагането, отговорът беше, че има два начина :
1.подават в ТД на НАП че искат печалбата да се облага с 15% като ЕТ-приходи минус разходи,събират си документи

2.подават в ТД на НАП че ще приспадат 60% разходи/без документи/ и 40% ще се облагат

Кажете Вие ,ако знаете как стоят нещата.Благодаря Ви.

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
Не е достатъчна информацията,за да бъде точен и отговорът.
ЗП-то от кога упражнява дейност? И как се е облагало досега? Защото имаше една тънкост за 2010 година,че както изберат тогава да се облагат,това остава за 5 години напред като тяхно задължение.
Освен това трябва да се види и какво е желанието на самия ЗП,все пак той ще плаща накрая данъка.

AAlex

 • Публикации: 288 / 5
ЗП-то е новорегистрирано като физическо лице на 05.05.2012г. Каква декларация трябва да се подаде в нап за избора му, изобщо какви декларации се подават  :(

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
Дано сте подали декларация за започване на дейност, щом е бил регистриран на 05.05.
Иначе - погледнете тук,когато решите как ще се облага дейността му, но мисля,че имаше срок - 31.05.
http://www.nap.bg/page?id=270
Предполагам,че има регистрация в поземлената комисия и зелено картонче, има срок за т.нар "опознаване" на земите,които обработва и за които ще получава субсидия, както и на броя на животните. Но това зависи от самия ЗП,не от Вас като счетоводител.

danikosseva

 • Публикации: 15 / 0
Дано сте подали декларация за започване на дейност, щом е бил регистриран на 05.05.

А ако не е започнал дейност още пак ли да подава?

Мадам Божка

 • Публикации: 1015 / 57
Дано сте подали декларация за започване на дейност, щом е бил регистриран на 05.05.

А ако не е започнал дейност още пак ли да подава?

кое се счита за започнала дейност при един ЗП?

danikosseva

 • Публикации: 15 / 0
кое се счита за започнала дейност при един ЗП?

Ами и аз не знам.Освен да чакаме някои компетентен да ни каже.

Мадам Божка

 • Публикации: 1015 / 57
Ами и аз не знам.Освен да чакаме някои компетентен да ни каже.

Министерството на земеделието? ;D

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
Датата на регистрацията в поземлената служба.

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
През 2011 година,когато се подаваха ГДД за 2010 и беше първата година с данъчно облагане за ЗП, имаше 2 възможности - облагане в схема 60:40 (с НПР) или облагане върху печалбата. Трябваше да се направи избор, като този избор остава за следващите 5 години. Регистрираните по ЗДДС ЗП нямат право на избор вече(имаха го само за облагането на 2010 г) - те се облагат като ЕТ.
Така че Вие избирате начина си на облагане. Подавате декларацията,посочена в по-горен линк,ако ЗП иска да се облага като ЕТ, до 31.12.2012 г., като спазвате тоя избор следващите 5 години. Ако ЗП избере да се облага на принципа 60:40, няма да подавате декларация, но спазвате тоя принцип 5 години, освен ако не се регистрира по ЗДДС на по-следващ етап в рамките на тия 5 години.
Отново напомням добре да си изясните нещата с Вашия ЗП, за да няма разбрал-неразбрал,когато дойде време за плащане на данъците.
Ето и едно становище на НАП във връзка с облагането - старо е вече,но има логика в обясненията,която може да помогне в случая:
Разяснение Изх. № 96-00-294 от 10.08.2010 г. на НАП

Относно: Изменения в Данъчното Облагане и Социалното Осигуряване на Земеделските Производители от 01.01.2010 год.


В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № …. от 02.08.2010 г. при Дирекция "ОУИ" гр. …………… и с оглед предоставената ни компетентност Ви уведомяваме за следното:
В писмото си пишете, че осъществявате нестопанска дейност в областта на земеделието и храните, като предос-тавяте на земеделските производители актуална информация, специализирани съвети и консултации, оказване на по-мощ в усилията им за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие и приближаването му към европейските стандарти.
Отговаряме на въпросите последователно, така както са формулирани в запитването Ви, като ги групираме по свързаност:

І. По отношение на регистрираните земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 год. за съз-даване и поддържане на регистър на земеделските производители.
               1. По какъв начин земеделските производители ще доказват приходите си през 2010 год., след като се въвеж-да плащането на данък общ доход и едновременно с това нямат регистрация по ЗДДС?
               2. Необходимо ли е издаването на фактури за продадената продукция – за физически лица и еднолични тър-говци?
               3. Ще имат ли необходимост от въвеждане на касов апарат или е достатъчно само завеждането на касова кни-га с приходни и разходни касови ордери за отчитане?
Регистриран земеделски производител е лице, което е вписано в Регистъра на земеделските производители по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
С настъпилите изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и по точно с отменената норма на чл. 13, ал. 3, от 01.01.2010 година доходите от дейността на физическите лица, регистри-рани, като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително и извършващите дейността като едно-лични търговци, за производство на непреработени продукти от селското стопанство, са изключени от обхвата на не-облагаемите доходи и същите подлежат на облагане с данък.
Регистрирани земеделски производители могат да бъдат както физически лица така и еднолични търговци с така-ва регистрация. Тъй като в запитването не уточнявате, ще се спрем на данъчното облагане на доходите при двете въз-можни хипотези:
               1. Доходи, придобити от регистрирани физически лица като земеделски производители;
               2. Доходи, придобити от регистрирани еднолични търговци като земеделски производители.
Съгласно чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход на регистрираните земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се формира като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 60 на сто за доходите от производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ "непреработен продукт от селско стопанство" е всеки първичен про-дукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обра-ботка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Задължението за водене на счетоводство, изискванията и принципите за неговото осъществяване са предмет на правната уредба на Закона за счетоводството /ЗСч/. Доколкото ЗСч урежда изискванията към всеобхватността и дос-товерността на счетоводните системи /счетоводствата/ в предприятията /чл. 1, ал. 1, т. 1/, постулатите на този норма-тивен акт не са приложими по отношение на лицата, които не са предприятия. За целите на ЗСч, предвид разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от същия закон, предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.
Съгласно разпоредбата на чл. 2, т. 1 от Търговския закон /ТЗ/ физическите лица, занимаващи се със селскосто-панска дейност не се смятат за търговци.
Следователно, физическите лица, произвеждащи земеделска продукция, които не са регистрирани като търговци по Търговския закон, не могат да бъдат определени като предприятия по смисъла на ЗСч и нямат задължение да водят счетоводна отчетност.
Независимо от горното за нуждите на данъчното облагане по отношение отчитането на придобитите доходи от земеделски производители е приложима разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно която данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с Наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. На основание чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, не са задължени да регистри-рат извършваните от тях продажби в търговски обект чрез ФУ лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ и извърш-ват продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, с изключение на продажби във или от тър-говски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други по-добни.
По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. Реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството са:
- наименование и номер, съдържащ арабски цифри;
- дата на издаване;
- наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от ДОПК на издателя и получателя;
- предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
- име, фамилия и подпис на съставителя.
Видно от горното правната уредба на ЗДДФЛ изисква физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител и не е търговец по смисъла на Търговския закон, при продажба на собствена и непреработена селскос-топанска продукция да издава документ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, а в случа-ите на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, ка-то магазин, склад или други подобни - фискална касова бележка от въведено в експлоатация и регистрирано фискално устройство.
В аспекта на гореизложеното, в ЗДДФЛ липсват специални изисквания по отношение на документирането на разходите, различни от тези, предвидени в счетоводното законодателство. Следователно, физическите лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, нямат задължение за доказване на разходите си с първични документи.
При втората хипотеза, когато регистрираните земеделски производители са образували предприятие на Едноли-чен търговец, формирането на облагаемия им доход се извършва по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ и представлява оп-ределената по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане данъчна печалба /ЗКПО/.
В тези случаи се спазват нормите на специалния ЗСч по отношение на водената счетоводна отчетност, а за целите на определяне на данъчния финансов резултат разпоредбите на част втора от ЗКПО. Съгласно чл. 25 от ЗКПО данъч-ния финансов резултат се определя на базата на данъчно признатите приходи и разходи както и разпоредбите на ЗКПО.
Следователно за разлика от първата хипотеза, за едноличните търговци, които са регистрирани земеделски про-изводители не са предвидени нормативни разходи, а същите за данъчни цели следва да бъдат документално обоснова-ни в изпълнение на изискванията на чл. 10 от ЗКПО. Иначе казано, счетоводен разход се признава за данъчни цели чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч.
Съгласно чл. 10, ал. 4 от ЗКПО задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с цитираната по-горе Наредба Н-18 от 2006 г. на МФ, освен когато заплащането се извършва по банков път. Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство, когато е налице задължение за издаването й е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.
По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18 от 2006 г. на МФ, независимо от документирането с първичен сче-товоден документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, като по смисъла на ал. 3 на чл. 25 от същата Наредба фискалната касова бележка, в случаите по ал. 1, се издава при извършване на плащането.
Задължително регистриране на извършените продажби чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство е регламентирано и в специалния Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и се отнася както за регистрираните по този закон лица така и за нерегистрираните такива. На основание разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. В ал. 4 на чл. 118 /Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ е запи-сано, че прилагането на този член, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въ-веждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства /електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива/, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бе-лежки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба на министъра на фи-нансите. Това е цитираната по-горе Наредба № Н-18 от 2006 г. с последното изменение, обнародвано в ДВ бр.49 от 29.06.2010 г.
В допълнение на горното следва да се има предвид, че съгласно чл. 3 от ЗДДС земеделските производители са данъчно задължени лица по този закон и като такива следва при достигане на облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по–дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец да подадат в 14 дневен срок от изтичането на данъчния период, през който са достигнали този оборот заявление за регистрация по ЗДДС /чл. 96, ал. 1 от ЗДДС/. Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период по дълъг от 12 месеца.
               4. Включват ли се в Годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и облагат ли се с ДОД субсидиите по отдел-ните мерки на Програмата за развитие на селските райони, получени през 2009 г. и ако отговорът е положителен – къ-де точно се записват в декларацията? Получените през 2010 г. субсидии по ПРСР ще се облагат ли с данък общ доход?
На основание изложеното в запитването, поради това, че не е посочено точното основание и нормативния акт за получените субсидии можем да приемем, че става въпрос за земеделски производители, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, които могат да кандидатстват за плащане по схемата за единно плащане на площ на основание подадено заявление по образец в Разплащателната агенция и полу-чили директни плащания от агенцията за земеделските площи, които ползват на територията на страната, регламенти-рано в чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 43 и др. от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/.
Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените по този ред суми като отделен източник на доход на физическите лица, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което, същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ / в редакцията до 31.12.2009 г./ не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващи-те дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изклю-чение на доходите от производство на декоративна растителност. Както се изясни и по-горе тази норма беше отменена с § 1, т. 3 на ЗИД на ЗДДФЛ /ДВ бр.95/2009 г./, но за получените доходи, в т.ч. и субсидиите през 2009 г. е в законна сила.
Независимо, че по действащото законодателство до 31.12.2009 г. доходите са необлагаеми, на основание чл. 50 ал. 1 т. 2 от ЗДДФЛ, те задължително се декларират с годишна данъчна декларация, като срока за деклариране на до-ходите от 2009 г. е 30.04.2010 г.
Следователно, в годишната данъчна декларация за 2009 г. следва да се отразят доходите, в т.ч. субсидиите, свър-зани с тях които са получени до 31.12.2009 г., като се попълни Приложение № 8 на ГДД по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ. Това се отнася както за физическите лица, регистрирани земеделски производители, така и за едноличните търговци с такава регистрация.
Субсидиите, които предстои да бъдат получени през 2010 г. ще се отразят в годишната данъчна декларация, коя-то ще се подаде до 30.04.2011 г., като се попълни Приложение № 3 за доходи от друга стопанска дейност, при условие, че физическото лице получи доходи като регистриран земеделски производител. Доходите и получените субсидии през 2010 г. от едноличните търговци, които са регистрирани земеделски производители следва да намерят отражение в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация, която ще се подаде до 30.04.2011 година /чл. 53, ал. 1 ЗДДФЛ/.
Получаваните субсидии от лицата, занимаващи се със селскостопанска дейност, са предназначени за подпомагането им при извършване на дейността. Следователно, ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник.
В тези случаи физическото лице ще формира облагаем доход по реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената субсидия. Този извод се налага от посоченото определение за "стопанска дейност" в § 1, т. 3 от допълни-телните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно това е дейността, извършвана като търговец, дейността на лицата по чл. 2 от Търговс-кия закон /т.е. дейността на физическите лица, занимаващи се със селско стопанска дейност/, както и всяка друга дей-ност, осъществявана с цел печалба т.е. елемент на всяка стопанска дейност е реализиране на доход/печалба.
Следователно в случай, че земеделските производители нямат получени доходи от селскостопанска дейност следва да попълнят Приложение № 6 от годишната данъчна декларация.

По отношение на придобиването и декларирането на дохода следва да се има предвид текста на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно който доходът в т.ч. и субсидията, се смятат за придобити на датата на:
               1. плащането – при плащане в брой;
               2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.
Важно е да се има предвид също и разпоредбата на ал. 3 от същия чл. 11 на ЗДДФЛ, която гласи, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
               5. Дължи ли се авансов данък общ доход за продадената през първото тримесечие на 2010 г. продукция и ако отговорът е положителен – как се изчислява, кои са необходимите документи за представяне в НАП и какъв е редът и сроковете за това?
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ, лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29 /в т.ч. физическо ли-це регистриран земеделски производител/, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноски-те, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемия доход.
Например: Физическо лице, регистриран земеделски производител е получило за първо тримесечие на 2010 г. до-ход от продажба на селскостопански продукт в непреработен вид /в т.ч. и субсидия / в размер на 1000 лв. Изчислява-нето на дължимия данък е както следва:
               1. Придобит доход всичко 1000.00 лв.
               2. Разходи за дейността / 60% върху т. 1/ 600.00 лв.
               3. Облагаем доход /т. 1-т. 2/ 400.00 лв.
               4. Осигурителни и здравни вноски 57.60 лв.
В т.ч.вноски за фонд "Пенсии" 16% върху 240 лв. 38.40 лв.
здравни вноски 8% върху 240 лв. 19.20 лв.
               5. Разлика / т. 3-т. 4/ 342.40 лв.
               6. Дължим данък /10% върху т. 5/ 34.24 лв.
Съгласно текста на чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ данъкът по чл. 43 се внася от лицето, придобило дохода, до 15-то чис-ло на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
При горния пример, изчисления данък за І-во тримесечие на годината следва да се внесе до 15 април 2010 г.
Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 за доходи, придобити през ІV-то тримесечие на годината /чл. 67, ал. 2 ЗДДФЛ/.
На основание чл. 68, ал. 1 данъкът по чл. 43 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната ди-рекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице, включително едноличния търговец.
По отношение на едноличните търговци, които са регистрирани земеделски производители, авансовото опреде-ляне на дължимия данък става по реда на глава четиринадесета от ЗКПО.
Съгласно чл. 83, ал. 2 от ЗКПО, авансови вноски не правят данъчно задължени лица / в т.ч.еднолични търговци/, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.
Разпоредбата на чл. 84 от ЗКПО регламентира, че месечни авансови вноски се правят от данъчно задължени ли-ца, формирали данъчна печалба за предходната година. А тези които нямат задължение да правят месечни авансови вноски – извършват тримесечни авансови вноски /чл. 85 от ЗКПО/.
Начина за изчисляване на месечните авансови вноски е по формулата на чл. 86 от ЗКПО, а тримесечните авансо-ви вноски се определят по посочената в чл. 87 от същия закон.
В изпълнение на чл. 90 от ЗКПО едноличните търговци, регистрирани земеделски производители внасят месеч-ните авансови вноски до 15-то число на месеца, за който се отнасят, а тримесечните авансови вноски – до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвърто тримесечие на годината не се прави тримесечна авансова вноска.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ /в редакцията на закона след 01.01.2010 г./, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, ре-гистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непрерабо-тена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративния данък по чл. 189 б от ЗКПО.
Ползването на данъчното облекчение от едноличните търговци, регистрирани като земеделски производители, съгласно нормата на чл. 189б от ЗКПО изисква едновременно спазване на следните условия:
               1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
               2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
               3. дейността трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотс-тъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декла-рации;
               4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1.
Преотстъпването не е допустимо, когато преотстъпеният данък се инвестира в сгради и земеделска техника, кои-то заместват съществуващи /чл. 189б, ал. 3 ЗКПО/.
Съгласно ал. 4 на този чл. 189б от ЗКПО данъкът не се преотстъпва, когато лицето е получило други помощи по смисъла на чл. 87, § 1 от Договора за създаване на Европейската общност, както и минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за съз-даване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти за инвестираните активи.
На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването /чл. 91 от ЗКПО/.
Следва да се има предвид, че данъчното облекчение за земеделските производители /чл. 189б от ЗКПО/ може да се прилага единствено след постановяване на положително решение от Европейската комисия /ЕК/ за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи /§ 41 от ПЗР на ЗКПО/.

Следователно, в зависимост от решението на ЕК при едноличните търговци, регистрирани земеделски производители са възможни два варианта за новото данъчно облекчение:
               1. В случай, че ЕК постанови положително решение:
В този случай данъчното облекчение ще може да се ползва след решението на ЕК / т.е.
преди решението не може да се преотстъпва данък/. Ако ЕК постанови положително решение до 31.03.2011 г. данъч-ното облекчение ще може да се ползва и за 2010 г./§ 41 от ПЗР на ЗКПО/.
Съгласно § 43 от ПЗР на ЗКПО данъчното облекчение е със срок 31.12.2013 г.
Следва да се има предвид, че преотстъпване на авансови вноски за земеделските производители не е допустимо до датата на положителното решение на ЕК /§ 41 от ПЗР на ЗКПО/.
В тази връзка авансовите вноски на земеделските производители - еднолични търговци през 2010 г. са както следва:
а/ В случай, че през 2009 г. има облагаем доход /данъчна печалба/
Тук попадат земеделски производители, които освен производство на непреработена растителна и животинска продукция се извършвали и друга дейност, за която са формирали облагаем доход /данъчна печалба/ през 2008г и 2009 г.
От 1 януари до 31 март 2010 г. тези лица ще правят месечни авансови вноски на база облагаемия си доход за 2008 г., а от 1 април до 31 декември 2010 г. – на база облагаемия доход за 2009 г. при данъчна ставка 15%.
Следва да се има предвид, че за разлика от юридическите лица при едноличните търговци печалбата от произ-водство на непреработена растителна и животинска продукция за 2008 г. и 2009 г. не се включва в облагаемия им до-ход за тези години, поради което тази сума няма да участва при определяне размера на месечните авансови вноски за 2010 г.
б/ В случай, че през 2009 г. земеделския производител не е формирал облагаем доход /данъчна печалба/
Тук попадат земеделски производители, които са извършвали само производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Тези еднолични търговци ще правят тримесечни авансови вноски през 2010 г. на база на облагаемия си доход за съответните тримесечия на 2010 г., като за последното тримесечие не се прави авансова вноска.
В облагаемия доход /данъчната печалба/ се включва и резултатът от производствмото на непреработена расти-телна и животинска продукция.

               2. ЕК не постанови положително решение В този случай данъчното облекчение няма да може да се ползва.
               6. Считат ли се дребните животни /пчелни семейства, калифорнийски червей, пуйки, щрауси, зайци, копри-нени буби, охлюви и др./ за дълготраен материален актив и амортизируеми активи ли са те?
Въпроса е относим към счетоводната практика и ще бъде препратен по компетентност на Дирекция "Данъчна полити-ка" - отдел "Счетоводна практика" при МФ, а след получаване на компетентния отговор допълнително ще Ви инфор-мираме.

ІІ. По отношение на земеделски стопани, които не са регистрирарни по реда на Наредба № 3 от 1999 г., но са по-лучили /ще получат субсидия по Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г.за обработка на земята по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и по схемите за национални доплащания през 2009 г. и /или 2010 г.

Поставени въпроси:
               1. Декларира ли се произведената продукция за лично ползване от стопанството?
               2. Има ли нормативно признати разходи и в какъв размер са те?
               3. Получената субсидия за обработка на земята по Схемата за единно плащане на площ декларира ли се в го-дишната данъчна декларация за 2010 г.?
На основание на чл. 29, т. 2, буква"а" от ЗДДФЛ, облагаемият доход на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, извършват стопанска дейност по производство на преработени или непреработени про-дукти от селско стопанство и не са регистрирани земеделски производители се определя, като придобития през годи-ната доход, в т.ч. и субсидии, се намали с разходи в размер 40 на сто.
Видно от текста на чл. 29, т. 1, буква "а" ЗДДФЛ/ в редакцията на закона до 31.12.2009 г./, съответно чл. 29, т. 2, буква"а" от ЗДДФЛ/ считано от 01.01.2010 г. /, облагаем е доходът от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на търговския закон, за доходи от продажба на произведени, преработени или непрерабо-тени продукти от селското стопанство. В определението за "стопанска дейност" от Закона за ограничаване на адми-нистративното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност е посочено, че такава е и дейност-та на физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, осъществявана с цел печалба, т.е. присъщ еле-мент на всяка стопанска дейност е реализиране на доход/ печалба.
Във връзка с горното, ако физическото лице през данъчната година произвежда продукция от селското стопанст-во за лично ползване, т.е. не извършва реализация и съответно не получава доходи от продажба на такава продукция, няма доход за деклариране и облагане с данък.
Когато земеделския стопанин е произвел продукция само за лично ползване, но същевременно през годината е получил субсидия, същата подлежи на облагане с данък и съответно деклариране с годишна данъчна декларация. Тъй като в такива случаи получената субсидия не е ползвана за извършване на стопанска дейност, същата ще се определи по реда на раздел VІ на ЗДДФЛ "Доходи от други източници" и ще формира облагаем доход, съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената през данъчната година субсидия. С други думи не се приспадат разходи за дейността като нормативно определени.
Съгласно чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през годината, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на Закона за здрав-ното осигуряване.
Получената субсидия следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация за 2009 г. /чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ/.
В това отношение няма промяна през 2010 г. в данъчното третиране на субсидия, вложена в селското стопанство, от което се получава единствено продукция за лични нужди.
В случай, че нерегистрирания като земеделски производител стопанин получава субсидия през годината, която ползва в селското стопанство и произвежда и продава продукция, т.е. получава доходи от стопанската дейност, ще формира облагаемия доход като разлика между придобития доход /в т.ч. придобития доход от продажбата плюс полу-чената субсидия/ и нормативни разходи 40 на сто. Размерът на тези разходи /40%/ е еднакъв и за доходите, получени през 2009 г. /на основание чл. 29, т. 1, буква "а" / и за получените - 2010 г. / изменението в чл. 29, т. 2, буква "а"/.
В тези случаи субсидията и получения доход от продажбата се декларират като се попълва Приложение № 3 към ГДД по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ.

ІІІ. Юридически лица /ООД, земеделски кооперации/
               1. Как се осчетоводяват получените субсидии по отделните мерки на Програмата за развитие на селските ра-йони, тъй като се получават средства от ЕС и от държавния бюджет, т.нар.национални доплащания? Част от субсиди-ите са авансови плащания и при определени условия подлежат на възстановяване ведно със съответната лихва.
               2. Облагат ли се получените субсидии с данък, съгласно ЗКПО?
Първия въпрос е относим към счетоводната практика, поради което ще го изпратим по
компетентност и след получаване на отговора ще ви информираме и по втория свързан с него въпрос.
По отношение на социалното, здравното и допълнителното пенсионно осигуряване:

Поставени въпроси:
               1. Кои осигурителни вноски могат да се заплащат до 31 март на следващата година и в какъв срок се подават декларации образец 1 и 6?
               2. Допустимо ли е, при сезонен характер, прекратяването на дейност на земеделски производител и дължат ли се за този период осигурителни вноски и какъв е редът за внасянето им?
               3. През периода на получаване на обезщетение за бременност и майчинство до навършване на две години на детето от регистриран и осигурен за всички социални рискове земеделски производител, може ли да упражнява земе-делска дейнос?.
               4.Дължат ли се осигурителни вноски върху сумите от получени субсиди?
               5.При производство за лично ползване, дължат ли се осигурителни вноски и по какъв ред?

По въпрос № 1:
Регистрирани земеделски производители по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (§ 1, ал. 1, т. 5) са фи-зическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регист-рирани по установения ред. Земеделският производител придобива качеството на "регистриран земеделски произво-дител" от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3/1999 г. и притежава това качество до деня на отписването му, при условие че ежегодно (до 25 март) заверява регистрационната си карта в областна дирекция "Зе-меделие". Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок - до 25 март на съответната година, губи качеството си на регистриран земеделски производител от 26 март, независимо че към този момент то все още не е отписано от регистъра на земеделските производители.
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), регистрираните земеделски производители са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (за фонд "Пенсии"). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Осигурителните вноски са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 6, ал. 7 от КСО). За 2010 г. минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители е 240 лв., а максималния месечен осигурителен доход (за всички осигурени лица) е 2000 лв.
От 2010 г. с промяната на чл. 6, ал. 7 от КСО (ДВ, бр. 99, от 15.12.2009 г.) се премахва разграничението в дохода, върху който се дължат авансово осигурителните вноски от регистрираните земеделски производители и тютюнопро-изводители упражняващи само земеделска дейност и такива които извършват едновременно и дейност по трудово или друго правоотношение.
Съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 от горе-цитираната разпоредба се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху дохо-дите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 9 от КСО).
Осигурителните вноски се внасят лично или чрез осигурителна каса до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, поотделно за всеки месец, ка-то в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
Размера на вноските за фондовете на държавното обществено осигуряване за 2010 г. е:
за фонд "Пенсии"
- за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 16 на сто;
- за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 11 на сто;
- за фонд "Общо заболяване и майчинство" – 3.5 на сто Лицата, родени след 31 декември 1959 г. задължително се оси-гуряват и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО (чл. 127, ал. 1 от КСО). Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд е 5 на сто;
В Закона за здравното осигуряване липсва подобна разпоредба, която да дава възможност за изключване на пен-сионерите от кръга на задължително осигурените лица. Поради това на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, регистри-раните земеделски производители, включително и когато получават пенсии, се осигуряват върху месечен осигурите-лен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (за 2010 г. - 240 лв.). Ежемесечните авансови здравноосигурителни вноски, са в размер на 8 на сто.
За регистрираните земеделски производители, както и за други самоосигуряващи се лица съществува и задълже-ние да представят в компетентната териториална дирекция на НАП, данни по чл. 5, ал. 4 от КСО (Декларация обр. № 1 и № 6), съгласно Наредба Н-8 от 2005 г., за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на дан-ни от работод

AAlex

 • Публикации: 288 / 5
Elisabeth , много многоо благодаря за отговора ти , страш на си .Пак благодаря  :yahoo:

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
Ами всъщност точно то казва - датата на регистрация като ЗП в поземлената служба е и дата на запчване на дейността по принцип.

lacky

 • Публикации: 30 / 0
Здравейте,
Не зная дали въпросът ми е за тази тема, но не намерих такава и за това реших да го задам тук. Безработен съм и не съм регистриран като земеделски производител. Това лято се занимавах със земеделие и произведената продукция я предадох на фирма и получих доход около 6000 лева. Какво трябва да направя сега - какъв данък трябва да платя, трябва ли да платя някакви осигуровки и дали фирмата, на която си предадох продукцията трябва да ми плати осигуровки.

Катя Крънчева

Привет, ето тук Ви е отговорено.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4058.0.html

мима 56

 • Публикации: 90 / 4
Добро утро, специално към веси7 - Не е ли по правилно, че започване на дейност и временно прекъсване се обявява в 7-дневен срок в НАП. Работата е сезонна, и особено пенсионерите ЗП, за да не  дължат по 19.20 на месец, като започнат да продават продукция, обявяват започване на дейност и сега като си продадат произведеното прекъсват дейност. Мисля, че датата на регистрация в Служба "Земеделие" не е основание за започнала дейност, без да се подаде Декларация в НАП. Лек и успешен ден. Супер сте, отговаряте точно и ясно.   

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
така е, мима 56 - би трябвало в 7 -дневен срок след регистрацията си в ОСЗ  да подадат и тази декларация.
Обикновено земеделците пропускат втората част - регистрират се като ЗП, но не подават декларация в НАП за започване на дейност. Ако допуснем такава хипотеза, която е често явление, се получава следното:
Регистриран в ОСЗ на 28.02., не подал декларация, произвеждал и продавал продукция от февруари до ноември.
Това дава ли ни основание ли е да смятаме, че този човек не е осъществявал дейност и не дължи данъци и осигуровки за тази година , а евентуално за след две години, когато някой случайно му казва, че трябвало било преди две години, като се е регистрирал като ЗП, да подаде и такава декларация за започване на дейност в НАП?
Между другото, аз когато съм отпуск и не работя , не преставам да се осигурявам, нищо, че не осъществявам трудова дейност.
Може би мнението ми е крайно и държа да отбележа, че в барикадата съм от страната на земеделците, а не на НАП, но смятам, че времето на Андрешковците би трябвало да е отминало и ако ще правим бизнес, да го правим както трябва - като осигуряваме не само себе си, но и работниците си и плащаме редовно данъците си.
Към онези, които спират осигуряването си през зимата - защо тогава ползват точно през зимата субсидиите, които им се отпускат, те през това време не упражняват трудова дейност - щото нали са си подали декларация за това в НАП ?
Широк въпрос - мисля,че опира до възпитание и етичност...така че нека всеки си вземе сам решение какво ще плаща и кога....

мима 56

 • Публикации: 90 / 4
Добър ден. Благодаря за отговора. И аз също мисля като Вас. Така трябва, но на практика, ако този ЗП, които на 28.02.2012 година се е регнал в ОЗС, после никъде другаде не се е показал. Казали му, че трябва да плати осигуровки и даже му направили платежни, платил човека до 30.06.2012 година и Да обаче информация не е подадена никъде. Той се разболява, влиза в болница и като е плащал, мисли че е осигурен. Нито булстат, нито нищо. Как мислите, че постъпиха в НАП. Накараха го да си подаде молба и да му признаят само здравното, за другото да си търси предписания от НОИ как и по какъв начин ще си прибере паричките, или да плати глобата за късна регистрация и да си остане ЗП от февруари. Затова написах горното. и искам ясно  да отбележа, че регистрацията направена наполовина, без да се мине през АВ и НАП не върши работа. Това лице не е изрядно.  Има и още нещо от практиката. Регистрират се всяка година поне от 2004 насам. До миналата година, преди да кандидатстват с проекти никъде нищо не бяха правили. Обявиха дейност от май 2011, осигуряват се от тогава и пак получиха по мерките парички. За предходни години никой не ги потърси, преди да им приемат проектите.

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
 мима 56,
пак опираме до сериозното намерение да се развива дейност или бизнес, както и да го наречем...
Нали би трябвало първо да потърси консултация със счетоводител, който да му обясни как стоят нещата...знам,че въпросът винаги опира до пари, но дали точно от това перо трябва да се пести? Не съм убедена... Всяка година се заричам, че повече няма да се мъча да попълвам данъчната декларация на наш приятел, щото ми омръзна да ми идва на 28.04. без никакви документи освен анкетна карта,в която не са декларирани всички реално обработвани площи, и да се чудя кои площи да декларирам, какви продукции да считам за пазарни - че има и люцерна,дето с нея си гледа козичките - и какво количество и на каква цена да считам за продадени....А можеше да идва през годината, да пишем фактури - и за него лесно, и за онзи насреща, дето купува - също...Знае,че пари не му взимам - ама не идва...
Защото на село е така - толкоз години бяхме между капките, що пък да не продължим - колкото изкярим, нали... - такава е логиката, за жалост...
Да не говорим, че друг наш познат обработва хиляди декари, декларира 50-100, колкото да има нещо, а гледа 120 дка само пипер, отделно житни, царевица, слънчоглед и какво ли още не - хора има, дето му работят, без договори, без нищо - прибира сума ти пари от субсидии, осигурява се на минималното за ЗП от миналата година едва и си кара новия джип и това е... Няма счетоводство, няма нищо...
Та като направя забележка на нашия приятел, той все ми сочи оня за пример - как никой не го е хванал нито за данъци, нито за осигуровки, нито пък от ИТ са го потърсили...А броят на любовниците му е публична селска тайна....

мима 56

 • Публикации: 90 / 4
Добро утро, макар и по форумите поне можем да си кажем нещата така както стоят в действителност. На село е така. Но това са млади хора, на възраст с мойте дъщери, работят на полето, блъскат се, разбрали, че дават парички и вкупом един от друг кандидатстват, получават пари, но не желаят обратно да дадат. И когато аз обяснявам, давам насоки да прочетат, да са наясно с нещата как стоят, техният отговор е- На мен в разплащателна нищо друго не ми искаха. Ето в това е проблема. Там има държавни  служители, за които е по важно да удобрят проектите, да дадат пари, за да могат да приберат и процента си. А после, в един слънчев ден, че това лице, може да бъде принудено да върне парите, защото ги е получило неправомерно, няма никаква отговорност. Те вече ще са похарчени и...... топката къде е? В кое поле? В нашето на счетоводителите, защото не сме си свършили работата. За мен е важно, когато казвам нещо 10% да запомнят. И когато имат казус, да се обадят, да питат отново, за това което сме говорили и тогава да предприемат действия. Чувствам се крайно неприятно, когато дойдат при мен, донесат някакви документи, съставени им от колега/ защото тези платежни, за които писах по-горе, бяха дори от счетоводна кантора/ и аз трябва да върша мръсна работа, да оправям бакии, които не им се харесват. Но това не е само и единствено при мен. При всички колеги е така. Не знам кога ще дойде време да станем отговорни първо пред самите себе си, всеки от нас малко да се промени и може би тогава ще тръгнем напред.   

vesi7

 • Публикации: 302 / 42
Добро утро, макар и по форумите поне можем да си кажем нещата така както стоят в действителност. На село е така. Но това са млади хора, на възраст с мойте дъщери, работят на полето, блъскат се, разбрали, че дават парички и вкупом един от друг кандидатстват, получават пари, но не желаят обратно да дадат. И когато аз обяснявам, давам насоки да прочетат, да са наясно с нещата как стоят, техният отговор е- На мен в разплащателна нищо друго не ми искаха. Ето в това е проблема. Там има държавни  служители, за които е по важно да удобрят проектите, да дадат пари, за да могат да приберат и процента си. А после, в един слънчев ден, че това лице, може да бъде принудено да върне парите, защото ги е получило неправомерно, няма никаква отговорност. Те вече ще са похарчени и...... топката къде е? В кое поле? В нашето на счетоводителите, защото не сме си свършили работата. За мен е важно, когато казвам нещо 10% да запомнят. И когато имат казус, да се обадят, да питат отново, за това което сме говорили и тогава да предприемат действия. Чувствам се крайно неприятно, когато дойдат при мен, донесат някакви документи, съставени им от колега/ защото тези платежни, за които писах по-горе, бяха дори от счетоводна кантора/ и аз трябва да върша мръсна работа, да оправям бакии, които не им се харесват. Но това не е само и единствено при мен. При всички колеги е така. Не знам кога ще дойде време да станем отговорни първо пред самите себе си, всеки от нас малко да се промени и може би тогава ще тръгнем напред.   

е да де, ама кой ще иска да се промени, при условие, че счита себе си за съвършен - а че е задължителна консултацията със счетоводител, преди да са оцапали нещата, е повече от ясно и две мнения по въпроса не би трябвало да има...

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook