Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
58.12.2Указатели, справочници и адресни списъци в онлайн режим
58.12.20Указатели, справочници и адресни списъци в онлайн режим
58.12.1Указатели, справочници и адресни списъци, печатни или електронни
58.12.10Указатели, справочници и адресни списъци, печатни или електронни
27.11.21Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт
27.11.2Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт; други двигатели за променлив ток; генератори за променлив ток (алтернатори)
16.21.21Уплътнен дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили
07.21Уранови и ториеви руди
07.21.1Уранови и ториеви руди и техните концентрати
07.21.10Уранови и ториеви руди и техните концентрати
26.51.52Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове
26.51.43Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство
26.51.5Уреди за проверка на други физични характеристики
26.51.65Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични
26.51.41Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения
26.51.45Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д.
26.51.4Уреди и апарати за измерване на електрически величини или на йонизиращи лъчения
26.51Уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
26.52.24Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател
26.51.1Уреди и апарати за навигация, метеорология, геофизика и подобни уреди и апарати
28.29.3Уреди и апарати за претегляне и измерване
26.51.53Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д.
26.51.44Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника
26.51.66Уреди и машини за измерване или проверка, н.д.
20.14.43Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни
94.99.1Услуги (без отпускане на безвъзмездна помощ) на други организации с нестопанска цел, н.д.
84.21Услуги в областта на външните работи
84.21.1Услуги в областта на външните работи
84.21.11Услуги в областта на външните работи, дипломатически и консулски услуги в чужбина
84.22.11Услуги в областта на въоръжените сили
74.10.11Услуги в областта на вътрешния дизайн
84.22.12Услуги в областта на гражданската защита
84.24Услуги в областта на обществения ред и сигурност
84.24.1Услуги в областта на обществения ред и сигурност
84.22Услуги в областта на отбраната
84.22.1Услуги в областта на отбраната
84.23Услуги в областта на правосъдието
84.23.1Услуги в областта на правосъдието
74.10.12Услуги в областта на промишления дизайн
80.20Услуги в областта на технически системи за сигурност
80.20.1Услуги в областта на технически системи за сигурност
80.20.10Услуги в областта на технически системи за сигурност
28.23.91Услуги за производство на офис техника без компютърната
16.29.91Услуги за производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене
16.29.9Услуги за производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене
28.23.9Услуги за производството на офис техника без компютърната; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на офис техника без компютърната
63.12Услуги на web портали
52.21.21Услуги на автогари
91.01.12Услуги на архиви
94.99.16Услуги на асоциации, занимаващи се с културна и развлекателна дейност
86.90.16Услуги на банки за кръв, сперма и органи за трансплантация
91.01.11Услуги на библиотеки
91.01Услуги на библиотеки и архиви
91.01.1Услуги на библиотеки и архиви
94.11Услуги на бизнес организации и организации на работодатели
94.11.1Услуги на бизнес организации и организации на работодатели
94.11.10Услуги на бизнес организации и организации на работодатели
86.10Услуги на болници
86.10.1Услуги на болници
91.04.11Услуги на ботанически и зоологически градини
91.04Услуги на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
91.04.1Услуги на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
66.12.13Услуги на бюра за обмяна на валута
56.10.12Услуги на вагон-ресторанти и ресторанти на кораби
85.42.4Услуги на висшето образование на образователна и научна степен "доктор"
85.42.3Услуги на висшето образование на образователно-квалификационна степен "магистър"
85.42.2Услуги на висшето образование на образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър" и "бакалавър"
85.42.1Услуги на висшето образование по краткосрочни програми
02.10.2Услуги на горските разсадници
02.10.20Услуги на горските разсадници
96.03Услуги на гробищни паркове и крематориуми
96.03.1Услуги на гробищни паркове и крематориуми
96.03.11Услуги на гробищни паркове и погребални агенции, услуги по кремация и урнополагане
88.91.11Услуги на детски ясли и подобни заведения, без услугите на дневни центрове за деца с увреждания
88.10.15Услуги на дневни центрове за възрастни с увреждания
88.91.12Услуги на дневни центрове за деца и младежи с увреждания
88.10.12Услуги на дневни центрове за стари хора
97.00Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.00.1Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.00.11Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за гледане на деца
97.00.14Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за оказване на помощ при ежедневното поддържане на домакинството
97.00.13Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за подпомагане на възрастни с физически увреждания, без здравни грижи
97.00.12Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за подпомагане на стари хора, без здравни грижи
49.39Услуги на друг пътнически сухопътен транспорт, н.д.
38.21.22Услуги на други депа за отпадъци
56.10.19Услуги на други заведения за хранене
55.90Услуги на други места за настаняване
55.90.1Услуги на други места за настаняване
55.90.19Услуги на други места за настаняване, н.д.
94.99Услуги на други организации с нестопанска цел, н.д.
94.99.17Услуги на други сдружения и фондации за развитие на обществото
84.12.13Услуги на държавното управление в областта на жилищната и градоустройствената политика
84.12.12Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването
84.12Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
84.12.1Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
84.12.11Услуги на държавното управление в областта на образованието
84.12.14Услуги на държавното управление в областта на отдиха, културата, спорта и религията
84.13Услуги на държавното управление в областта на стопанската дейност
84.13.1Услуги на държавното управление в областта на стопанската дейност
84.11.14Услуги на държавното управление в областта на фундаменталните изследвания
84.13.13Услуги на държавното управление за развитие на добива, производството и строителството
84.13.12Услуги на държавното управление за развитие на енергетиката
84.13.11Услуги на държавното управление за развитие на селското, горското и рибното стопанство
84.13.14Услуги на държавното управление за развитие на транспорта и далекосъобщенията
84.13.16Услуги на държавното управление за развитие на туризма
84.13.15Услуги на държавното управление за развитие на търговията, хотелиeрството и ресторантьорството
79.90.2Услуги на екскурзоводи
79.90.20Услуги на екскурзоводи
56.10.13Услуги на заведения за хранене на самообслужване
84.11.11Услуги на законодателната и изпълнителната власт
66.22Услуги на застрахователни брокери и агенти
66.22.1Услуги на застрахователни брокери и агенти
66.22.10Услуги на застрахователни брокери и агенти
93.19.12Услуги на индивидуални спортисти, работещи за собствена сметка
63.91Услуги на информационни агенции
63.91.1Услуги на информационни агенции
63.91.12Услуги на информационни агенции по предоставяне на информация на аудио-визуални средства за масова информация
63.91.11Услуги на информационни агенции по предоставяне на информация на печатни средства за масова информация
50.30.13Услуги на кораби за туристически пътувания и пътувания за разглеждане на забележителности по вътрешни водни пътища
51.22Услуги на космическия транспорт
51.22.1Услуги на космическия транспорт
55.30.11Услуги на къмпинги
55.30Услуги на къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.30.1Услуги на къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
52.23.11Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж
52.23.1Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж; контрол на въздушното движение; други спомагателни услуги, свързани с въздушния транспорт
86.90.15Услуги на медицински лаборатории
79.12.12Услуги на мениджъри, работещи за собствена сметка по организиране на концертни турнета
94.99.15Услуги на младежки асоциации
96.09.13Услуги на монетни машини, н.д.
91.02Услуги на музеи
85.52.12Услуги на музикални школи и учители по музика
85.20.1Услуги на началното образование
46.90Услуги на неспециализираната търговия на едро
46.90.1Услуги на неспециализираната търговия на едро
46.90.10Услуги на неспециализираната търговия на едро
46.39.12Услуги на неспециализираната търговия на едро с незамразени хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.39Услуги на неспециализираната търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.39.1Услуги на неспециализираната търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.39.11Услуги на неспециализираната търговия на едро със замразени хранителни стоки
94.99.12Услуги на организации за защита на околната среда
94.99.11Услуги на организации, защитаващи човешките права
80.10.12Услуги на охранители
93.29.11Услуги на паркове за отдих и експлоатация на плажове
56.30Услуги на питейни заведения
56.30.1Услуги на питейни заведения
56.30.10Услуги на питейни заведения
38.11.69Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на други неопасни отпадъци
38.11.6Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на неопасни отпадъци
38.11.61Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на неопасни рециклируеми отпадъци
38.12.3Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на опасни отпадъци
38.12.30Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на опасни отпадъци
94.92Услуги на политически организации
94.92.1Услуги на политически организации
94.92.10Услуги на политически организации
84.24.11Услуги на полицията
53.10Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
53.10.1Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
85.10.1Услуги на предучилищното образование
85.10.10Услуги на предучилищното образование
91.04.12Услуги на природни паркове и резервати и опазване на биоразнообразието
85.31.1Услуги на прогимназиалното общо образование
85.32.1Услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение
94.12Услуги на професионални организации
94.12.1Услуги на професионални организации
94.12.10Услуги на професионални организации
85.41.1Услуги на професионалното обучение и друго образование след средно образование, но не висше
51.10Услуги на пътническия въздушен транспорт
51.10.1Услуги на пътническия въздушен транспорт
49.31Услуги на пътническия градски и крайградски сухопътен транспорт
49.10Услуги на пътническия железопътен транспорт, междуселищен и международен
49.10.1Услуги на пътническия железопътен транспорт, междуселищен и международен
50.10Услуги на пътническия морски и крайбрежен транспорт
50.10.1Услуги на пътническия морски и крайбрежен транспорт
49.32Услуги на пътническия таксиметров транспорт
49.32.1Услуги на пътническия таксиметров транспорт
50.30Услуги на пътническия транспорт по вътрешни водни пътища
50.30.1Услуги на пътническия транспорт по вътрешни водни пътища
38.21.21Услуги на регламентирани депа за отпадъци
73.11Услуги на рекламни агенции
73.11.1Услуги на рекламни агенции
94.91Услуги на религиозни организации
94.91.1Услуги на религиозни организации
94.91.10Услуги на религиозни организации
56.10Услуги на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.10.1Услуги на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.10.11Услуги на ресторанти с пълно обслужване
94.99.14Услуги на сдружения и фондации за развитие на обществото
94.20Услуги на синдикални организации
94.20.1Услуги на синдикални организации
94.20.10Услуги на синдикални организации
55.90.13Услуги на спални вагони и подобни услуги в други превозни средства
46.76Услуги на специализираната търговия на едро с други междинни продукти
46.76.1Услуги на специализираната търговия на едро с други междинни продукти
46.38Услуги на специализираната търговия на едро с други хранителни стоки
80.10.11Услуги на специални автомобили за транспортиране на ценни пратки
86.90.14Услуги на спешния медицински транспорт
93.12Услуги на спортни клубове
93.12.1Услуги на спортни клубове
93.12.10Услуги на спортни клубове
85.31.2Услуги на средното общо образование
85.32.2Услуги на средното професионално образование и обучение
87.10Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
87.10.1Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
87.10.10Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
56.29.2Услуги на столове
56.29.20Услуги на столове
85.52.11Услуги на танцови школи и учители по танци
90.03Услуги на творческата дейност в областта на литературата и изкуствата
90.03.1Услуги на творческата дейност в областта на литературата и изкуствата
82.20Услуги на телефонни центрове (колцентрове)
82.20.1Услуги на телефонни центрове (колцентрове)
82.20.10Услуги на телефонни центрове (колцентрове)
55.30.12Услуги на терени за каравани и къмпинг-автомобили
49.41Услуги на товарния автомобилен транспорт
49.41.1Услуги на товарния автомобилен транспорт
51.21Услуги на товарния въздушен транспорт
51.21.1Услуги на товарния въздушен транспорт
49.20Услуги на товарния железопътен транспорт
49.20.1Услуги на товарния железопътен транспорт
50.20Услуги на товарния морски и крайбрежен транспорт
50.20.1Услуги на товарния морски и крайбрежен транспорт
50.40Услуги на товарния транспорт по вътрешни водни пътища
50.40.1Услуги на товарния транспорт по вътрешни водни пътища
49.50Услуги на тръбопроводния транспорт
49.50.1Услуги на тръбопроводния транспорт
79.11Услуги на туристически агенции
79.11.2Услуги на туристически агенции по резервации, свързани с настаняване, развлекателни плавания и организирани пътувания
79.11.1Услуги на туристически агенции по транспортни резервации
79.12Услуги на туроператори
79.12.1Услуги на туроператори
79.12.11Услуги на туроператори по изготвяне и продажба на организирани пътувания с обща цена
93.21Услуги на увеселителни и тематични паркове
93.21.1Услуги на увеселителни и тематични паркове
93.21.10Услуги на увеселителни и тематични паркове
93.13Услуги на фитнес центрове и зали
93.13.1Услуги на фитнес центрове и зали
93.13.10Услуги на фитнес центрове и зали
65.30Услуги на фондове за допълнително пенсионно осигуряване
65.30.1Услуги на фондове за допълнително пенсионно осигуряване
64.30Услуги на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.30.1Услуги на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.30.10Услуги на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
55.10Услуги на хотели и подобни места за настаняване
85.52.13Услуги на художествени школи и учители в областта на изящните изкуства
64.11Услуги на централната банка
64.11.1Услуги на централната банка
64.11.10Услуги на централната банка
70.10Услуги на централни офиси
70.10.1Услуги на централни офиси
70.10.10Услуги на централни офиси
85.59.12Услуги на центрове за обучение по информационни технологии
61.20.11Услуги на частни мрежи за безжични далекосъобщителни системи
61.10.13Услуги на частни мрежи за фиксирани далекосъобщителни системи
85.59.11Услуги на школи и училища за езиково обучение
85.53.12Услуги на школи и училища за летателно обучение и обучение по корабоводене
85.53.11Услуги на школи и училища за обучение на водачи на автомобили
85.51.10Услуги на школи, клубове, треньори и учители в областта на спорта и активния отдих
84.13.18Услуги от общ характер за развитие на стопанската дейност
86.22.11Услуги по анализ и тълкуване на образни изследвания (образна диагностика)
13.30.13Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. oблекло)
74.90.12Услуги по бизнес посредничество и оценяване, без услугите за недвижими имоти и застраховките
96.01.14Услуги по боядисване
25.50.13Услуги по валцуване на метал
50.20.22Услуги по влачене или тласкане в морски и крайбрежни води
50.40.22Услуги по влачене или тласкане по вътрешни водни пътища
69.20.24Услуги по водене на ведомости
69.20.23Услуги по водене на счетоводство
78.20.19Услуги по временно наемане и предоставяне на друг персонал
78.20.12Услуги по временно наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси
78.20.16Услуги по временно наемане и предоставяне на медицински персонал
78.20.11Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии и далекосъобщенията
78.20.13Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и търговските сделки
78.20.15Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал за хотелиерството и ресторантьорството
78.20.14Услуги по временно наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността, строителството, транспорта или складирането
09.10.13Услуги по втечняване и повторно превръщане в газ на природния газ с цел транспортиране, извършвани на мястото на добива
18.20.2Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи
18.20.20Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи
18.20Услуги по възпроизвеждане на записани носители
18.20.1Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи
18.20.10Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи
18.20.3Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер
18.20.30Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер
30.20.91Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони
30.20.9Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на локомотиви, мотриси и вагони
74.20.32Услуги по възстановяване и ретуширане на фотографии
81.22.12Услуги по външно почистване на сгради, производствени машини и друго промишлено почистване, н.д.
74.10.1Услуги по вътрешен и промишлен дизайн и други специализирани услуги в областта на дизайна
96.01.13Услуги по гладене
88.91.13Услуги по гледане на деца
71.11.3Услуги по градоустройствено и териториално устройствено планиране
71.11.31Услуги по градоустройствено планиране
65.30.12Услуги по групово допълнително пенсионно осигуряване
68.20.11Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени жилищни имоти
68.20Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
68.20.1Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
68.20.12Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени нежилищни имоти
77.12.11Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на автомобили за превоз на товари, без водач
77.35Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
77.35.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
77.35.10Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
77.29Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
77.29.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
77.29.19Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи, н.д.
77.39.19Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение н.д., без оператор
77.39Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, н.д.
77.39.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, н.д.
77.12.19Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други сухопътни превозни средства, без водач
77.39.12Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на карго контейнери
77.33.12Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на компютърна техника, без оператор
77.39.14Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на комуникационна техника, без оператор
77.11Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
77.11.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
77.11.10Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
77.29.16Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и инструменти за домакинска употреба
77.31Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горското стопанство, без оператор
77.31.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горското стопанство, без оператор
77.31.10Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горското стопанство, без оператор
77.32Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
77.32.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
77.32.10Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
77.29.12Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мебели, битови елекроуреди и други домакински прибори и вещи
77.39.13Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мотоциклети, моторни каравани и ремаркета, без водач
77.29.13Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на музикални инструменти
77.21Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
77.21.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
77.21.10Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
77.33Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
77.33.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
77.33.11Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника, без компютри
77.34Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
77.34.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
77.34.10Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
77.39.11Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на релсови превозни средства, без водач
77.29.14Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на спално бельо, покривки и подобни изделия
77.12Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
77.12.1Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
77.29.15Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на текстилни изделия, облекло и обувки
77.29.11Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на телевизори, радиоприемници и друга аудио- и видеотехника и принадлежности
49.39.31Услуги по даване под наем на автобуси с водач
77.22Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
77.22.1Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
77.22.10Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
51.10.2Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на пътници, с екипаж
51.10.20Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на пътници, с екипаж
51.21.2Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на товари, с екипаж
51.21.20Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на товари, с екипаж
49.32.12Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач
50.10.2Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
50.10.20Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
50.20.21Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж
50.20.2Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж; услуги по влачене или тласкане в морски и крайбрежни води
50.30.2Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
50.30.20Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
50.40.21Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж
50.40.2Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж; услуги по влачене или тласкане по вътрешни водни пътища
49.41.2Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач
49.41.20Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач
69.20.32Услуги по данъчно планиране на физически лица
81.29.11Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
73.11.12Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали по пощата
18.12.16Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия
88.91Услуги по дневни грижи за малки деца
88.91.1Услуги по дневни грижи за малки деца
66.19.31Услуги по доверително (фидуциарно) управление
66.19.3Услуги по доверително управление и попечителство
31.09.91Услуги по довършване на нови мебели (без тапициране на столове и седалки)
31.09.9Услуги по довършване на нови мебели; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други мебели
96.01.15Услуги по домовете за почистване на текстилни изделия и облекло
25.61.22Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал
64.92Услуги по други форми на предоставяне на кредит
64.92.1Услуги по други форми на предоставяне на кредит от институции, различни от паричните финансови институции
25.62.2Услуги по друго механично обработване на метал
25.62.20Услуги по друго механично обработване на метал
13.30.19Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)
25.61.2Услуги по друго обработване на метал
64.19Услуги по друго парично посредничество
64.19.3Услуги по друго парично посредничество, н.д.
64.19.30Услуги по друго парично посредничество, н.д.
84.30Услуги по държавно обществено осигуряване
84.30.1Услуги по държавно обществено осигуряване
84.30.13Услуги по държавно обществено осигуряване поради безработица, вкл. по управление на фонда и обезщетенията
84.30.11Услуги по държавно обществено осигуряване поради временна намалена работоспособност, майчинство или временна неработоспособност
84.30.12Услуги по държавно обществено осигуряване, свързано с държавни пенсионни програми (поради старост, инвалидност и смърт)
84.30.14Услуги по държавно обществено осигуряване, свързано със семейни и детски надбавки и облекчения
90.04Услуги по експлоатация на зали за представления
90.04.1Услуги по експлоатация на зали за представления
90.04.10Услуги по експлоатация на зали за представления
92.00.12Услуги по експлоатация на игрални автомати
52.21Услуги по експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
52.22.11Услуги по експлоатация на морски пристанища, без обработка на товари и услуги по навигационно осигуряване
93.29.22Услуги по експлоатация на развлекателни игрални автомати
52.22.12Услуги по експлоатация на речни пристанища, без обработка на товари и услуги по навигационно осигуряване
93.11Услуги по експлоатация на спортни обекти и съоръжения
93.11.1Услуги по експлоатация на спортни обекти и съоръжения
93.11.10Услуги по експлоатация на спортни обекти и съоръжения
59.20.12Услуги по запис на живо от мястото на събитието
65.12.32Услуги по застраховане на летателни средства
65.12.34Услуги по застраховане на плавателни съдове
65.12.3Услуги по застраховане на плавателни, летателни и други превозни средства и застраховка на товари по време на превоз
65.12.31Услуги по застраховане на релсови превозни средства
65.12.2Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства
94.99.13Услуги по защита и подпомагане на специални групи
59.20.11Услуги по звукозаписване
59.20.1Услуги по звукозаписване и запис на живо от мястото на събитието; звукозаписни оригинали
59.20Услуги по звукозаписване и издаване на музика
13.30.11Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди
13.30.12Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. oблекло)
38.21.23Услуги по изгаряне на неопасни отпадъци
82.19.13Услуги по изготвяне на документи и други специализирани помощни офис услуги
58.13Услуги по издаване на вестници
58.19.1Услуги по издаване на други печатни материали
58.29Услуги по издаване на други програмни продукти
58.11Услуги по издаване на книги
58.21Услуги по издаване на компютърни игри
59.20.3Услуги по издаване на музика
58.14Услуги по издаване на списания и други периодични издания
58.12Услуги по издаване на указатели, справочници и адресни списъци
37.00.12Услуги по изпразване и почистване на отпадъчни води от септични ями и резервоари
73.20.2Услуги по изследване на общественото мнение
73.20.20Услуги по изследване на общественото мнение
66.21Услуги по изчисляване на застрахователните рискове и оценка на щетите
66.21.1Услуги по изчисляване на застрахователните рискове и оценка на щетите
66.21.10Услуги по изчисляване на застрахователните рискове и оценка на щетите
65.30.11Услуги по индивидуално допълнително пенсионно осигуряване
33.20.7Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д.
33.20.70Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д.
33.20.29Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д.
33.20.39Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д.
33.20.12Услуги по инсталиране на други метални изделия, без машини и оборудване
33.20.5Услуги по инсталиране на електрически съоръжения
33.20.50Услуги по инсталиране на електрически съоръжения
33.20.4Услуги по инсталиране на електронни и оптични уреди и апарати
62.09.1Услуги по инсталиране на компютри и периферни устройства
62.09.10Услуги по инсталиране на компютри и периферни устройства
33.20.34Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството
33.20.32Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал
33.20.31Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство
33.20.36Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
33.20.37Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
33.20.38Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук
33.20Услуги по инсталиране на машини и оборудване
33.20.33Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството
33.20.35Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
33.20.2Услуги по инсталиране на машини с общо предназначение
33.20.3Услуги по инсталиране на машини със специално предназначение
33.20.1Услуги по инсталиране на метални изделия, без машини и оборудване
33.20.6Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси
33.20.60Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси
33.20.21Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната
33.20.11Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал
33.20.42Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати
33.20.41Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди
25.50.11Услуги по коване на метал
25.50.1Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал
25.50Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал; продукти от праховометалургични материали
62.01Услуги по компютърно програмиране
66.19.22Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
64.92.16Услуги по кредитни карти, предоставяни от институции, различни от паричните финансови институции
64.19.26Услуги по кредитни карти, предоставяни от парични финансови институции
24.54Услуги по леене на други метали
24.54.1Услуги по леене на други метали
24.54.10Услуги по леене на други метали
24.51.11Услуги по леене на ковък чугун
24.53Услуги по леене на леки метали
24.53.1Услуги по леене на леки метали
24.53.10Услуги по леене на леки метали
24.51.13Услуги по леене на сив чугун
24.52Услуги по леене на стомана
24.52.1Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях
24.52.10Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях
24.51.12Услуги по леене на сферографитен чугун
24.51Услуги по леене на чугун
24.51.1Услуги по леене на чугун, без тръби и кухи профили от чугун
59.13.1Услуги по лицензиране и разпространение на кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
77.40.19Услуги по лицензиране на правото за използване на друга интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
58.19.3Услуги по лицензиране на правото за използване на други печатни материали
58.19.30Услуги по лицензиране на правото за използване на други печатни материали
77.40Услуги по лицензиране на правото за използване на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
77.40.1Услуги по лицензиране на правото за използване на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
77.40.13Услуги по лицензиране на правото за използване на информация, свързана с проучване и оценяване на подземни богатства
58.11.6Услуги по лицензиране на правото за използване на книги
58.11.60Услуги по лицензиране на правото за използване на книги
58.29.5Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърен софтуер
58.29.50Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърен софтуер
58.21.4Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърни игри
58.21.40Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърни игри
59.20.4Услуги по лицензиране на правото за използване на музикални оригинали
59.20.40Услуги по лицензиране на правото за използване на музикални оригинали
77.40.11Услуги по лицензиране на правото за използване на продукти, резултат на изследвания и разработки
77.40.12Услуги по лицензиране на правото за използване на регистрирани марки и франчайзи
58.14.4Услуги по лицензиране на правото за използване на списания и други периодични издания
58.14.40Услуги по лицензиране на правото за използване на списания и други периодични издания
58.12.3Услуги по лицензиране на правото за използване на указатели, справочници и адресни списъци
58.12.30Услуги по лицензиране на правото за използване на указатели, справочници и адресни списъци
59.13.11Услуги по лицензиране на правото за използване на филми и приходите от тях
39.00.21Услуги по локализиране и ограничаване, контрол и мониторинг и други услуги по възстановяване на замърсените места
64.92.11Услуги по междуотраслово отпускане на кредити от институции, различни от паричните финансови институции
25.62Услуги по механично обработване на метал
25.61.11Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал
25.61.12Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал
25.61.1Услуги по нанасяне на покритие върху метал
55.20.12Услуги по настаняване в съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на "time-share")
55.10.1Услуги по настаняване в хотели и подобни места с ежедневно обслужване, без услуги по настаняване в съсобствени обекти, с поделено ползване във времето
55.10.10Услуги по настаняване в хотели и подобни места с ежедневно обслужване, без услуги по настаняване в съсобствени обекти, с поделено ползване във времето
55.90.12Услуги по настаняване за работници в работнически общежития
55.90.11Услуги по настаняване за студенти в студентски общежития или интернати
81.21.11Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на жилищни сгради
81.21.12Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на нежилищни сгради
81.21Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на сгради
81.21.1Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на сгради
46.19Услуги по неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
46.19.1Услуги по неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
46.19.10Услуги по неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
38.22.29Услуги по обезвреждане на други опасни отпадъци
38.21.2Услуги по обезвреждане на неопасни отпадъци
38.22.2Услуги по обезвреждане на радиоактивни и други опасни отпадъци
38.22.21Услуги по обезвреждане на радиоактивни отпадъци
13.30Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло
13.30.1Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло
29.20.5Услуги по оборудване на каравани и подвижни къщи
29.20.50Услуги по оборудване на каравани и подвижни къщи
30.11.92Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения
66.19.1Услуги по обработка и клиринг на сделки с ценни книжа
66.19.10Услуги по обработка и клиринг на сделки с ценни книжа
66.19.92Услуги по обработка и клиринг на финансови операции
63.11.11Услуги по обработка на данни
63.11.1Услуги по обработка на данни, хостинг за софтуерни приложения и други услуги по доставяне на информационна инфраструктура
63.11Услуги по обработка на данни, хостинг и други подобни услуги
52.24.13Услуги по обработка на други товари в пристанища
52.24.19Услуги по обработка на други товари, без тези на пристанища
52.24.11Услуги по обработка на контейнери в пристанища
52.24.12Услуги по обработка на контейнери, без тези на пристанища
52.24Услуги по обработка на товари
52.24.1Услуги по обработка на товари
74.20.31Услуги по обработка на фотографски филми
86.90.17Услуги по образни изследвания, без тълкуване на резултатите
84.11Услуги по общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище
84.11.1Услуги по общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище
84.11.13Услуги по общоикономическо и социално планиране и статистически услуги
69.20.4Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация
69.20.40Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация
91.03Услуги по опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
91.03.1Услуги по опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
91.03.10Услуги по опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
82.92Услуги по опаковане и пакетиране
82.92.1Услуги по опаковане и пакетиране
82.92.10Услуги по опаковане и пакетиране
10.20.91Услуги по опушване и други начини на преработка и консервиране на рибни продукти
10.20.9Услуги по опушване и други начини на преработка и консервиране на рибни продукти; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на риба, ракообразни и мекотели, преработени и консервирани
93.29.21Услуги по организиране и провеждане на светлинни и звукови шоупрограми, представления с фойерверки
82.30.11Услуги по организиране на конгреси и конференции
82.30Услуги по организиране на конгреси и търговски изложения
82.30.1Услуги по организиране на конгреси и търговски изложения
82.30.12Услуги по организиране на търговски изложения и панаири
88.99.11Услуги по ориентиране и консултиране н.д., насочени към децата
96.09.12Услуги по осигуряване на компаньонки
61.20.41Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез безжични мрежи
61.10.42Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.20.42Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез безжични мрежи
61.10.43Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
30.30.6Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели
30.30.60Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели
37.00.11Услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води
94.99.2Услуги по отпускане на безвъзмездна помощ от организации с нестопанска цел
94.99.20Услуги по отпускане на безвъзмездна помощ от организации с нестопанска цел
39.00.14Услуги по отстраняване на замърсявания в сгради
81.30.11Услуги по оформяне и поддържане на домашни озеленени площи
81.30.12Услуги по оформяне и поддържане на други озеленени площи
81.30Услуги по оформяне и поддържане на озеленени площи
81.30.1Услуги по оформяне и поддържане на озеленени площи
39.00.13Услуги по очистване и възстановяване на въздуха
52.21.24Услуги по паркиране
71.11.41Услуги по паркова архитектура
71.11.4Услуги по паркова архитектура и консултантски услуги по паркова архитектура
18.11Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично
18.11.1Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично
18.11.10Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично
18.12.13Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично
18.12Услуги по печатане на други издания и печатни продукти
18.12.1Услуги по печатане на други издания и печатни продукти
18.12.19Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д.
18.12.15Услуги по печатане на етикети
18.12.14Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички
18.12.11Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни
18.12.12Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали
74.30.11Услуги по писмени преводи
23.13.91Услуги по повърхностна обработка на домакинско стъкло
23.19.91Услуги по повърхностна обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
23.19.9Услуги по повърхностна обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
23.13.9Услуги по повърхностна обработка на опаковки и домакинско стъкло; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки и домакинско стъкло
23.13.92Услуги по повърхностна обработка на опаковки от стъкло
16.21.91Услуги по повърхностна обработка на шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина
16.21.9Услуги по повърхностна обработка на шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фурнирни листове и дървесни плочи
25.61Услуги по повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
18.14Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането
18.14.1Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането
18.14.10Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането
18.13Услуги по подготовка за печат и предпечатни услуги
13.10.93Услуги по подготовка на естествените текстилни влакна за предене
96.04Услуги по поддържане на добро физическо състояние
96.04.1Услуги по поддържане на добро физическо състояние
96.04.10Услуги по поддържане на добро физическо състояние
84.25Услуги по пожарна безопасност и защита при бедствия
84.25.1Услуги по пожарна безопасност и защита при бедствия
68.10.15Услуги по покупка и продажба на други собствени поземлени имоти, непредназначени за строителство
68.10.11Услуги по покупка и продажба на собствени жилищни сгради и прилежащата им земя
68.10Услуги по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
68.10.1Услуги по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
68.10.14Услуги по покупка и продажба на собствени нежилищни сгради и прилежащата им земя
68.10.13Услуги по покупка и продажба на собствени поземлени имоти, предназначени за строителство
68.10.12Услуги по покупка и продажба на съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на "time-share")
95.29.11Услуги по поправка и корекция на облекло и текстилни изделия за домакинството
95.25.12Услуги по поправка на бижута
95.23Услуги по поправка на обувки и кожени изделия
95.23.1Услуги по поправка на обувки и кожени изделия
95.23.10Услуги по поправка на обувки и кожени изделия
74.20.21Услуги по портретно фотографиране
39.00.1Услуги по почистване и възстановяване
39.00.12Услуги по почистване и възстановяване на повърхностни води
39.00.11Услуги по почистване и възстановяване на почви и подземни води
81.22.13Услуги по почистване на пещи и комини
81.22.11Услуги по почистване на прозорци
81.29.12Услуги по почистване на улици, отстраняване на сняг и лед
96.01Услуги по пране и химическо чистене
96.01.1Услуги по пране и химическо чистене
96.01.11Услуги по пране с монетни машини на самообслужване
61.20.3Услуги по предаване на данни чрез безжични далекосъобщителни мрежи
61.20.30Услуги по предаване на данни чрез безжични далекосъобщителни мрежи
61.10.3Услуги по предаване на данни чрез фиксирани далекосъобщителни мрежи
61.10.30Услуги по предаване на данни чрез фиксирани далекосъобщителни мрежи
64.19.2Услуги по предоставяне на кредити от парични финансови институции
64.92.13Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на жилищна собственост от институции, различни от паричните финансови институции
64.19.23Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на жилищна собственост от парични финансови институции
64.92.14Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на нежилищна собственост от институции, различни от паричните финансови институции
64.19.24Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на нежилищна собственост от парични финансови институции
64.19.21Услуги по предоставяне на междуотраслови кредити от парични финансови институции
64.92.12Услуги по предоставяне на потребителски кредити от институции, различни от паричните финансови институции
64.19.22Услуги по предоставяне на потребителски кредити от парични финансови институции
78.20Услуги по предоставяне на работна сила за временна заетост
78.20.1Услуги по предоставяне на работна сила за временна заетост
64.92.15Услуги по предоставяне на фирмени кредити от институции, различни от паричните финансови институции
64.19.25Услуги по предоставяне на фирмени кредити от парични финансови институции
18.13.1Услуги по предпечатна подготовка
18.13.10Услуги по предпечатна подготовка
65.20.23Услуги по презастраховане на плавателни, летателни и други превозни средства
65.20.2Услуги по презастраховане на превозни средства и на имущество
49.42Услуги по преместване
49.42.1Услуги по преместване
49.42.11Услуги по преместване за домакинства
61.10.1Услуги по пренос на данни и съобщения
35.12Услуги по пренос на електрическа енергия
35.12.1Услуги по пренос на електрическа енергия
35.12.10Услуги по пренос на електрическа енергия
32.99.6Услуги по препариране
32.99.60Услуги по препариране
30.11.9Услуги по преустройство и оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове, без тези за отдих
30.11.91Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения
36.00.2Услуги по пречистване и доставяне на вода чрез главни водопроводи/канали
36.00.20Услуги по пречистване и доставяне на вода чрез главни водопроводи/канали
56.29.1Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по договор
56.29.19Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по договор за други потребители
56.29.11Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по договор за транспортни компании
56.21.1Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по конкретен повод
56.21.11Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по конкретен повод за домакинства
56.21.19Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по конкретен повод за предприятия и институции
56.21Услуги по приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
69.10.18Услуги по провеждане на търгове
69.20.21Услуги по проверка на счетоводната отчетност
74.90.11Услуги по проверки на фактури и други документи и информация за товарните тарифи
73.12Услуги по продажба на медийно време и място за реклама
73.12.12Услуги по продажба на радио- и телевизионно рекламно място или време срещу заплащане (по договор или еднократно)
73.12.11Услуги по продажба на рекламно място в печатни издания срещу заплащане (по договор или еднократно)
73.12.13Услуги по продажба на рекламно място или време в интернет срещу заплащане (по договор или еднократно)
73.12.1Услуги по продажба на рекламно място или време срещу заплащане (по договор или еднократно)
90.02.12Услуги по продуциране и организиране на музикални и сценични произведения на живо
71.11.33Услуги по проектиране и общо планиране
62.01.1Услуги по проектиране и разработване на информационни технологии
62.01.12Услуги по проектиране и разработване на потребителски мрежи и системи
62.01.11Услуги по проектиране и разработване на софтуерни приложения
59.14Услуги по прожектиране на филми
59.14.1Услуги по прожектиране на филми
59.14.10Услуги по прожектиране на филми
22.29.91Услуги по производство на други изделия от пластмаси
22.29.9Услуги по производство на други изделия от пластмаси; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от пластмаси
59.11.13Услуги по производство на други телевизионни предавания
59.11.11Услуги по производство на кинематографски филми
59.11.1Услуги по производство на кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
59.11.12Услуги по производство на рекламни филми, видеоклипове и друга видеопродукция
59.11Услуги по производство на филми и телевизионни предавания
73.20.1Услуги по проучване на пазари
73.20Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение
73.20.14Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията
73.20.12Услуги по проучване на пазари: еднократни изследвания на количествени характеристики
73.20.11Услуги по проучване на пазари: изследвания на качествени характеристики
73.20.13Услуги по проучване на пазари: продължаващи и регулярни изследвания на количествени характеристики
88.99.13Услуги по професионална реадаптация за безработни лица
88.10.13Услуги по професионална рехабилитация за хора с увреждания
85.59.13Услуги по професионално обучение, н.д.
38.31.12Услуги по разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, компютри, телевизори и друго оборудване
38.31Услуги по разкомплектоване на отпадъци
38.31.1Услуги по разкомплектоване на отпадъци (от вида на превозни средства и оборудване)
82.19.11Услуги по размножаване
79.90.31Услуги по размяна на "периоди от време" в съсобствени ваканционни обекти (при условията на "time-share")
35.22Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
35.22.1Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
35.22.10Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
35.13Услуги по разпределение на електрическа енергия
35.13.1Услуги по разпределение на електрическа енергия
35.13.10Услуги по разпределение на електрическа енергия
61.10.51Услуги по разпространение на базов пакет програми до дома на клиента чрез кабелна инфраструктура
61.10.52Услуги по разпространение на пакет програми по избор до дома на клиента чрез кабелна инфраструктура
61.30.2Услуги по разпространение на програми до дома на клиента по сателит
61.30.20Услуги по разпространение на програми до дома на клиента по сателит
61.20.5Услуги по разпространение на програми до дома на клиента чрез безжични мрежи
61.20.50Услуги по разпространение на програми до дома на клиента чрез безжични мрежи
61.10.5Услуги по разпространение на програми до дома на клиента чрез кабелна инфраструктура
61.10.53Услуги по разпространение на програми по системата "плати, за да гледаш" до дома на клиента чрез кабелна инфраструктура
59.13Услуги по разпространение на филми и телевизионни предавания
38.31.11Услуги по разрушаване/нарязване на кораби
80.30Услуги по разследване и издирване
80.30.1Услуги по разследване и издирване
80.30.10Услуги по разследване и издирване
29.20.4Услуги по реконструкция, сглобяване и оборудване на каросерии за автомобили
29.20.40Услуги по реконструкция, сглобяване и оборудване на каросерии за автомобили
33.16Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
33.16.1Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
33.16.10Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
33.11.14Услуги по ремонт и поддържане на въоръжение и боеприпаси
33.12.19Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д.
33.12.29Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д.
33.11.19Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия
33.17Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства
33.17.1Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства
33.17.19Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства, н.д.
33.14.19Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
33.13.19Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати
33.14.11Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори, трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
33.14.1Услуги по ремонт и поддържане на електрически съоръжения
33.13.1Услуги по ремонт и поддържане на електронни и оптични уреди и апарати
33.13.12Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
33.12.13Услуги по ремонт и поддържане на лагери, предавки и съединители
33.17.11Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони
33.12.24Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителството
33.12.22Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал
33.12.28Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук
33.12.21Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство
33.12.26Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
33.12.27Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
33.12.23Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството
33.12.25Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
33.12.1Услуги по ремонт и поддържане на машини с общо предназначение
33.12.2Услуги по ремонт и поддържане на машини със специално предназначение
33.11.1Услуги по ремонт и поддържане на метални изделия
33.11.11Услуги по ремонт и поддържане на метални конструкции
95.29.13Услуги по ремонт и поддържане на музикални инструменти, без органи и старинни музикални инструменти
33.12.16Услуги по ремонт и поддържане на офис техника, без компютърната
33.11.13Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление
33.12.14Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки
33.15Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове
33.15.1Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове
33.15.10Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове
33.12.15Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини
33.12.17Услуги по ремонт и поддържане на преносими инструменти с вграден двигател
33.12.18Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
33.13.13Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника
33.12.11Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
33.13.11Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
33.12.12Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия
33.11.12Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал
95.29.14Услуги по ремонт и поправка на спортни стоки и текстилни изделия за къмпинг, без спортни оръжия
95.21Услуги по ремонт на битова електроника
95.21.1Услуги по ремонт на битова електроника
95.21.10Услуги по ремонт на битова електроника
95.22Услуги по ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
95.22.1Услуги по ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
95.22.10Услуги по ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
95.29.12Услуги по ремонт на велосипеди
95.29Услуги по ремонт на други лични и домакински вещи
95.29.1Услуги по ремонт на други лични и домакински вещи
95.29.19Услуги по ремонт на други лични и домакински вещи, н.д.
33.19Услуги по ремонт на друго оборудване
33.19.1Услуги по ремонт на друго оборудване
33.19.10Услуги по ремонт на друго оборудване
45.20.22Услуги по ремонт на електрическата инсталация на други автомобили
45.20.12Услуги по ремонт на електрическата инсталация на леки и лекотоварни автомобили
33.14Услуги по ремонт на електрически съоръжения
33.13Услуги по ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
45.20.23Услуги по ремонт на каросерията и купето на други автомобили и други подобни поправки (врати, прозорци, ключалки, изчукване, пребоядисване)
45.20.14Услуги по ремонт на каросерията и купето на леки и лекотоварни автомобили и други подобни поправки (врати, прозорци, ключалки, изчукване, пребоядисване)
95.11Услуги по ремонт на компютри и периферни устройства за тях
95.11.1Услуги по ремонт на компютри и периферни устройства за тях
95.11.10Услуги по ремонт на компютри и периферни устройства за тях
33.12Услуги по ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение
95.24Услуги по ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
95.24.1Услуги по ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
95.24.10Услуги по ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
33.11Услуги по ремонт на метални изделия
95.12Услуги по ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
95.12.1Услуги по ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
95.12.10Услуги по ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
95.25.11Услуги по ремонт на часовници
95.25Услуги по ремонт на часовници и бижута
95.25.1Услуги по ремонт на часовници и бижута
45.20.13Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на гуми на леки и лекотоварни автомобили
38.32.11Услуги по рециклиране на сортирани метални отпадъци
38.32.12Услуги по рециклиране на сортирани неметални отпадъци
38.32.1Услуги по рециклиране на сортирани отпадъци
38.32Услуги по рециклиране на сортирани отпадъци; рециклирани суровини
29.32.91Услуги по сглобяване на агрегати (комплекти) в процеса на производството на автомобили
29.32.92Услуги по сглобяване на части и принадлежности за автомобили, н.д.
29.32.9Услуги по сглобяване на части и принадлежности за автомобили, н.д.; услуги по сглобяване на агрегати (комплекти) в процеса на производството на автомобили; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други части и принадлежности за автомобили
52.10.19Услуги по складиране и съхраняване на други товари
52.10.11Услуги по складиране и съхраняване на замразени или охладени стоки
52.10.13Услуги по складиране и съхраняване на зърно
52.10.12Услуги по складиране и съхраняване на течности или газове
52.10Услуги по складиране и съхраняване на товари
52.10.1Услуги по складиране и съхраняване на товари
66.19.21Услуги по сливания и придобивания
35.30.22Услуги по снабдяване с охладителни течности
35.30.12Услуги по снабдяване с пара и топла вода по топлопреносни мрежи
87.30Услуги по социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
87.30.1Услуги по социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
87.20Услуги по социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.20.1Услуги по социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
88.99.12Услуги по социално подпомагане без настаняване
52.22.15Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество в морски и крайбрежни води
52.22.16Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество във вътрешни водни пътища
81.22Услуги по специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
81.22.1Услуги по специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
46.18Услуги по специализирано търговско посредничество с други групи стоки
46.18.1Услуги по специализирано търговско посредничество с други групи стоки
74.20.2Услуги по специализирано фотографиране
25.62.1Услуги по струговане на метални части
25.62.10Услуги по струговане на метални части
16.10.91Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал
16.10.9Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нарязан и рендосан дървен материал
38.11.29Услуги по събиране на други неопасни нерециклируеми отпадъци
38.11.19Услуги по събиране на други неопасни рециклируеми отпадъци
38.12.12Услуги по събиране на други опасни производствени отпадъци
38.11.21Услуги по събиране на неопасни нерециклируеми битови отпадъци
38.11.2Услуги по събиране на неопасни нерециклируеми отпадъци
38.11.11Услуги по събиране на неопасни рециклируеми битови отпадъци
38.11.1Услуги по събиране на неопасни рециклируеми отпадъци
38.12.13Услуги по събиране на опасни битови отпадъци
38.12.11Услуги по събиране на опасни медицински и биологични отпадъци
38.12.1Услуги по събиране на опасни отпадъци
82.91Услуги по събиране на парични вземания и на финансова информация
82.91.1Услуги по събиране на парични вземания и на финансова информация
82.91.12Услуги по събиране на парични вземания и неуредени задължения
82.91.11Услуги по събиране на финансова информация за кредитния статус и платежоспособността
60.20.12Услуги по създаване и излъчване на "видео по поръчка" в онлайн режим
60.20.11Услуги по създаване и излъчване на линейни телевизионни програми
60.10.11Услуги по създаване и излъчване на радиопрограми
60.10.1Услуги по създаване и излъчване на радиопрограми; оригинали на радиопрограми
60.20.1Услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми
60.20Услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми; оригинали на телевизионни програми
90.02.11Услуги по създаване и представяне на музикални и сценични произведения на живо
59.20.21Услуги по създаване на радиопредавания
59.20.2Услуги по създаване на радиопредавания; оригинали на радиопредавания
73.11.13Услуги по създаване на рекламни идеи
82.19.12Услуги по съставяне на адресни списъци и експедиция на пратки
69.20.22Услуги по съставяне на финансови отчети
31.00.91Услуги по тапициране на столове и седалки
31.00.9Услуги по тапициране на столове и седалки; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на столове и седалки, части за тях и части за мебели
52.21.25Услуги по теглене на автомобили, вкл. услуги на пътна помощ
71.11.32Услуги по териториално устройствено планиране
25.61.21Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие
62.02.3Услуги по техническа поддръжка на информационни технологии
62.02.30Услуги по техническа поддръжка на информационни технологии
71.20.14Услуги по технически контрол на автомобили
45.20Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили
45.20.2Услуги по техническо обслужване и ремонт на други автомобили над 3.5 т
45.20.21Услуги по техническо обслужване и ремонт на други автомобили, без електрическата инсталация, каросерията и купето
45.20.1Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.20.11Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки и лекотоварни автомобили, без електрическата инсталация, каросерията, купето и гумите
45.40.5Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
45.40.50Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
10.31.91Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на картофи и картофени продукти
10.31.9Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на картофи и картофени продукти; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработени и консервирани картофи
10.13.91Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти
10.13.9Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месни продукти
10.39.91Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци
10.39.9Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин
38.21Услуги по третиране и обезвреждане на неопасни отпадъци
38.22Услуги по третиране и обезвреждане на опасни отпадъци
38.22.19Услуги по третиране на други опасни отпадъци
38.21.1Услуги по третиране на неопасни отпадъци, предназначени за окончателно обезвреждане
38.21.10Услуги по третиране на неопасни отпадъци, предназначени за окончателно обезвреждане
38.22.1Услуги по третиране на радиоактивни и други опасни отпадъци
38.22.11Услуги по третиране на радиоактивни отпадъци
55.20Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.20.1Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.20.11Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване в туристически спални и хижи
45.19.4Услуги по търговско посредничество с автомобили над 3.5 т
46.15.12Услуги по търговско посредничество с битова електроника
46.12.11Услуги по търговско посредничество с горива
46.12Услуги по търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
46.12.1Услуги по търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
45.19.41Услуги по търговско посредничество с други автомобили по интернет
46.18.19Услуги по търговско посредничество с други групи стоки, н.д.
46.14.19Услуги по търговско посредничество с други машини и промишлено оборудване, н.д.
46.11.19Услуги по търговско посредничество с други селскостопански суровини, текстилни суровини и полуфабрикати
46.13Услуги по търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
46.13.1Услуги по търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
46.15.13Услуги по търговско посредничество с железария и инструменти за ръчна употреба
46.11.11Услуги по търговско посредничество с живи животни
46.18.12Услуги по търговско посредничество с игри и играчки, спортни стоки, велосипеди, книги, вестници, списания и канцеларски стоки, музикални инструменти, часовници и бижутерия, фотографски и оптични стоки
46.16.13Услуги по търговско посредничество с кожени изделия и пътни принадлежности
46.14.11Услуги по търговско посредничество с компютри, програмни продукти, електронни елементи, комуникационна техника и друга офис техника
46.14.12Услуги по търговско посредничество с кораби, самолети и други превозни средства, н.д.
45.11.4Услуги по търговско посредничество с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.11.41Услуги по търговско посредничество с леки и лекотоварни автомобили по интернет
46.13.12Услуги по търговско посредничество с материали за строителството
46.14Услуги по търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
46.14.1Услуги по търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
46.15.11Услуги по търговско посредничество с мебели
46.15Услуги по търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
46.15.1Услуги по търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
45.40.4Услуги по търговско посредничество с мотоциклети, части и принадлежности за тях
45.40.40Услуги по търговско посредничество с мотоциклети, части и принадлежности за тях
46.17.12Услуги по търговско посредничество с напитки
46.13.11Услуги по търговско посредничество с необработен и първично обработен дървен материал
46.16.12Услуги по търговско посредничество с облекло и обувки
46.15.19Услуги по търговско посредничество с прибори за хранене и стоки за бита, н.д.
46.12.12Услуги по търговско посредничество с руди и метали в първични форми
46.16.11Услуги по търговско посредничество с текстил
46.16Услуги по търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
46.16.1Услуги по търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
46.17.13Услуги по търговско посредничество с тютюневи изделия
46.18.11Услуги по търговско посредничество с фармацевтични и медицински стоки, парфюмерийни и козметични стоки и почистващи препарати
46.12.13Услуги по търговско посредничество с химични продукти, торове и агрохимикали
46.17.11Услуги по търговско посредничество с хранителни стоки
46.17Услуги по търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.17.1Услуги по търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.11.12Услуги по търговско посредничество с цветя и растения
45.31.2Услуги по търговско посредничество с части и принадлежности за автомобили
45.31.20Услуги по търговско посредничество с части и принадлежности за автомобили
46.11Услуги по търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
46.11.1Услуги по търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
62.03.12Услуги по управление и обслужване на компютърни системи
62.03Услуги по управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.03.1Услуги по управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.03.11Услуги по управление и обслужване на мрежи
84.13.17Услуги по управление на многоцелеви проекти за развитие
91.02.1Услуги по управление на музеи
91.02.10Услуги по управление на музеи
66.30.12Услуги по управление на пенсионни фондове
66.30.11Услуги по управление на портфейли, без допълнително пенсионно осигуряване
71.12.2Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
71.12.20Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
70.22.17Услуги по управление на стопанската дейност
84.11.12Услуги по управление на финансите, бюджета и данъците
66.30Услуги по управление на фондове
66.30.1Услуги по управление на фондове
64.20Услуги по управление на холдингови дружества
64.20.1Услуги по управление на холдингови дружества
64.20.10Услуги по управление на холдингови дружества
74.30.12Услуги по устни преводи
86.90.13Услуги по физиотерапия и ерготерапия
64.91Услуги по финансов лизинг
64.91.1Услуги по финансов лизинг
64.91.10Услуги по финансов лизинг
69.20.1Услуги по финансов одит
69.20.10Услуги по финансов одит
74.20.23Услуги по фотографиране и видеозаснемане на събития
74.20.24Услуги по фотографиране от въздуха
96.01.12Услуги по химическо чистене, вкл. почистване на кожени изделия
25.50.12Услуги по щамповане на метал
01.63Услуги след прибиране на реколтата
01.63.1Услуги след прибиране на реколтата
01.63.10Услуги след прибиране на реколтата
90.01Услуги, предоставяни от артисти изпълнители, оркестри, хорове и ансамбли, циркови или театрални трупи, групи и други
90.01.1Услуги, предоставяни от артисти изпълнители, оркестри, хорове и ансамбли, циркови или театрални трупи, групи и други
90.01.10Услуги, предоставяни от артисти изпълнители, оркестри, хорове и ансамбли, циркови или театрални трупи, групи и други
99.00Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
99.00.1Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
99.00.10Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
90.03.11Услуги, предоставяни от писатели, скулптори, композитори и други индивидуални творци, без артисти изпълнители
66.19.91Услуги, предоставяни от финансови консултанти
03.00.72Услуги, свързани с аквакултурите
59.12.15Услуги, свързани с анимация
86.90.11Услуги, свързани с бременността
59.12.14Услуги, свързани с визуални ефекти
84.21.13Услуги, свързани с външна военна помощ
84.21.12Услуги, свързани с външноикономическа помощ
84.25.11Услуги, свързани с гасене на пожари и тяхното предотвратяване
02.40Услуги, свързани с горското стопанство
02.40.1Услуги, свързани с горското стопанство
02.40.10Услуги, свързани с горското стопанство
96.09.11Услуги, свързани с грижи за домашни любимци
64.19.1Услуги, свързани с депозити
64.19.12Услуги, свързани с депозити на други депозитари
64.19.11Услуги, свързани с депозити на корпоративни и институционални депозитари
53.20.12Услуги, свързани с доставяне на храна на място
52.21.23Услуги, свързани с експлоатация на мостове и тунели
52.21.22Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
59.12.13Услуги, свързани с коригиране на цветовете и цифрово възстановяване
01.70Услуги, свързани с лова
01.70.1Услуги, свързани с лова
01.70.10Услуги, свързани с лова
74.90.14Услуги, свързани с метеорологични прогнози
59.12.11Услуги, свързани с монтаж
01.64Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.64.1Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.64.10Услуги, свързани с обработката на семена за посев
59.12.17Услуги, свързани с озвучаване и звукови ефекти
92.00.13Услуги, свързани с организиране и провеждане на лотарийни, числови и числово-лотарийни игри "Бинго" и "Кено"
93.19.11Услуги, свързани с организиране и промоциране на спортни прояви
92.00.11Услуги, свързани с организиране на игри на игрални маси в казино
92.00.2Услуги, свързани с организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития
92.00.21Услуги, свързани с организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития в онлайн режим
92.00Услуги, свързани с организиране на хазартни игри
92.00.1Услуги, свързани с организиране на хазартни игри
92.00.14Услуги, свързани с организиране на хазартни игри в онлайн режим
88.10.11Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж) за стари хора
88.10.14Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж) за хора с увреждания
59.12.12Услуги, свързани с преобразуване и изготвяне на копия от оригинала
26.20.91Услуги, свързани с производство на компютърна техника
26.20.9Услуги, свързани с производство на компютърна техника; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на компютърна техника
26.11.91Услуги, свързани с производството на електронни интегрални схеми
26.11.9Услуги, свързани с производството на електронни интегрални схеми; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни елементи
26.60.91Услуги, свързани с производството на медицински апарати
26.60.9Услуги, свързани с производството на медицински апарати; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на излъчващи, електромедицински и терапевтични апарати
79.90.11Услуги, свързани с промоция на туризма
86.90.18Услуги, свързани с психичното здраве
93.29.29Услуги, свързани с развлечения, н.д.
66.11.12Услуги, свързани с регулиране на финансови пазари
03.00.71Услуги, свързани с риболова
03.00.7Услуги, свързани с риболова и аквакултурите
66.11Услуги, свързани с управление на финансови пазари
66.11.1Услуги, свързани с управление на финансови пазари
66.11.11Услуги, свързани с функциониране на финансови пазари
84.23.12Услуги, свързани със задържане и превъзпитание на криминално проявени лица
86.90.12Услуги, свързани със сестрински грижи
59.12.16Услуги, свързани със субтитриране
71.11.24Услуги, свързани със съвети в областта на архитектурата
84.23.11Услуги, свързани със съдебната дейност
26.70.23Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д.
37.00.2Утайки от пречистване на отпадъчни води
37.00.20Утайки от пречистване на отпадъчни води
58.11.11Учебници, печатни