Проверка за облекчена форма на финансова отчетност на ЕТ

Проверката има за цел да определи дали ЕТ може да състави своя отчет за 2017 година, съдържащ само ОПР, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Важи само за ЕТ прилагащи НСФОМСП и неподлежащи на одит.

Проверка за приложими стандарти (МСС ИЛИ НСФОМСП)
Проверка за задължителен одит