Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
20.59.6Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин
20.59.60Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин
24.10.13Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми
07.10Железни руди
07.10.1Железни руди и техните концентрати
07.10.10Железни руди и техните концентрати
01.41.1Живи животни за мляко от рода на едрия рогат добитък
01.41.10Живи животни за мляко от рода на едрия рогат добитък
01.41Живи животни от рода на едрия рогат добитък; сурово мляко от тях
01.42.12Живи телета от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи
01.49.27Животински ембриони за репродукция
10.41.6Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин
10.41.60Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин
20.59.2Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла
20.59.20Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла
10.41.1Животински масла и мазнини и техните фракции, сурови
01.62Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги
01.62.1Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги
01.62.10Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги
65.11Животозастрахованe
65.11.1Животозастраховане
65.11.10Животозастраховане
41.00.1Жилищни сгради
41.00.14Жилищни сгради за колективи
21.10.6Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д.
21.10.60Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д.