Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд

05.12.2011, 14:21 62288 2

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Таня-ЛС

  • Публикации: 3166 / 239
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД
Гошо Мушкаров - д-р по икономика
  1. Приложима нормативна уредба
* Кодекс на труда - чл. 136, чл. 143 - 150, чл. 153, ал. 4, чл. 262, чл. 414, ал. 1
* Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) - чл. 15 - 18
* Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) – чл. 7
* Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) - чл. 38, ал. 15 и 16

2. Цел на процедурата
Целта на процедурата е да опише реда за законосъобразно полагане и заплащане на извънредния труд и приложимата към това нормативна уредба.

3. Страни по процедурата
Работодателят и работниците/служителите, на които се възлага полагането на извънреден труд.

4. Осъществяване на процедурата
Извънреден труд е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

а) Основания за полагане на извънреден труд
Извънредният труд е забранен. Полагането му се допуска само в изрично изброените в чл. 144 от КТ случаи, а именно:
* Извършване на работа във връзка с отбраната на страната.
* Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи.
* Извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.
* Извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения.
* Довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време - ако прекъсването й може да доведе до опасност за живота или здравето на хората и до повреждане на машини и материали.
* Извършване на усилена сезонна работа.
Полагането на извънреден труд в други случаи или за други дейности извън изброените в чл. 144 от КТ е незаконосъобразно.

б) Допустима продължителност на извънредния труд
Извън случаите по чл. 144, т. 1 - 3 от КТ продължителността на извънредния труд за отделен работник или служител не може да надвишава:
* 150 часа за една календарна година.
* 30 часа дневен или 210 часа нощен за един календарен месец.
* 6 часа дневен или 4 часа нощен за една календарна седмица.
* 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през два последователни работни дни.
Тези ограничения на количеството извънреден труд не се отнасят за:
* извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
*предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи или бедствия;
*извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;

в) Забрани при полагане на извънреден труд
* Не се допуска полагане на извънреден труд, дори и с тяхно писмено съгласие, от работници или служители, които не са навършили 18 години, бременни работнички или служителки.
* Само с тяхно изрично писмено съгласие за всеки отделен случай могат да полагат извънреден труд майки с деца до 6-годишна възраст, майки, които се грижат за деца с увреждания (независимо от възрастта им), работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от работа, както и от трудоустроени работници или служители, ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи.
* Полагането на извънреден труд от работници/служители, за които е установено намалено работно време поради това, че работят във вредни за здравето условия или извършват работа при специфични условия, се допуска само при наличието на обстоятелствата по чл. 144, т. 1-3 от КТ.

г) Процедура за полагане на извънреден труд
Полагането на извънреден труд може да се извърши по разпореждане на работодателя или без такова разпореждане, но без противопоставяне от работодателя, т.е. с неговото мълчаливо допускане (чл. 143, ал. 1 от КТ).
В практиката вторият случай е извънредно рядък, поради което заслужава внимание процедурата за полагане на извънреден труд по инициатива на работодателя, а именно:
* Проучване от работодателя на обхвата на работниците/служителите, които трябва да положат извънреден труд във връзка с изясняване забраните и ограниченията по смисъла на чл. 147 от КТ.
* Получаване от работодателя на писмено съгласие за полагане на извънреден труд от работниците и служителите, за които това се изисква по силата на чл. 147, т. 3 - 5 от КТ.
* Получаване от работодателя на становище от компетентните здравни органи относно последиците от полагането на извънреден труд от трудоустроени работници и служители.
* Издаване на писмена заповед от работодателя, която се издава за всеки отделен случай най-малко 24 часа предварително. В заповедта се определят мястото и времето за полагане на извънреден труд и поименно работниците/служителите, за които се отнася тази заповед.
* Писмено уведомяване от работодателя на инспекцията по труда по мястото на извършване на работата относно въведеното удължено работно време.
* Събиране от работодателя на възражения за полагане на извънреден труд по реда на чл. 148 от КТ.
* Издаване от работодателя на писмена заповед за заплащане на положения извънреден труд и зачетения за това време осигурителен стаж по силата на чл. 38, ал. 15 и 16 от НПОС.
* Вписване в книгата за извънреден труд на всички обстоятелства по заповедта за полагане на извънреден труд (трите имена на работниците/служителите, № на заповедта за полагане на извънреден труд, деня и часа на започване, респективно на завършване на работата, размера на възнаграждението, заплатено на всеки работник/служител за положения извънреден труд).
* Положеният извънреден труд се отчита всяко полугодие пред инспекцията по труда (чл. 149, ал. 2 от КТ).

д) Отчитане, заплащане и компенсиране на положения извънреден труд
* Независимо от това дали е бил положен законосъобразно или не, със или без знанието на работодателя, извънредният труд се заплаща с уговорено между страните увеличение, но не по-малко от размерите, посочени в чл. 262 и 263 от КТ. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго.
* Възнаграждението за положения извънреден труд не е с постоянен характер и поради това не се отчита при определяне размера на възнагражденията по чл. 177 от КТ и на обезщетенията по чл. 228 от КТ.
* Извънредният труд, положен след 01.01.2004 г., се зачита за осигурителен стаж, което се отразява в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение.
* За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа (чл. 153, ал. 4 от КТ). В тези случаи в заповедта за полагане на извънреден труд се посочва денят за неговото компенсиране. За този ден лицето не получава трудово възнаграждение.

5. Отговорност при неизпълнение на процедурата
При неизпълнение на изискванията и забраните относно полагането и заплащането на извънредния труд и неспазване на задължителните за това процедури работодателят и съответното длъжностно лице носят отговорност по чл. 414, ал. 1 от КТ. Работодателят подлежи на имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв. На виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв..

6. Документи
Прилагането на процедурата е свързано със създаването на следните документи:
* Писмено съгласие за полагане на извънреден труд от работниците и служителите, за които това се изисква по силата на чл. 147, т. 3 - 5 от КТ
* Становища от компетентните здравни органи относно последиците от полагането на извънреден труд от трудоустроени работници и служители.
* Писмена заповед за полагане на извънреден труд
* Възражения за полагане на извънреден труд по реда на чл. 148 от КТ
* Писмена заповед за заплащане на положения извънреден труд
* Книга за отчитане на положения извънреден труд
* Отчет пред инспекцията по труда за положения през полугодието извънреден труд

Edit

  • Публикации: 54 / 0
допълнителното възнаграждение  за продължителна работа включва ли се при изчисляване на възнаграждението за положен извънреден труд


dimana

  • Публикации: 13 / 1
Има грешка в обявените часове за полагане на извънреден труд за  месец- 20 часа  са допустими за един месец положени като нощен труд- извънреден./грешката е в препратката/

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook