Минимален осигурителен доход (МОД 2013)

В МОД 2013 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2013.
Групи професии:
1. Ръководители
2. Специалисти
3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
4. Помощен административен персонал
5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
8. Машинни оператори и монтажници
9. Професии, неизискващи специална квалификация
към таблица за МОД 2013към таблица за ТЗПБ 2013

редкод - наименование на икономическа дейностТЗПБ 

1 01 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.7 %

123456789
805 лв.574 лв.507 лв.493 лв.395 лв.428 лв.495 лв.584 лв.328 лв.

1 03 - Рибно стопанство0.4 %

123456789
805 лв.574 лв.507 лв.493 лв.395 лв.428 лв.495 лв.584 лв.328 лв.

2 02 - Горско стопанство0.7 %

123456789
700 лв.500 лв.450 лв.430 лв.390 лв.400 лв.440 лв.490 лв.320 лв.

3 01.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.7 %

123456789
650 лв.610 лв.580 лв.510 лв.410 лв.410 лв.480 лв.410 лв.320 лв.

4 05 - Добив на въглища1.1 %

123456789
825 лв.676 лв.641 лв.461 лв.399 лв.310 лв.641 лв.582 лв.428 лв.

5 06 - Добив на нефт и природен газ0.4 %

123456789
785 лв.630 лв.613 лв.410 лв.410 лв.310 лв.566 лв.520 лв.410 лв.

6 07 - Добив на метални руди1.1 %

123456789
816 лв.678 лв.600 лв.431 лв.372 лв.310 лв.594 лв.513 лв.385 лв.

7 08.11 - Добив на строителни материали0.9 %

123456789
640 лв.504 лв.457 лв.471 лв.471 лв.310 лв.547 лв.504 лв.471 лв.

8 08.11 - Добив на декоративни скални материали0.9 %

123456789
621 лв.489 лв.444 лв.385 лв.385 лв.310 лв.531 лв.489 лв.385 лв.

9 08.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти0.9 %

123456789
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.310 лв.553 лв.509 лв.401 лв.

10 08.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък0.9 %

123456789
808 лв.671 лв.580 лв.426 лв.397 лв.310 лв.533 лв.533 лв.397 лв.

11 08.12 - Добив на глина и каолин0.9 %

123456789
832 лв.690 лв.596 лв.439 лв.407 лв.310 лв.548 лв.548 лв.407 лв.

12 08.9 - Добив на други неметални материали и суровини0.9 %

123456789
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.310 лв.553 лв.509 лв.401 лв.

12 09 - Спомагателни дейности в добива1.1 %

123456789
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.310 лв.553 лв.509 лв.401 лв.

13 10.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; Производство на месни продукти, без готови ястия0.7 %

123456789
950 лв.690 лв.550 лв.450 лв.350 лв.310 лв.430 лв.420 лв.350 лв.

13 10.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7 %

123456789
950 лв.690 лв.550 лв.450 лв.350 лв.310 лв.430 лв.420 лв.350 лв.

14 10.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7 %

123456789
960 лв.830 лв.710 лв.510 лв.360 лв.410 лв.430 лв.560 лв.360 лв.

15 10.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7 %

123456789
800 лв.620 лв.510 лв.430 лв.320 лв.310 лв.355 лв.410 лв.310 лв.

16 10.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7 %

123456789
905 лв.815 лв.590 лв.480 лв.440 лв.310 лв.440 лв.440 лв.360 лв.

17 10.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7 %

123456789
961 лв.631 лв.511 лв.351 лв.341 лв.310 лв.351 лв.401 лв.312 лв.

18 10.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7 %

123456789
1050 лв.940 лв.805 лв.440 лв.350 лв.310 лв.510 лв.630 лв.360 лв.

19 10.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7 %

123456789
800 лв.550 лв.550 лв.430 лв.360 лв.342 лв.450 лв.505 лв.410 лв.

19 10.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7 %

123456789
800 лв.550 лв.550 лв.430 лв.360 лв.342 лв.450 лв.505 лв.410 лв.

20 10.81 - Производство на захар0.7 %

123456789
1050 лв.850 лв.800 лв.560 лв.350 лв.310 лв.550 лв.600 лв.360 лв.

20 10.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7 %

123456789
1050 лв.850 лв.800 лв.560 лв.350 лв.310 лв.550 лв.600 лв.360 лв.

21 10.9 - Производство на готови храни за животни0.7 %

123456789
960 лв.850 лв.750 лв.560 лв.350 лв.380 лв.580 лв.580 лв.360 лв.

22 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7 %

123456789
748 лв.582 лв.499 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.394 лв.310 лв.

23 11.05 - Производство на пиво и малц0.7 %

123456789
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.310 лв.480 лв.460 лв.418 лв.

23 11.06 - Производство на пиво и малц0.7 %

123456789
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.310 лв.480 лв.460 лв.418 лв.

24 11.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7 %

123456789
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.335 лв.310 лв.450 лв.465 лв.360 лв.

25 12 - Производство на тютюневи изделия0.7 %

123456789
890 лв.867 лв.608 лв.479 лв.391 лв.310 лв.412 лв.479 лв.321 лв.

26 13 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1 %

123456789
850 лв.580 лв.555 лв.445 лв.330 лв.310 лв.365 лв.360 лв.330 лв.

27 14 без 14.3 - Производство на облекло0.4 %

123456789
805 лв.598 лв.575 лв.437 лв.368 лв.345 лв.397 лв.385 лв.360 лв.

28 14.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4 %

123456789
885 лв.632 лв.575 лв.506 лв.385 лв.335 лв.397 лв.397 лв.385 лв.

29 15 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5 %

123456789
780 лв.530 лв.515 лв.425 лв.315 лв.310 лв.330 лв.320 лв.310 лв.

30 16 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1 %

123456789
505 лв.395 лв.365 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.

31 17 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9 %

123456789
760 лв.560 лв.500 лв.360 лв.310 лв.310 лв.450 лв.370 лв.310 лв.

32 18 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5 %

123456789
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.321 лв.321 лв.

32 58 - Издателска дейност0.4 %

123456789
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.321 лв.321 лв.

32 59 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4 %

123456789
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.321 лв.321 лв.

33 19 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7 %

123456789
1518 лв.1128 лв.890 лв.651 лв.760 лв.310 лв.825 лв.833 лв.479 лв.

34 20 - Производство на химични продукти0.9 %

123456789
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.310 лв.421 лв.407 лв.315 лв.

35 21 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7 %

123456789
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.310 лв.421 лв.407 лв.315 лв.

36 22 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9 %

123456789
529 лв.371 лв.350 лв.328 лв.315 лв.310 лв.371 лв.328 лв.315 лв.

37 23 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9 %

123456789
624 лв.491 лв.446 лв.387 лв.349 лв.310 лв.491 лв.450 лв.354 лв.

38 24 без 24.5 - Производство на основни метали1.1 %

123456789
750 лв.520 лв.490 лв.330 лв.310 лв.310 лв.450 лв.450 лв.310 лв.

39 24.5 - Леене на метали1.1 %

123456789
710 лв.480 лв.460 лв.315 лв.310 лв.310 лв.390 лв.420 лв.310 лв.

40 25 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9 %

123456789
650 лв.440 лв.420 лв.315 лв.310 лв.310 лв.370 лв.370 лв.310 лв.

41 26 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.4 %

123456789
660 лв.550 лв.470 лв.330 лв.310 лв.310 лв.430 лв.430 лв.310 лв.

42 27 - Производство на електрически съоръжения0.7 %

123456789
650 лв.540 лв.470 лв.330 лв.310 лв.310 лв.430 лв.430 лв.310 лв.

43 25.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9 %

123456789
790 лв.500 лв.450 лв.330 лв.310 лв.310 лв.450 лв.440 лв.310 лв.

43 28 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.7 %

123456789
790 лв.500 лв.450 лв.330 лв.310 лв.310 лв.450 лв.440 лв.310 лв.

44 28.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.7 %

123456789
890 лв.580 лв.580 лв.470 лв.310 лв.310 лв.490 лв.490 лв.310 лв.

45 29 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.5 %

123456789
890 лв.570 лв.520 лв.330 лв.310 лв.310 лв.520 лв.430 лв.310 лв.

45 30 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1 %

123456789
890 лв.570 лв.520 лв.330 лв.310 лв.310 лв.520 лв.430 лв.310 лв.

46 31 - Производство на мебели0.7 %

123456789
500 лв.395 лв.330 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.

47 32 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7 %

123456789
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.310 лв.332 лв.348 лв.321 лв.

47 33 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1 %

123456789
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.310 лв.332 лв.348 лв.321 лв.

48 32.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7 %

123456789
800 лв.600 лв.350 лв.350 лв.350 лв.310 лв.400 лв.450 лв.310 лв.

49 35.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9 %

123456789
930 лв.730 лв.690 лв.400 лв.350 лв.310 лв.580 лв.550 лв.350 лв.

50 35.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9 %

123456789
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.310 лв.603 лв.664 лв.434 лв.

50 49.5 - Тръбопроводен транспорт0.9 %

123456789
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.310 лв.603 лв.664 лв.434 лв.

51 35.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9 %

123456789
820 лв.625 лв.595 лв.370 лв.345 лв.310 лв.445 лв.495 лв.345 лв.

52 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7 %

123456789
660 лв.600 лв.540 лв.390 лв.360 лв.310 лв.450 лв.390 лв.330 лв.

52 37 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.5 %

123456789
660 лв.600 лв.540 лв.390 лв.360 лв.310 лв.450 лв.390 лв.330 лв.

53 38 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; Рециклиране на материали1.1 %

123456789
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.310 лв.381 лв.348 лв.321 лв.

53 39 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци1.1 %

123456789
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.310 лв.381 лв.348 лв.321 лв.

54 38.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1 %

123456789
945 лв.780 лв.700 лв.550 лв.525 лв.310 лв.590 лв.550 лв.535 лв.

54 38.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1 %

123456789
945 лв.780 лв.700 лв.550 лв.525 лв.310 лв.590 лв.550 лв.535 лв.

55 41 - Строителство на сгради0.9 %

123456789
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.310 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.

55 42 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1 %

123456789
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.310 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.

55 43 - Специализирани строителни дейности0.9 %

123456789
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.310 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.

56 42.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1 %

123456789
800 лв.630 лв.575 лв.400 лв.310 лв.330 лв.575 лв.575 лв.310 лв.

57 42.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1 %

123456789
650 лв.525 лв.495 лв.345 лв.330 лв.310 лв.365 лв.420 лв.330 лв.

58 45 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.4 %

123456789
1000 лв.880 лв.770 лв.550 лв.460 лв.380 лв.510 лв.490 лв.410 лв.

58 46 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5 %

123456789
1000 лв.880 лв.770 лв.550 лв.460 лв.380 лв.510 лв.490 лв.410 лв.

58 47 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4 %

123456789
1000 лв.880 лв.770 лв.550 лв.460 лв.380 лв.510 лв.490 лв.410 лв.

59 46.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.5 %

123456789
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.310 лв.321 лв.393 лв.332 лв.

59 47.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4 %

123456789
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.310 лв.321 лв.393 лв.332 лв.

59 47.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4 %

123456789
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.310 лв.321 лв.393 лв.332 лв.

60 55 - Хотелиерство0.4 %

123456789
905 лв.780 лв.610 лв.485 лв.430 лв.310 лв.515 лв.510 лв.385 лв.

60 56 - Ресторантьорство0.4 %

123456789
905 лв.780 лв.610 лв.485 лв.430 лв.310 лв.515 лв.510 лв.385 лв.

60 79 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.7 %

123456789
905 лв.780 лв.610 лв.485 лв.430 лв.310 лв.515 лв.510 лв.385 лв.

61 49.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен0.9 %

123456789
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.310 лв.400 лв.473 лв.364 лв.

61 49.2 - Товарен железопътен транспорт0.9 %

123456789
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.310 лв.400 лв.473 лв.364 лв.

61 52 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.7 %

123456789
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.310 лв.400 лв.473 лв.364 лв.

62 49.3 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване0.9 %

123456789
727 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.310 лв.414 лв.414 лв.331 лв.

62 49.4 - Друг пътнически сухопътен транспорт0.9 %

123456789
727 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.310 лв.414 лв.414 лв.331 лв.

63 50 - Воден транспорт1.1 %

123456789
870 лв.795 лв.679 лв.432 лв.382 лв.310 лв.440 лв.489 лв.382 лв.

64 51 - Въздушен транспорт0.5 %

123456789
906 лв.832 лв.679 лв.422 лв.432 лв.310 лв.440 лв.489 лв.382 лв.

65 52 - без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.7 %

123456789
876 лв.821 лв.660 лв.403 лв.403 лв.310 лв.466 лв.403 лв.403 лв.

66 53 - Пощенски и куриерски дейности0.7 %

123456789
435 лв.420 лв.370 лв.325 лв.310 лв.310 лв.335 лв.325 лв.310 лв.

67 60 - Радио- и телевизионна дейност0.4 %

123456789
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.310 лв.504 лв.504 лв.401 лв.

67 61 - Далекосъобщения0.7 %

123456789
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.310 лв.504 лв.504 лв.401 лв.

68 64 - Финансови и застрахователни дейности0.4 %

123456789
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.310 лв.391 лв.500 лв.321 лв.

68 65 - Финансови и застрахователни дейности0.4 %

123456789
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.310 лв.391 лв.500 лв.321 лв.

68 66 - Финансови и застрахователни дейности0.4 %

123456789
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.310 лв.391 лв.500 лв.321 лв.

69 62 - Дейности в областта на информационните технологии0.4 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 63 - Информационни услуги0.4 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 68 - Операции с недвижими имоти0.5 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 69 - Юридически и счетоводни дейности0.4 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 70 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.4 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 71 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.4 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 73 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 74 - Други професионални дейности0.5 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 77 - Даване под наем и оперативен лизинг0.5 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 78 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 81 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

69 82 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5 %

123456789
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.

70 80 - Дейности по охрана и разследване0.5 %

123456789
730 лв.510 лв.420 лв.310 лв.310 лв.310 лв.330 лв.330 лв.310 лв.

71 72 - Научноизследователска и развойна дейност0.5 %

123456789
580 лв.416 лв.371 лв.348 лв.321 лв.310 лв.323 лв.323 лв.321 лв.

72 84 - Държавно управление0.7 %

123456789
428 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.

73 85 - Образование0.4 %

123456789
590 лв.496 лв.416 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.

74 75 - Ветеринарномедицинска дейност0.4 %

123456789
900 лв.575 лв.370 лв.330 лв.310 лв.400 лв.340 лв.340 лв.310 лв.

74 86 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5 %

123456789
900 лв.575 лв.370 лв.330 лв.310 лв.400 лв.340 лв.340 лв.310 лв.

75 86.1 - Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5 %

123456789
1150 лв.850 лв.560 лв.450 лв.360 лв.420 лв.430 лв.430 лв.310 лв.

76 87 - Медико-социални грижи с настаняване0.5 %

123456789
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.

76 88 - Социална работа без настаняване0.5 %

123456789
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.

77 90 - Култура, спорт и развлечения0.5 %

123456789
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.

77 91 - Култура, спорт и развлечения0.4 %

123456789
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.

77 92 - Култура, спорт и развлечения0.4 %

123456789
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.

77 93 без 93.12 - Култура, спорт и развлечения0.5 %

123456789
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.

78 95 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4 %

123456789
446 лв.364 лв.321 лв.317 лв.310 лв.310 лв.364 лв.321 лв.310 лв.

78 96 - Други персонални услуги0.7 %

123456789
446 лв.364 лв.321 лв.317 лв.310 лв.310 лв.364 лв.321 лв.310 лв.

78 97 - Дейности на домакинства като работодатели0.4 %

123456789
446 лв.364 лв.321 лв.317 лв.310 лв.310 лв.364 лв.321 лв.310 лв.

79 94 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква)0.4 %

123456789
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.310 лв.371 лв.332 лв.321 лв.

79 99 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5 %

123456789
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.310 лв.371 лв.332 лв.321 лв.

80 93.12 - Дейност на спортни клубове0.5 %

123456789
0 лв.789 лв.508 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.

82 86 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5 %

123456789
600 лв.460 лв.380 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.

83 86.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)0.5 %

123456789
950 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.

84 86.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5 %

123456789
660 лв.610 лв.600 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.

85 94.91 - Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)0.4 %

123456789
0 лв.321 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.