ФЛ с наем и ЕТ по ДДС

09.04.2012, 19:28 28177 32

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


vane

 • Публикации: 32 / 1
Физичеко лице с ЕТ ,регистрирано по ДДС,отдава под наем имот ,семейна собственост.Според писмата от НАП,които прочетох лицето издава фактура с ДДС от ЕТ-то,за неговата си част от наема;Фирмата-наемател издава СИС и удържа данък в/у наема.И до тук.А как става плащането?Трябва ли да се издаде касова бележка от кас.апарат на ЕТ-то или....?

nean

 • Публикации: 273 / 60
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 1 | 09.04.2012, 20:20
Плащането може да е по банков път, но ако плащането на наема е касово се издава касова бележка

vane

 • Публикации: 32 / 1
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 2 | 10.04.2012, 09:06
Може би,но ме смущава факта,че това е приход ,който е извън дейността на ЕТ и в ГДД тези доходи се посочват в приложението за получени наеми,а не в приходите на ЕТ-то.Тогава?

irenabrili

 • Публикации: 6125 / 962
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 3 | 10.04.2012, 09:33
Включен ли е имотът, който се отдава под наем, в имуществото на едноличния търговец по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ?

vane

 • Публикации: 32 / 1
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 4 | 10.04.2012, 14:43
Не.

irenabrili

 • Публикации: 6125 / 962
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 5 | 11.04.2012, 07:02
Мисля, че в този случай лицето не следва да издава фактура за наема, а само наемодателят да издава СИС.

vane

 • Публикации: 32 / 1
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 6 | 11.04.2012, 08:41
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДИРЕКЦИЯ”ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - ПЛОВДИВ

ПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411

Относно: издаване на фактури от физическо лице

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-………. с вх. № ……./ …... е изложена следната фактическа обстановка:
Едноличния търговец е регистриран по ЗДДС. Физическото лице е собственик на сграда, която е СИО, като договора за наем е сключен с физическото лице. За наема са издавани разписки без ДДС. След извършена ревизия по ДДС за наема е издадена фактура с начислен ДДС от името на физическото лице с името, ЕГН и ДДС номера на ЕТ. Банката връща документа като неправилно попълнен.
Поставени са следният въпрос:
Какъв документ трябва да издавам като ФЛ и ЕТ, регистриран по ЗДДС и какво да се пише, като се има предвид, че помещението е семейно.
Предвид така изложената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:
Видно от описаната фактическа обстановка, отдадения по наем недвижим имот е придобит в режим на СИО. Същата съгласно разпоредбите на Семейния кодекс е бездялова – вещта принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове, като съпрузите имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи /чл.19 и чл.22 от Семейкия кодекс/. На това основание, дохода от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, когато то е съпружеска имуществена общност, следва да се раздели поравно между двамата съпрузи, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго.
Отдаването под наем на имот представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, а съгласно чл.3, ал.1 от закона, физическите лица, които отдават имот под наем са данъчно задължени лица.
Извън случаите на чл.45, ал.4 на ЗДДС, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка.
Съпругът – регистрирано по ЗДДС лице, следва да начислява ДДС върху ½ част от наемната цена. По аргумент на чл.96, ал.2 от ЗДДС облагаемият оборот от отдаване под наем представлява неразделна част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани в качеството му на данъчно задължено лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "ВG".
На основание §1, ал. 1, точка 4 от ДР на ППЗДДС, идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът "ВG". Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност - търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС, данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.
В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
За основа на идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физическите лица - еднолични търговци, следва да бъде използван единният идентификационен код, посочен в §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, издаден на физическите лица с оглед на тяхната търговска правосубектност (т.е. идентификационният код, издаден във връзка с регистрацията им като еднолични търговци), съответно пред който следва да бъде поставен знакът "ВG".
Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е вписано в търговския регистър като едноличен търговец и което е получило идентификационен номер за целите на ДДС, издаден в съответствие с действащия правен режим, следва да се отбележи, че в този случай, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност - като търговец, земеделски производител, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително) и да посочва във фактурата единствено идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационният код, получен във връзка с регистрацията си като едноличен търговец.
Издадената фактура следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС

irenabrili

 • Публикации: 6125 / 962
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 7 | 11.04.2012, 14:40
Поразена съм! :(

МамаБожка

Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 8 | 11.04.2012, 15:52
ОТНОСНО: отдаване под наем на недвижим имот-търговски обект

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…………….. с вх. № 20-19-129/ 04.09.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:
Лицето има регистрация като едноличен търговец. Фирмата извършва търговия и има регистрация по ДДС на основание чл.100 от ЗДДС. Физическото лице притежава сграда, която е с предназначение „търговски обект”. Предстои отдаването и под наем на друг търговец.
Поставени са въпроси дали полученият наем се счита за облагаем оборот и начислява ли се ДДС като физическолице или като едноличен търговец.
Предвид фактическата обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност - търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Отдаването под наем на имот представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС и съгласно чл.3, ал.1 от закона, физическите лица, които отдават имот под наем са данъчно задължени лица.
Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДС отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец, е освободена доставка.
Видно от изложеното, в настоящия случай обекта се отдава под наем на търговец и в този смисъл се излиза от хипотезата на чл.45, ал.4 от ЗДДС.
Извън случаите на чл.45, ал.4 на ЗДДС, както и в настоящия случай, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка.
Физическото лице, което има регистрация като ЕТ, следва да начислява ДДС върху наемната цена.
По аргумент на чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот от отдаване под наем представлява неразделна част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани в качеството му на данъчно задължено лице.
Необходимо е да се изясни дали коментирания недвижим имот е придобит в режим на СИО. Същата съгласно разпоредбите на Семейния кодекс е бездялова – вещта принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове, като съпрузите имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи /чл.19 и чл.22 от Семейкия кодекс/. На това основание, дохода от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, когато то е съпружеска имуществена общност, следва да се раздели поравно между двамата съпрузи, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго.

irenabrili

 • Публикации: 6125 / 962
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 9 | 11.04.2012, 16:40
Може би,но ме смущава факта,че това е приход ,който е извън дейността на ЕТ и в ГДД тези доходи се посочват в приложението за получени наеми,а не в приходите на ЕТ-то.Тогава?
При цялата тази шизофренност на семейното физическо лице, регистрирано по ЗДДС като ЕТ, и т.н. ... логиката май изисква:
1. Фактурата да не се включва в прихода на ЕТ, ако е посочена в приложението за получени доходи от наем, и
2. Да не се издава фискален бон при получаване на парите в брой, защото той се замества от издадената от наемателя СИС.

МамаБожка

Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 10 | 11.04.2012, 21:18
Физическото лице, което има регистрация като ЕТ, следва да начислява ДДС върху наемната цена.

това как се случва? наема е 100 лв върху него се начислява ддс 20 лв или общо 120 лв... ЕТ издава фактура за 120 лв, а получава 90 лв, защото нали отсреща има СИС с удържан данък
фактурата за издаден наем с ДДС няма как да се раздели от дохода на ЕТ, следователно той не би трябвало да я показва в приложението за доходи от наем
касов бон при издаване на фактурата би трябвало да има, наредбата за КА мълчи по този въпрос

irenabrili

 • Публикации: 6125 / 962
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 11 | 12.04.2012, 07:20
Мама Божка, много се радвам, че се включи, защото аз нищо не "включвам" по този казус. :( А е интересен..... като повечето разяснения на НАП, които винаги прекъсват разказа на най-интересното място и оставят у четящия приятния гъдел да гадае кой е убиецът. ::) Надявях се, че някой опитен като теб има подобен случай и ще осветли аудиторията с конкретен пример как се отчита това нещо. :smile1:

vane

 • Публикации: 32 / 1
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 12 | 12.04.2012, 11:11
Относно: издаване на фактури от физическо лице

           

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-………. с вх. № ……./ …...  е изложена следната фактическа обстановка:

Едноличния търговец е регистриран по ЗДДС. Физическото лице е собственик на сграда, която е СИО, като договора за наем е сключен с физическото лице. За наема са издавани разписки без ДДС. След извършена ревизия по ДДС  за наема е издадена фактура с начислен ДДС от името на физическото лице с името, ЕГН и ДДС номера на ЕТ. Банката връща документа като неправилно попълнен.

Поставени са следният въпрос:

Какъв документ трябва да издавам като ФЛ и ЕТ, регистриран по ЗДДС и какво да се пише, като се има предвид, че помещението е семейно.

Предвид така изложената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:

Видно от описаната фактическа обстановка, отдадения по наем недвижим имот е придобит в режим на СИО. Същата съгласно разпоредбите на Семейния кодекс е бездялова – вещта принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове, като съпрузите имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи /чл.19 и чл.22 от Семейкия кодекс/. На това основание, дохода от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, когато то е съпружеска имуществена общност, следва да се раздели поравно между двамата съпрузи, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго.

Отдаването под наем на имот представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, а съгласно чл.3, ал.1 от закона, физическите лица, които отдават имот под наем са данъчно задължени лица.

Извън случаите на чл.45, ал.4 на ЗДДС, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка.

Съпругът – регистрирано по ЗДДС лице, следва да начислява ДДС върху ½ част от наемната цена. По аргумент на чл.96, ал.2 от ЗДДС облагаемият оборот от отдаване под наем представлява неразделна част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани  в качеството му на данъчно задължено лице.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "ВG".

На основание §1, ал. 1, точка 4 от ДР на ППЗДДС, идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът "ВG". Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност - търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС, данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.

В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.

За основа на идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физическите лица - еднолични търговци, следва да бъде използван единният идентификационен код, посочен в §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, издаден на физическите лица с оглед на тяхната търговска правосубектност (т.е. идентификационният код, издаден във връзка с регистрацията им като еднолични търговци), съответно пред който следва да бъде поставен знакът "ВG".

Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е вписано в търговския регистър като едноличен търговец и което е получило идентификационен номер за целите на ДДС, издаден в съответствие с действащия правен режим, следва да се отбележи, че в този случай, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност - като търговец, земеделски производител, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително) и да посочва във фактурата единствено идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационният код, получен във връзка с регистрацията си като едноличен търговец.

            Издадената фактура следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС.


vane

 • Публикации: 32 / 1
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 13 | 12.04.2012, 11:13
Не мога да се съглася,че това е доход на ЕТ.

vane

 • Публикации: 32 / 1
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 14 | 12.04.2012, 11:24
РАЗЯСНЕНИЕ № 2-2192 ОТ 14.08.2008 Г. ОТНОСНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
________________________ ________________
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В писмено запитване изх.№41/07.08.2008, заведено в Дирекция ”ОУИ” гр……….. при ЦУ на НАП с вх.№………….., подадено от лице, упражняващо свободна професия – нотариус, регистриран по ЗДДС, са поставени следните въпроси:
1.Физическото лице е собственик на недвижим имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност, който предстои да бъде отдаден под наем. Следва ли като физическо лице да начислява ДДС за услугата – отдаване под наем и как следва да се отчитат оборотите от доставки на услуги по отдадения  наем недвижим имот – отделно или общо с оборота от извършвани нотариални услуги?
2.При условие, че доставката на гореописаната услуга подлежи на облагане с ДДС, как следва да се определи данъчната основа?
3.Доходите от наем по кой ред на ЗДДФЛ подлежат на облагане?
Предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно  становище:
По първи и втори въпрос:
Видно от описаната фактическа обстановка отдадения по наем недвижим имот е придобит в режим на СИО. Същата съгласно разпоредбите на Семейния кодекс е бездялова – вещта принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове, като съпрузите имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи /чл.19 и чл.22 от Семейкия кодекс/. На това основание дохода от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, когато то е съпружеска имуществена общност, следва да се раздели поравно между двамата съпрузи, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго.
Отдаването под наем на имот представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, а съгласно чл.3, ал.1 от с.з., физическите лица, които отдават имот под наем са данъчно задължени лица. В зависимост от вида на наемателите ЗДДС предвижда два режима на данъчно третиране:
1.Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДС отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец, е освободена доставка.
Съпругът – регистрирано по ЗДДС лице следва да отчита ½ част от наемната цена като освободена доставката по отдаване под наем.
За съпругата – нерегистрирано по ЗДДС лице оборота от освободени доставки не образува облагаем оборот по смисъла на чл.96 от ЗДДС.
2.Извън случаите на чл.45, ал.4 на ЗДДС, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка.
Съпругът – регистрирано по ЗДДС лице следва да начислява ДДС върху ½ част от наемната цена. По аргумент на чл.96, ал.2 от ЗДДС облагаемият оборот от отдаване под наем представлява неразделна част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани от лицето в качеството му на данъчно задължено.
За съпругата – нерегистрирано по закона лице, ½ част от наемните вноски ще формират облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС, който при достигане на 50000лв. съгласно чл.96, ал.1 от с.з. ще обуслови задължение за регистрация по ЗДДС.
По трети въпрос:
Физическите лица определят облагаемите си доходи от наем на движимо или недвижимо имущество по правилата на чл.31 от ЗДДФЛ, а годишната данъчна основа – съобразно чл.32 на с.з.
Освен това, в чл.44 от ЗДДФЛ е регламентирано авансово облагане на доходите от наем. Авансовият данък е в размер на 10%, изчислява се по реда на чл.44, ал.1 от с.з. и се внася до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода /чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ/.
Предвид гореизложеното и на основание чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ всеки от съпрузите е длъжен да декларира съответната част от придобития доход от наем на недвижимия имот в срок до 30.04. на годината, следваща годината на придобиване на дохода /чл.53, ал.1 от с.з./.   

 
Източник: НАП

МамаБожка

Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 15 | 12.04.2012, 18:38
Не мога да се съглася,че това е доход на ЕТ.


ами какво да е? доход си е от наем

irenabrili

 • Публикации: 6125 / 962
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 16 | 13.04.2012, 07:53
От наем си е, ама на кого? На физическото лице с ДДС регистрация или на ЕТ-то. Освен това фирмата наемател издава СИС и удържа данъка както е според указанията на министъра на финансите УК-2/23.03.2011.
И какво правим след това?
Вече е удържан 10% данък върху облагаемия доход, изчислен по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ. Включваме фактурата за наема в прихода на ЕТ-то, то съставя отчет и доходът от наема попада в Приложение 2, където отново подлежи на облагане. Същевременно трябва да се представят и служебните бележки, в които е посочен вече удържания данък, и те се отразяват в Приложение 4.
Дайте пример с осчетоводяването на този пуст доход на това злощастно физическо лице - ЕТ, регистриран по ЗДДС, ама като спазите всички указания.... :swoon:

MariyaPavlova

 • Публикации: 638 / 127
 • Модератор
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 17 | 13.04.2012, 08:27
Доходът от наем си е на физическото лице, преминава през ЕТ с разчетна сметка, колкото да влезе в дневник продажби начисленият ДДС. В декларацията се включва в приложението за наеми.

irenabrili

 • Публикации: 6125 / 962
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 18 | 13.04.2012, 08:33
Кратко и ясно! :thumbup:
Благодаря, Мария и весели празници! :smile1:

MariyaPavlova

 • Публикации: 638 / 127
 • Модератор
Re: ФЛ с наем и ЕТ по ДДС
Отговор 19 | 13.04.2012, 09:00
За нищо, яснота по казуса внесе Мама Божка. Сега притиска напърите да си кажат дали е нужен фискален бон. :smile1:

Хубави празници! :smile1:

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook