Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2013 (ТЗПБ 2013)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.

коднаименование на икономическа дейноствноска 

01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0.7 %

02 Горско стопанство 0.7 %

03 Рибно стопанство 0.4 %

05 Добив на въглища 1.1 %

06 Добив на нефт и природен газ 0.4 %

07 Добив на метални руди 1.1 %

08 Добив на неметални материали и суровини 0.9 %

09 Спомагателни дейности в добива 1.1 %

10 Производство на хранителни продукти 0.7 %

11 Производство на напитки 0.7 %

12 Производство на тютюневи изделия 0.7 %

13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1.1 %

14 Производство на облекло 0.4 %

15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0.5 %

16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1.1 %

17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0.9 %

18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0.5 %

19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0.7 %

20 Производство на химични продукти 0.9 %

21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0.7 %

22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0.9 %

23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0.9 %

24 Производство на основни метали 1.1 %

25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0.9 %

26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0.4 %

27 Производство на електрически съоръжения 0.7 %

28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0.7 %

29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0.5 %

30 Производство на превозни средства, без автомобили 1.1 %

31 Производство на мебели 0.7 %

32 Производство, некласифицирано другаде 0.7 %

33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1.1 %

35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0.9 %

36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0.7 %

37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0.5 %

38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1.1 %

39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 1.1 %

41 Строителство на сгради 0.9 %

42 Строителство на съоръжения 1.1 %

43 Специализирани строителни дейности 0.9 %

45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0.4 %

46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.5 %

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.4 %

49 Сухопътен транспорт 0.9 %

50 Воден транспорт 1.1 %

51 Въздушен транспорт 0.5 %

52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0.7 %

53 Пощенски и куриерски дейности 0.7 %

55 Хотелиерство 0.4 %

56 Ресторантьорство 0.4 %

58 Издателска дейност 0.4 %

59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0.4 %

60 Радио- и телевизионна дейност 0.4 %

61 Далекосъобщения 0.7 %

62 Дейности в областта на информационните технологии 0.4 %

63 Информационни услуги 0.4 %

64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.4 %

65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.4 %

66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0.4 %

68 Операции с недвижими имоти 0.5 %

69 Юридически и счетоводни дейности 0.4 %

70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0.4 %

71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0.4 %

72 Научноизследователска и развойна дейност 0.5 %

73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0.4 %

74 Други професионални дейности 0.5 %

75 Ветеринарномедицинска дейност 0.4 %

77 Даване под наем и оперативен лизинг 0.5 %

78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0.5 %

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0.7 %

80 Дейности по охрана и разследване 0.5 %

81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0.7 %

82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0.5 %

84 Държавно управление 0.7 %

85 Образование 0.4 %

86 Хуманно здравеопазване 0.5 %

87 Медико-социални грижи с настаняване 0.5 %

88 Социална работа без настаняване 0.5 %

90 Артистична и творческа дейност 0.5 %

91 Други дейности в областта на културата 0.4 %

92 Организиране на хазартни игри 0.4 %

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0.5 %

94 Дейности на организации с нестопанска цел 0.4 %

95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0.4 %

96 Други персонални услуги 0.7 %

97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0.4 %

98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0.4 %

99 Дейности на екстериториални организации и служби 0.5 %

В момента тук са: 1 гост