Проверка за приложими стандарти (МСС или НСФОМСП)

Проверката има за цел да определи дали предприятието задължително трябва да състави своя отчет за 2015 година на база на МСС, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Покажи повече

Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;
  2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала за годината - 250 души.

Новообразуваните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия за годината на възникването им и за следващата година.

Преди проверката, имайте предвид следните две условия:

1. Ако:

  • през предходен отчетен период сте представили финансовите си отчети на база на МСС
  • или сте предприятие, емитент по смисъла на Закона за публичното предлагане
  • или сте кредитна институция, застрахователно или инвестиционно предприятие
  • или сте дружество за допълнително социално осигуряване или управляван от тях фонд
то задължително представяте ГФО за 2015 на база на МСС

2. Ако:
  • сте предприятие, което е основано през 2014 или 2015
то по избор може да представите ГФО за 2015 на база на МСС или НСФОМСП

Данни за 2013 година
хил. лева
хил. лева
броя
Данни за 2014 година
хил. лева
хил. лева
броя
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook