ГФО на микропредприятие

Чрез Приложението ГФО на микропредприятие можете да изготвите:
  • Съкратен баланс на микропредприятие;
  • Съкратен ОПР на микропредприятие.

Формите са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети. Предвидени са и необходимите кратки допълнителни оповестявания по СС 1 за микропредприятие. Предвидихме и титулна страница с пояснения към Търговския регистър при публикуването.

Запознайте се с материала Годишния финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване. Направете проверка за категорията на предприятието по Закона за счетоводството.

Данни за микропредприятието
Грешен ЕИК.

АКТИВ
Сума (хил. лв.)
Текуща година
Предходна година
А. Записан, но не внесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
В. Текущи (краткотрайни) активи
Г. Разходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА
ПАСИВ
А. Собствен капитал
Б. Провизии и сходни задължения
В. Задължения
Г. Финансирания и прих. за бъд. периоди
СУМА НА ПАСИВА


Оповестяване съгласно СС 1
в това число:

Лихвен процент и основни условия

Задължения, поети чрез всякакъв вид гаранции в полза на:

Сума (хил. лв.)
Текуща година
Предходна година
Нетни приходи от продажби
Други приходи
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Разходи за персонала
Разходи за амортизации и обезценки
Други разходи
Разходи за данъци
Финансов резултат

или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook