Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
32.99.21Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия
32.99.2Чадъри; бастуни; копчета; форми за копчета и секретни копчета; части за тях
26.52.21Часовникови механизми, комплектовани и сглобени
26.52.2Часовникови механизми; части за часовници и часовникови механизми
26.52.1Часовници
26.52.13Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства
26.52Часовници и часовникови механизми
26.52.14Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници
30.30.15Части за авиационни двигатели с искрово запалване
27.12.4Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.12.40Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
28.14.2Части за арматурни изделия
28.14.20Части за арматурни изделия
27.51.3Части за битови електроуреди
27.51.30Части за битови електроуреди
25.40.14Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия
28.11.41Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели
28.15.32Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана
28.13.32Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители
28.29.81Части за въздушни или водни газгенератори
28.11.33Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите
26.30.3Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства
26.30.30Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства
28.11.4Части за двигатели с вътрешно горене
28.11.42Части за дизелови двигатели
28.30.94Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д.
29.31.3Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети
29.31.30Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети
27.90.33Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д.
28.30.93Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство
28.29.8Части за други машини с общо предназначение, н.д.
28.99.5Части за други машини със специално предназначение, н.д.
28.99.52Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д.
27.20.24Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори
27.11.61Части за електрически двигатели и генератори
27.11.6Части за електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.90.81Части за електрически кондензатори
27.90.8Части за електрически кондензатори и незагряващи електрически резистори
27.40.4Части за електрически лампи и осветители
27.40.41Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни
27.90.32Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика
26.30.6Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
26.30.60Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
27.11.62Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели
26.11.4Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д.
26.11.40Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д.
32.99.42Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали
28.29.83Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове
25.21.13Части за котли за централно отопление
28.15.3Части за лагери, предавки и съединители
28.15.39Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д.
30.20.4Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление
30.20.40Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление
28.92.6Части за машини за добива и строителството
28.30.92Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация
28.93.34Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
28.92.61Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове
28.92.62Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали
28.95.12Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.96.2Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях
28.96.20Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях
28.93.33Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн
28.93.32Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни
28.30.9Части за машини и апарати за селското и горското стопанство; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за селското и горското стопанство
28.99.51Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
28.91.12Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали
28.93.3Части за машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
28.93.31Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки
28.30.91Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д.
31.00.2Части за мебели (без столове и седалки)
31.00.20Части за мебели (без столове и седалки)
27.52.2Части за неелектрически битови уреди
27.52.20Части за неелектрически битови уреди
28.29.86Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
27.90.82Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри
15.20.4Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях
15.20.40Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях
27.40.42Части за осветители
23.19.24Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло
25.30.13Части за парни котли, без котли за централно отопление
28.11.31Части за парни турбини
28.99.4Части за печатарски и книговезни машини
28.99.40Части за печатарски и книговезни машини
28.21.14Части за пещи и горелки
28.22.19Части за подемно-транспортни машини (без кранове)
28.13.31Части за помпи и елеватори за течности
28.13.3Части за помпи и компресори
28.24.2Части за преносими инструменти с вграден двигател
28.24.21Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател
28.24.22Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател
28.25.3Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване
28.25.30Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване
27.20.12Части за първични акумулаторни елементи и батерии
32.50.44Части за рамки за очила и подобни изделия
29.20.3Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства
29.20.30Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства
31.00.14Части за столове и седалки
28.29.85Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане
28.11.3Части за турбини
30.30.16Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели
28.12.2Части за хидравлични и пневматични двигатели
28.12.20Части за хидравлични и пневматични двигатели
28.11.32Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите)
28.29.82Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове
25.30.22Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне
26.40.51Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ
26.40.5Части и принадлежности за апарати за приемане, записване или възпроизвеждане на звук и образ; антени
32.50.23Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия
26.51.81Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
26.70.25Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия
26.51.84Части и принадлежности за броячи
30.92.3Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди
30.92.30Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди
28.94.52Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.49.2Части и принадлежности за други обработващи машини
26.51.86Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите
26.20.4Части и принадлежности за компютърна техника
26.20.40Части и принадлежности за компютърна техника
32.40.13Части и принадлежности за кукли с човешки образ
28.49.24Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали
28.41.4Части и принадлежности за машини за обработка на метал
28.41.40Части и принадлежности за машини за обработка на метал
28.94.5Части и принадлежности за машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
26.51.83Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи
30.91.2Части и принадлежности за мотоциклети и кошове
30.91.20Части и принадлежности за мотоциклети и кошове
32.20.2Части и принадлежности за музикални инструменти
32.20.20Части и принадлежности за музикални инструменти
28.23.22Части и принадлежности за офис техника,без компютърната
28.94.51Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини
26.40.52Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели
26.51.85Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д.
26.51.8Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
26.51.82Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка)
26.70.26Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д.
02.30.3Части на растения, без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса
02.30.30Части на растения, без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса
22.29.24Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия
32.99.22Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия
80.10Частни охранителни услуги, без използване на технически системи за сигурност
80.10.1Частни охранителни услуги, без използване на технически системи за сигурност
23.13.12Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните
10.20.16Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени
10.20.12Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени
10.20.22Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека
01.28.11Черен пипер, непреработен
01.24.24Череши и вишни
26.51.32Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане
10.82.3Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао
10.82.30Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао
01.25.3Черупкови плодове (без фъстъци, кокосови орехи и диворастящите)
10.39.23Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин
01.25Черупкови, ягодоплодни и други плодове
01.13.42Чесън
32.91.12Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели
14.31Чорапи и чорапогащи
14.31.1Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия
14.31.10Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия
24.10.1Чугун и феросплави
24.10Чугун, стомана и феросплави