Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
22.21.1Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси
22.21.10Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси
10.61.3Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и други продукти от зърнено-житни растения
10.61.32Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения
10.61.31Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница
72.19.63Експериментални разработки в областта на други естествени науки
72.20.43Експериментални разработки в областта на други обществени и хуманитарни науки
72.20.33Експериментални разработки в областта на езикознанието и литературата
72.11.23Експериментални разработки в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
72.20.53Експериментални разработки в областта на икономиката
72.11.13Експериментални разработки в областта на медицинските биотехнологии
72.19.43Експериментални разработки в областта на медицинските науки и фармацията
72.20.23Експериментални разработки в областта на правото
72.20.13Експериментални разработки в областта на психологията
72.11.33Експериментални разработки в областта на селскостопанските биотехнологии
72.19.53Експериментални разработки в областта на селскостопанските науки
72.19.33Експериментални разработки в областта на техническите науки, без биотехнологиите
72.19.13Експериментални разработки в областта на физическите науки
72.19.23Експериментални разработки в областта на химическите и биологическите науки
20.51Експлозиви
20.51.1Експлозиви; бикфордови фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори; изделия за фойерверки
74.20.12Експонирани и проявени фотографски плаки и филми за офсетово размножаване
74.20.1Експонирани фотографски плаки и филми, различни от кинематографските
74.20.11Експонирани, но непроявени фотографски плаки и филми
10.89.14Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни
10.83.14Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате
35.11Електрическа енергия
35.11.1Електрическа енергия
35.11.10Електрическа енергия
27.20.2Електрически акумулатори и части за тях
27.51.26Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения
27.90.7Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища
27.90.70Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища
29.31.23Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети
27.51.25Електрически бойлери и бързовари
32.40.2Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране
32.40.20Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране
27.11.1Електрически двигатели с мощност <= 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток
27.11.10Електрически двигатели с мощност <= 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток
27.11Електрически двигатели, генератори и трансформатори
23.19.25Електрически изолатори от стъкло
27.90.12Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби
27.90.5Електрически кондензатори
27.40.1Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка; газоразрядни лампи и тръби; дъгови лампи
30.20.11Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа
27.90.31Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика
27.90.11Електрически машини и апарати със специфична функция
27.40.22Електрически нощни и настолни лампи и лампиони
27.51.14Електрически одеяла
28.21.13Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби
26.30.5Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
26.30.50Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
27.11.4Електрически трансформатори
27.11.41Електрически трансформатори с течен диелектрик
27.11.3Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели
27.11.32Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели
27.11.31Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия
27.33Електроинсталационни изделия
27.33.1Електроинсталационни изделия
27.90.45Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали
26.60.12Електромедицински диагностични апарати
26.11Електронни елементи
29.31Електронни и електрически части и устройства за автомобили
26.11.3Електронни интегрални схеми
26.11.30Електронни интегрални схеми
26.11.1Електронни лампи и тръби с топъл, студен или фотокатод, вкл. електроннолъчеви тръби
26.51.42Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи
26.11.11Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби
42.22.13Електроцентрали
24.10.75Елементи за релсов път от стомана
20.59.12Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д.
20.14.64Ензими и други органични съединения, н.д.
01.29.1Естествен каучук
01.29.10Естествен каучук
02.30.2Естествен корк, необработен или само почистен
02.30.20Естествен корк, необработен или само почистен
16.29.21Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк
08.12.11Естествен пясък
24.46.1Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (вкл. металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран
24.46.10Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (вкл. металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран
23.91.12Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон
08.91.11Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди
03.00.51Естествени перли, необработени
02.30.1Естествени смоли, клейове, балата и аналогични естествени продукти
03.00.62Естествени сюнгери от животински произход
13.10.2Естествени текстилни влакна, подготвени за предене
20.14.63Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни
20.14.6Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали; други органични съединения
20.53Етерични масла
20.53.1Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции
20.53.10Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции
17.29.11Етикети от хартия или картон
19.20.32Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
20.14.75Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
01.11.31Ечемик
01.11.3Ечемик, ръж и овес