Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
13.20.43Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък)
13.20.42Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък)
10.20.26Хайвер и неговите заместители
20.13.22Халогениди или сулфиди на неметалните елементи
27.40.12Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
17.24.11Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци
17.12.3Хартия за вълнообразен картон
17.12.34Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната
17.12Хартия и картон
17.12.73Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
17.12.14Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели
17.12.72Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа
17.12.12Хартия и картон, ръчно отлети
17.12.77Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа
17.12.2Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна
17.12.20Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна
17.12.4Хартия, непокрита
30.30.31Хеликоптери
30.30.3Хеликоптери, самолети и други въздухоплавателни средства
20.20.12Хербициди
20.14.52Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли
22.19.71Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук
28.12.15Хидравлични агрегати
28.12.14Хидравлични и пневматични вентили
28.12.11Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри)
28.12Хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
28.12.1Хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели, без части за тях
28.12.16Хидравлични системи
28.11.22Хидравлични турбини и колела
43.99.1Хидроизолационни работи
43.99.10Хидроизолационни работи
26.51.51Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри
42.91Хидротехнически съоръжения; строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
32.99.12Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи
21.10.4Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д.
21.10.40Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д.
17.11.11Химична дървесна маса за разтваряне
17.11.12Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне
17.11.13Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне
20.59.53Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми
20.13.2Химични елементи, н.д.; неорганични киселини и техните съединения
20.13.32Хипохлорити, хлорати и перхлорати
30.11.23Хладилни кораби, без танкерите
27.51.11Хладилници и замразители, за домакинска употреба
27.51.1Хладилници, миялни и перални машини, електрически одеяла и вентилатори
20.14.13Хлорни производни на ациклените въглеводороди
20.13.24Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид
10.71.11Хляб, пресен
10.71Хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни
10.71.1Хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни
10.86Хомогенизирани и диетични храни
10.86.1Хомогенизирани и диетични храни
10.86.10Хомогенизирани и диетични храни
21.10.52Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони
41.00.27Хотели и подобни сгради за краткосрочно пребиваване
10.89.17Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека
10.84Хранителни подправки и овкусители
20.12.12Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди
10.72.11Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия