Калкулатори

Калкулатор работна заплата Бруто – Нето Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати.

Калкулатор работна заплата Нето – Бруто Изчислява каква брутна заплата би следвало да се впише в трудовия договор, за да се получи желаната чиста сума за получаване. Генерира подробен фиш за заплати.

Калкулатор заплата и всички осигуровки Изчислява всички данъци и осигуровки свързани с работната заплата.

Калкулатор разходи за работодателя Изчислява цената на труда след въвеждане на договорената заплата. Генерира справка колко реално ще струва служителя на работодателя си.

Калкулатор трудов договор по чл.114 Този калкулатор се прилага за работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец.

Калкулатор договор за управление и контрол Калкулаторът изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по ДУК за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто.

Калкулатор граждански договор Изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по граждански договор за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто. Този калкулатор не се отнася за случаи, при които получателят на дохода е самоосигуряващо се лице и е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Калкулатор доход от наем С помощта на този калкулатор може да се изчисли данъка, който предприятията (самоосигуряващите се лица) следва да удържат при изплащането на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Пресмята дохода Бруто - Нето и Нето - Бруто.

Калкулатор самоосигуряващо се лице Калкулаторът изчислява размера на социалните и здравни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице. Пресмята общата сума на осигуровките на осигурени и неосигурени лица за общо заболяване и майчинство.

Калкулатор членове кооператори, полагащи личен труд Калкулаторът изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение за възложителя и изпълнителя по договор с член кооператори (които не се самоосигуряват) за полагане на личен труд в кооперациите. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто.

Калкулатор майчинство 2014 Калкулаторът има за цел да ориентира бъдещата майка за периодите на болничен и отпуск за отглеждане на дете и да изчисли паричните обезщетения от ДОО по месеци.

Калкулатор трудов стаж за период Изчислява трудов стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.

Калкулатор осигурителен стаж за период Изчислява осигурителен стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.

Калкулатор сбор на трудов стаж Изчислява сбора на трудов стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.

Калкулатор сбор на осигурителен стаж Изчислява сбора на осигурителен стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни, часове.

Калкулатор категориен стаж I, II към III категория Калкулаторът превръща осигурителен стаж от I и II категория в III категория, необходим при пенсиониране.

Калкулатор за брой календарни и работни дни между две дати С помощта на този калкулатор може да изчислите броя работни и броя календарни дни между две зададени дати.

Калкулатор за лихви (проста и сложна) Изчислява лихви (проста и сложна).

Калкулатор Договорна лихва ОЛП + % добавка Лихвата е съставена е от основният лихвен процент (ОЛП) на Българската народна банка плюс добавка в процент, която може да бъде зададена от вас.

Калкулатор Законна лихва за задължения в лева Основният лихвен процент (ОЛП) на Българската народна банка плюс 10 пункта.

Калкулатор за лихви от НАП Лихвен калкулатор, който изчислява колко дължим на НАП.

Кредитен калкулатор Изчислява лихви, такси и комисионни по кредит при зададени критерии.

Калкулатор Кое е по-изгодно: ЕООД или самонает? Ако получавате доход от услуги от чужбина или България и се колебаете дали да регистрирате свое ЕООД, с осигуряване за Вас, като самоосигуряващо се лице или да се облагате, като физическо лице, което се осигурява, като самоосигуряващо се лице, то този калкулатор ще Ви помогне.

Калкулатор авансови вноски корпоративен данък по ЗКПО Калкулаторът изчислява размера на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане.

Калкулатор за промяна на авансови вноски ЗКПО (чл. 88) С помощта на този калкулатор може да се прави анализ, колко да е увеличението или намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и последваща по-ниска прогнозна данъчна печалба.

Калкулатор ДДС Изчислява данъчната основа от брутна сума с ДДС и обратно.

Калкулатор Инфлация Чрез този калкулатор може да изчислите индексирани суми с процента на инфлацията за избран наблюдаван период, спрямо определен базов период.

Показатели за инфлация Чрез този модул по зададен месец можете да намерите: инфлация спрямо предходния месец, инфлация от началото на годината, натрупана инфлация за 12 месеца и средногодишна инфлация.

Калкулатор норма на печалба Изчислява нормата на печалбата в процент.

Валутен калкулатор Калкулаторът конвертира валутите по централен курс (фиксинг) на БНБ за избрания ден.

В момента тук са: emca, viana, mardesislava, 2 гости