Заповед за утвърждаване на отпуските от работодателя

Работодателят чрез Заповед за утвърждаване на график за ползване на платен годишен отпуск на предприятието утвърждава общия график на предприятието, в която разяснява основните права и задължения на служителите и работниците, свързани с отпуските им.
Предприятие:
ЕИК:
Адрес:
За година:
Изходящ номер:
Утвърдил (Име):
Длъжност:
Дата: