Обяснителни бележки по Клас 0 - Професии във въоръжените сили

0 Професии във въоръжените сили

Професиите във въоръжените сили включват всички длъжности, заеманиот военнослужещи. Военнослужещите са на служба във въоръжените сили, включително и в спомагателни служби.Те не могат да заемат цивилнидлъжностии са обект на военнадисциплина.

Тук се включватвоеннослужещи от сухопътни войски, военноморски и военновъздушни силии други военни служби и институции.

Този клас включва следните подкласове:
01 Длъжности, заемани от офицери
02 Длъжности, заемани от сержанти
03 Длъжности, заемани от войници

Този клас не включва:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

01 Длъжности, заемани от офицери

Офицерите въввъоръжените сили ръководят и управляватвоенни организационни единици и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили. Този подкласвключва военнослужещис младши, старши и висши офицерски звания. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Този подклас включва следните групи:
011 Длъжности, заемани от офицери

Този подклас не включва:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

011 Длъжности, заемани от офицери

Офицерите въввъоръжените сили ръководят и управляватвоенни организационни единици и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили. Този подкласвключва военнослужещис младши, старши и висши офицерски звания.

Тази група включва следните единични групи:
0110 Длъжности, заемани от офицери

Тази група не включва следните единични групи:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

0110 Длъжности, заемани от офицери

Офицерите въввъоръжените сили ръководят и управляватвоенни организационни единици и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили. Този подкласвключва военнослужещис младши, старши и висши офицерски звания.

Офицерски звания, изисквани за заемане на офицерски длъжности във въоръжените сили:

 • Генерал / Адмирал
 • Генерал-лейтенант / Вицеадмирал
 • Генерал майор / Контраадмирал
 • Бригаден генерал / Комодор
 • Полковник / Капитан І ранг
 • Подполковник / Капитан ІІ ранг
 • Майор / Капитан ІІІ ранг
 • Капитан / Капитан -лейтенант
 • Старши лейтенант / Старши лейтенант
 • Лейтенант / Лейтенант
 • Младши лейтенант / Младши лейтенант

Не включва:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

02 Длъжности, заемани от сержанти

Лицата със сержантски звания и звания за офицерски кандидати въввъоръжените сили налагат военна дисциплина и контролират дейността на военнослужещи с по-низши звания (включени в подклас 03)и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Този подклас включва следните групи:
021 Длъжности, заемани от сержанти

Този подклас не включва:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

021 Длъжности, заемани от сержанти

Лицата със сержантски звания и звания за офицерски кандидати въввъоръжените сили налагат военна дисциплина и контролират дейността на военнослужещи с по-низши звания (включени в подклас 03)и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили.

Тази група включва следните единични групи:
0210 Длъжности, заемани от сержанти

Тази група не включва следните единични групи:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

0210 Длъжности, заемани от сержанти

Лицата със сержантски звания и звания за офицерски кандидати въввъоръжените сили налагат военна дисциплина и контролират дейността на военнослужещи с по-низши звания (включени в подклас 03)и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили.

Сержантски звания и звания за офицерски кандидати, изисквани за заемане на сержантски длъжности във въоръжените сили:

 • Офицерски кандидат - 1-ви клас / Офицерски кандидат - 1-ви клас
 • Офицерски кандидат - 2-ри клас / Офицерски кандидат - 2-ри клас
 • Старшина / Мичман
 • Старши сержант / Главен старшина
 • Сержант / Старшина І степен
 • Младши сержант / Старшина ІІ степен

Не включва:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

03 Длъжности, заемани от войници

В този подклас севключват длъжности, заеманиот военнослужещи с войнишки звания. Те изпълняват специфични военни задачи и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили.

Този подклас включва следните групи:
031 Длъжности, заемани от войници

Този подклас не включва:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

031 Длъжности, заемани от войници

В тази група севключват длъжности, заеманиот военнослужещи с войнишки звания. Те изпълняват специфични военни задачи и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили.

Тази група включва следните единични групи:
0310 Длъжности, заемани от войници

Тази група не включва следните единични групи:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

0310 Длъжности, заемани от войници

В тази единичната група севключват длъжности, заеманиот военнослужещи с войнишки звания. Те изпълняват специфични военни задачи и/или извършват подобни задачи, характерни заграждански професии извън въоръженитесили.

Войнишки звания, изисквани за заемане на войнишки длъжности във въоръжените сили:

 • Ефрейтор 2-ри клас / Старши матрос 2-ри клас
 • Ефрейтор 1-ви клас / Старши матрос 1-ви клас
 • Редник 3-ти клас / Матрос 3-ти клас
 • Редник 2-ри клас / Матрос 2-ри клас
 • Редник 1-ви клас / Матрос 1-ви клас

Не включва:

 • длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната
 • полицейски служители, без служителите във военна полиция
 • митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.