Покупка на лиценз от страна-членка на ЕС

27.04.2017, 11:48 2499 13

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


raynavh

 • Публикации: 469 / 12
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лиценз от фирма от Франция,регистрирана по ЗДДС във Франция.Лицензът е услуга,с място на изпълнение в БГ.Трябва ли да се направят два протокола по чл.  117 от ЗДДС, по един за покупките и за продажбите и там самоначисленото ДДС по 20% ли е?

irenabrili

 • Публикации: 5980 / 931
Прави се един протокол по чл. 117 и той се отразява в дневник продажби в периода на възникване на данъчното събитие, а в дневник покупки - в същия период или в един от следващите 12 по избор.

raynavh

 • Публикации: 469 / 12
По 20% ли да бъде начисленото ДДС в протоколите?И не виждам въобще смисъла от самоначисляване.В крайна сметка то нищо не се внася.Излиза 0% ДДС.

raynavh

 • Публикации: 469 / 12
Още 2 въпроса:
1. Ако фактурата от доставчика е за 30 000 лв., колко да е ДДС-то- 5 000,00 лв. или 6 000,00 лв.
2. Ако получателят в България е нерегистрирано по ЗДДС лице, кой внася ДДС, след като и доставчика от Франция е нерегистрирано по ЗДДС лице в България?
Благодаря на включилите се!

raynavh

 • Публикации: 469 / 12
По т. 2
Ясно е,че при ВОП на стоки, получателят на стоки,което е все още данъчно незадължено лице, подлежи на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС на задължителна регистрация.Но лицензът е покупка на услуга, а не стока.

irenabrili

 • Публикации: 5980 / 931
По 20% ли да бъде начисленото ДДС в протоколите?И не виждам въобще смисъла от самоначисляване.В крайна сметка то нищо не се внася.Излиза 0% ДДС.
Обръщам Ви внимание, че не са "протоколите", а е един протокол.
Нищо не се внася, да, но може да погледнем и от друг ъгъл - нищо не се и приспада :smile1: Може би, в последното е скрит тайният замисъл на законодателя.

irenabrili

 • Публикации: 5980 / 931
Още 2 въпроса:
1. Ако фактурата от доставчика е за 30 000 лв., колко да е ДДС-то- 5 000,00 лв. или 6 000,00 лв.
Хайде да видим, колко е 20% върху 30 000. Изчислява се като се умножи 30000*20/100=6000

2. Ако получателят в България е нерегистрирано по ЗДДС лице, кой внася ДДС, след като и доставчика от Франция е нерегистрирано по ЗДДС лице в България?
Благодаря на включилите се!
Ако и двете фирми не са регистрирани по ЗДДС, ще се приложи чл. 97а във вр. с чл. 82, ал. 2, т. 3

raynavh

 • Публикации: 469 / 12
Мисля, че при покупка на лиценз получателят няма право на данъчен кредит.И "скритият замисъл" е точно това.Напр. при покупка на лек автомобил се самоначислява ДДС, но няма право на данъчен кредит.

irenabrili

 • Публикации: 5980 / 931
По т. 2
Ясно е,че при ВОП на стоки, получателят на стоки,което е все още данъчно незадължено лице, подлежи на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС на задължителна регистрация.Но лицензът е покупка на услуга, а не стока.
Няма такова нещо като "все още данъчно незадължено лице" и това не е дребнаво придиряне, а много сериозен момент за правилното осмисляне на всички текстове на ЗДДС. Често погрешно се приема, че данъчно задължени са само регистрираните по ЗДДС лица. Не е така. Напомням, че:

Данъчно задължени лица
Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
(2) (Обявена за противоконституционна в частта относно думите "както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус" с РКС № 7 от 2007 г. - ДВ, бр. 37 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
(3) Не е независима икономическа дейност:
1. дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово;
2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.
(4) Данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно извършва възмездна вътреобщностна доставка на ново превозно средство.
(5) Не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на:
1. следните дейности или доставки:
а) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни услуги;
б) снабдяване с вода, газ, електроенергия или пара;
в) превоз на стоки;
г) пристанищни и летищни услуги;
д) превоз на пътници;
е) продажба на нови стоки, произведени за продажба;
ж) доставки, извършвани с цел регулиране на пазара на земеделска продукция;
з) организиране или провеждане на търговски панаири, изложби;
и) складова дейност;
к) дейности на организации за търговско осведомяване, рекламни услуги, включително отдаване под наем на рекламни площи;
л) туристически услуги;
м) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) стопанисване на магазини, столове и други търговски обекти, отдаване под наем на сгради, части от тях и търговски площи, както и предоставянето на концесия за строителство, за услуга или за добив;
н) радио- и телевизионна дейност с търговски характер;
о) (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) услуги, предоставяни от държавен съдебен изпълнител.
2. Доставки, извън тези по т. 1, които ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги.


Данъчно незадължено юридическо лице
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно незадължено юридическо лице е юридическо лице, което не е данъчно задължено по смисъла на чл. 3, ал. 1 - 5 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.

Hristova123

 • Публикации: 11 / 0
Здравейте,

Използвам темата за да задам нов въпрос на тази тематика.

Фирмата ни купува лиценз (от фирма рег в ЕС) като срока на ползване е 1 година и два месеца.
Следва ли да се заведе като ДНМА при условие, че е над стойностния праг за ДА (700 лв) или може да се осчетоводи като текущ разход (за часта за тази година) и разходи за бъдещи периоди (за часта за следващата година).

Благодаря предварително на отзовалите се.  :flowers:

delphine

 • Публикации: 7820 / 1291
Здравейте,
според мене от този разход не следва да се формира нематериален актив. Ще се опитам да се аргументирам.
Съгласно СС 38 Нематериални активи в т.2 се казва : " Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:..."

В случая не мисля, че предприятието контролира или е в състояние да контролира закупения лиценз и същият не отговаря на това изискване на стандарта.

За данъчни цели ЗКПО казва :
: Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални активи са:
1. придобити нефинансови ресурси, които:
......
б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;"
Следователно дори и да определите лиценза за нематериален актив за счетоводни цели той не е такъв за данъчни .

Лиценза следва да разсрочите като текущи разходи и такива за бъдещи периоди.

Hristova123

 • Публикации: 11 / 0
Благодаря за отговора.  :flowers:
Мен точно това ме притеснява, че ще се ползва 1 година и два месеца. Т.е. повече от 12 месеца.
?

delphine

 • Публикации: 7820 / 1291
Мен точно това ме притеснява, че ще се ползва 1 година и два месеца. Т.е. повече от 12 месеца.
?

Поддържам отговора си , даден по-горе. Според мене лицензът не отговаря на изискването на СС 38 за "ресурс, контролиран от предприятието" . В тази връзка не е нематериален актив нито за счетоводни нито за данъчни цели. Ако беше нематериален актив съгласно СС 38 щеше да е такъв и съгласно ЗКПО с предвидения срок от 1 г и 2 месеца.  :smile1:

Hristova123

 • Публикации: 11 / 0
Благодаря отново  :flowers:

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook