Страници: [1]
ДА - Чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

Да, декларацията по чл. 55 я подавам, просто мисълта ми беше, че служ. бележка им трябва за ГДД и защо да я пиша по тримесечия. Благодаря.

Плащаме тримесечно наем на Ф.Л. - може ли да издавам сметката на тримесечие и в края на годината една служебна бележка?

имам пред вид, начисленията през гр. 60 - разходи за заплати и осигуровки да се коригират и вместо тях да се използва разчетната сметка, която е кредитирана с тези захранвания на касата от собственика - може би е 499 или друга. Никой няма да санкционира за неотчетен разход, при условие, че ще има печалба и ще се плати данък.

не знам как ще го приемете, бих ви предложила като собственика има негови средства в дружеството, примерно заплатите и осигуровките да не ги осчетоводите като разход, а за негова сметка и така ще си намалите разходите, вместо операциите, които сте взели, на мен лично не ми харесват

Мисля, че е по-добре да не си осчетоводите някои разходи.

На кой ред според вас следва да се опише намаление на фин резултат от получен от дружеството дивидент - аз го сложих на ред 13 - Други намаления, но притеснението ми е, че не го виждам в помощните справки?

Да. Благодаря.

Честита Коледа на всички. Искам да ви попитам, при започване на дейност на нова фирма подават ли се още документите към КЗЛД. Благодаря на всички отзовали се.

Страници: [1]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook