Проверка за приложими стандарти (МСС или НСФОМСП)

Проверката има за цел да определи дали предприятието задължително трябва да състави своя отчет за 2019 година на база на МСС, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Покажи повече

Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;
  2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала за годината - 250 души.

Новообразуваните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия за годината на възникването им и за следващата година.

Преди проверката, имайте предвид следните две условия:

1. Ако:

  • през предходен отчетен период сте представили финансовите си отчети на база на МСС
  • или сте предприятие, емитент по смисъла на Закона за публичното предлагане
  • или сте кредитна институция, застрахователно или инвестиционно предприятие
  • или сте дружество за допълнително социално осигуряване или управляван от тях фонд
то задължително представяте ГФО за 2019 на база на МСС

2. Ако:
  • сте предприятие, което е основано през 2018 или 2019
то по избор може да представите ГФО за 2019 на база на МСС или НСФОМСП