Регистър БУЛСТАТ ще стане изцяло електронен от 01.01.2016 г.

08.04.2015, 20:25 4411 0

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


КиК Инфо

  • Публикации: 452 / 144
  • www.kik-info.com
  • Администратор на сайта
Цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, който е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане.
 
Изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ, предвижда водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията му. Новата опция ще позволи приемането на заявления и искания, подавани по електронен път, практически без прекъсване - 24 часа, 7 дни в седмицата. Разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок.

Друга съществена промяна се отнася до публичния достъп до регистър БУЛСТАТ. Достъпът чрез Интернет до информацията в регистъра ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на Агенцията по вписванията (АВ) писмени справки и за издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса съобразно Тарифата за държавните такси, събирани от АВ.
     
В тази връзка се предвижда и отпадането на изискванията за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях ще е публична и безплатно достъпна чрез Интернет на страницата на регистъра.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите в законопроекта се въвежда задължение за държавните органи, за органите на местното самоуправление и местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, служебно да проверяват вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения.

"Ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в Регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.", гласи текстът на предложената нова ал. 4 на чл. 6 от закона.

Това задължение е скрепено със санкция за неспазването му, чието систематично място се предлага в глава шеста от Закона за Регистър БУЛСТАТ, регламентираща административнонаказател ната отговорност за задължените по закона лица – "за нарушение на чл. 6, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв."
   
Необходимо е и технологично време за изготвяне на съответни функционалности в информационната система на регистър БУЛСТАТ. Поради тази причина в заключителна разпоредба към законопроекта се предвижда измененията да влязат в сила от 01.01.2016 г.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook